Gå til innhold

Høringsuttalelse til «Politianalysen»

2013 1 oktober
av LUHM

Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.

Politianalysen NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer var på høring fra 21. juni til 1. oktober 2013.

LUHMs høringsuttalelse til Politianalysen går i korte trekke ut på at anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kontrollkostnader (økonomiske og samfunnsmessige) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i analysen.

Det politiske ansvaret for politiets prioriteringer og systematisk feildisponering av politiets ressurser ble kritisert, og det ble gjort oppmerksom på at det er sammenheng mellom politiets skoleaksjoner, alternative straffereaksjoner og ungdoms bruk av NPS.

Prosjekt Touch Down, ordfører Fabian Stangs oppfordring om røffere behandling av gateselgere, og at «politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis» ble også kritisert.

Folkeaksjonen LUHMs høringsuttalelse til Politianalysen

Høringsuttalelsen innledes med andre leverte innspill, som er ønskelig å få med i uttalelsen til Politianalysen:

Henvendelse til helseminister Jonas Gahr Støre og justisminister Grete Faremo, 9. mars 2013:
Det vises til “Debatten” på TV der helseministeren i beste sendetid på Norsk Rikskringkasting sier at Norge bryter med FN-konvensjonen (Single Convention on Narcotic Drugs 1961) ved å avkriminalisere bruk av narkotika og besittelse og erverv av narkotika til eget bruk, slik straffelovskommisjonen har anbefalt flere ganger. Det er sterkt kritikkverdig at helseministeren bevisst feilinformerer om et slikt grunnleggende premiss for narkotikadebatten i Norge.

Sendt til ordfører Fabian Stang, 12. mars 2013:
«Innspill til cannabispolitikken». Forslaget går i korthet ut på:

– Avkriminaliser bruk av cannabis, og besittelse og erverv av cannabis til eget bruk.
– Nedsett en kommisjon som har til oppdrag å utrede ulike former for lovlig regulert produksjon, frakt og salg av cannabis, for raskest mulig å få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet.

Det er regjeringen som har ansvar for rammeverket for lovgivningen, og Oslo kommune forholder seg til det. Her kan man se til Danmark, hvor København bystyre nå for tredje gang har vedtatt at de ønsker å åpne lovlige utsalgssteder for cannabis. Foreløbig er forsøksordningen blitt stoppet av deres justisminister. Allikevel sender de kravet inn på nytt, som et kraftig signal om at de ikke ønsker illegalt salg, men lovlige utsalgssteder.

Du må som ordfører oppfordre eget parti og Oslo byråd til å se på mer realistiske løsninger enn «nulltoleranse for narkotika og mer politi», når vi så tydelig ser at den politikken ikke virker.

Postet hos Oslo Høyre, 5. august 2013:
Når man kontakter et parti med spørsmål om cannabispolitikk er det rett og slett en fornærmelse å få svar tilbake om at: «Høyre vil innføre ”fritt behandlingsvalg” så sant ikke dette valget kan være «ingen behandling» for de som mener at de ikke trenger det – på samme måte som for alkohol.

Det må skilles mellom stoffene – all bruk av ulovlige rusmidler er ikke like problematisk.

De som bruker ulovlige rusmidler fordi de har problemer bør få hjelp med de problemene de egentlig har. Mennesker som ikke har problemer med sin rusbruk trenger verken hjelp eller straff!

Sendt til justisminister Grete Faremo, 19. juni 2013:
På NRK Dagsrevyen i dag ble det sagt at det er tre former for kriminalitet som folk er mest bekymret for (Oslo). Det er tyveri, ran og vold.

Det er mange som ønsker at politiet skal bruke ressurser på å forebygge og oppklare slik kriminalitet. Derfor er det frustrerende å se at så store ressurser systematisk blir feildisponert til politiet for å jage og straffeforfølge mennesker for mindre alvorlig narkotikakriminalitet. Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker.

LUHM håper at rapporten som kommer i morgen vil ta for seg denne problemstillingen, at det er blitt etterlyst et rusregnskap:

“Det ble gjort en undersøkelse i Sverige som anslo at minimum 6% av politiets ressurser ble brukt til narkotikajobb. Hvis 6% av politiets og påtalemyndighetenes ressurser her i Norge brukes på dette, så får vi et årlig tall på 6-800 millioner kroner” (politiprofessor Paul Larsson).

“I dag er det ingen som vet hvor mye offentlige budsjetter belastes av ruskriminalitet. Justisdepartementet tror årsaken er at det er “vanskelig” å beregne samfunnskostnadene ved narkotikabruk i Norge. At ingen har kunnskap og oversikt om de økonomiske skadevirkningene ved narkotikaproblemet er en svakhet i grunnlaget for den nasjonale ruspolitikken” (Bergens Tidene etterlyser et nasjonalt rusregnskap).

“Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene” (høringsinnspill fra folkeaksjonen LUHM).

Sendt til justisminister Grete Faremo, 11. august 2013:
Elevorganisasjonen varsler et søksmål mot staten for å få en slutt på uanmeldte besøk av narkotikahunder på norske skoler. De mener det at politiet kan gjøre dette på skoler uten konkrete mistanker bryter mot norsk lov, er krenkende og bidrar til mistenkeliggjøring, melder NRK.

I et brev til Justisdepartementet hevder Elevorganisasjonen også at praksisen bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon. Advokat Jon Wessel-Aas har sendt prosessvarselet til departementet på vegne av Elevorganisasjonen.»

LUHM støtter elevorganisasjonens henvendelse til Justisdepartementet. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet. Det kan umulig være lovlig å samle en stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder for voksne, på samme måte som for tobakk og alkohol – for å begrense tilgangen for de som ikke er gamle nok.

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative straffereaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer (NPS).

Politianalysen

Utvalget som har analysert utfordringene i norsk politi tar for seg cannabispolitikk med samme utgangspunkt som «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015«, som er å redusere etterspørselen og begrense tilgjengeligheten.

Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i Politianalysen.

Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004): «Det bør imidlertid presiseres at det kan være problemer med statistikk på dette området, og politiets arbeidsmetoder kan påvirke kriminalitetsstatistikken.»

Politiprofessor Paul Larsson:
“I 2010 var det 45 000 anmeldelser for narkotikakriminalitet i Norge. Det utgjør 16% av den anmeldte kriminaliteten i landet. 22 600 av disse 45 000 er anmeldt for brudd på Legemiddellovens § 31, bruk og besittelse. 21 900 lovbrudd er anmeldt for brudd på § 162 som er i Straffeloven, hvor 20 600 av disse er brudd på såkalt førsteledd, besittelse og oppbevaring. 1200 er definert som andreleddslovbrudd. 87 saker er tredjeleddskriminalitet, som er definert som alvorlig i Norge. 87 saker av 45 000.”

Politidirektørens fremleggelse av kriminalitetsutviklingen januar 2013 viste at vinningsforbrytelser og narkotikakriminalitet fortsatt er den største utfordringen i Norge. Av alle anmeldte forhold omhandlet 17 % narkotika i 2012.

Susann Lyngmyr, student på Politihøyskolen: «Er politiets narkotikainnsats mot unge kunnskapsbasert?»»Et paradoks er at jeg under litteraturinnhentingen ikke fant noe forskning på eller evaluering av om norsk narkotikapolitikk virker.»

«Den norske narkotikapolitikken har gjennom flere tiår vært slått fast; befatning med narkotika er kriminalisert. En av de overordnede tilnærmingene i kampen mot narkotika for norsk politi har vært etterspørsels – og tilbudsreduserende arbeid. Dette arbeidet blir videreført av Politidirektoratet i den nye handlingsplanen for 2011- 2015. Dette har vært og er altså fremdeles en bevisststrategi i politiets kamp mot narkotika, men spørsmålet om denne tilnærmingens effekter og om strategien virker er ikke adressert i handlingsplanen. Larsson stiller seg kritisk til politiets ressursbruk og mener at man kan sette et spørsmålstegn ved om den i det hele tatt er hensiktmessig.»

«Konklusjonen er at den generelle økte innsatsen fra politiets side ikke ser ut til å minske narkotikamisbruket blant unge. Politiets innsats har således ikke så stor innvirkning på forbruket, men innsatsen har imidlertid stor innvirkning på hvem og hvor mange som anmeldes og straffes.»

«En konsekvens av at innsatsen intensiveres er at den registrerte narkotikakriminalitet øker, fordi flere saker oppdages, når dette feltet prioriteres høyt. Dette kan igjen legitimere behovet for å arbeide på denne måten, men det kan fort tilsløre kostnadene ved kontrollen.»

Den organiserte kriminaliteten i Norge – trender og utfordringer 2013-2014:
«Formålet med rapporten er å gi offentligheten oversikt og kunnskap om organisert kriminalitet i Norge, og er ment å være et bidrag til en helhetlig tilnærming for bekjempelse av organisert kriminalitet. Av de kriminelle aktørene som opererer i Norge, er størst bekymring knyttet til disse:

Litauiske kriminelle nettverk har stor utbredelse, både i Norge og internasjonalt. De samarbeider med mange kriminelle aktører, og har en bred kontaktflate i Norge. Enkelte litauiske nettverk er villige til å utøve grov vold. Litauiske nettverk knyttes til organisert og alvorlig kriminalitet i Norge.

1 % MC-miljøene har ekspandert kraftig både nasjonalt og internasjonalt. Ekspansjonen utfordrer situasjonen mellom 1 % MC-klubbene i Norge. Hells Angels (inkludert miljøet rundt klubben) fremstår i dag som den største utfordringen, spesielt innen narkotikakriminalitet, systematisk bruk av grov vold, trusler og utpressing.

I gjengmiljøene i og rundt Oslo har spenningsnivået økt som følge av en rekke voldelige hendelser. Trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.

Politisk ansvar for politiets prioriteringer: «Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter. Vi har et politisk system som tildeler statlige ressurser etter hvor flink politiet er til å utføre oppdrag som lett lar seg måle og telle. Det vil derfor alltid være en fare for at politiets fokus og ressursbruk styres mot oppgaver som har definert konkrete mål, f.eks ut ifra antall utførte oppdrag. Politiet er som alle andre opptatt av å sikre mer ressurser til seg selv, noe som lett kommer i konflikt med å sikre innbyggerne.»

Ordfører Fabian Stang, om det åpenlyse gatesalget i Oslo:
“Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.”

Samarbeidsavtale for regjeringen, oktober 2013:
«Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren retumeres til opprinnelseslandet ved avslag.»

Det er lettere med måloppnåelse når en aksjon settes inn mot sisteledd (synlig gatesalg) enn de aktørene det sies å knyttes størst bekymring til.

Prosjekt Touch Down (se også denne)
Startet av Oslo politidistrikt 1. januar 2012, skal avsluttet 31. desember 2013.
En toårig innsats mot vestafrikanske kriminelle.
Samarbeider med flere politidistrikter og særorganer som Kripos (prosjekt Wand) og Politiets utlendingsenhet (PU), samt Tollvesenet.
Hovedmål: En mest mulig varig endring og dempende virkning i forhold til dagens kriminelle aktivitet.
I prosjektet defineres kriminelle personer fra Nigeria, Gambia, Senegal, Benin, Kapp Verde, Niger, Ghana, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Sierra Leone som vestafrikanere.
Pågripelser: 450 (pr. 6. september)

Cannabishandel i sisteledd på gateplan i Norge:
Kjøper (bruk, «bruker») = hvit (mer ressurssterk, mindre utsatt, bedre økonomi).
Selger (salg, «pusher») = sort (mindre ressurssterk, mer utsatt, fattig).

«In 2009, the NYPD stopped and questioned over 575,000 people – 84% of them people of color. Almost 70 percent of those arrested are younger than 30 years old. 86 percent of those arrested are Black or Latino, even though research consistently shows that young whites use marijuana at higher rates.»

Michelle Alexander: Drug War Racism – The New Jim Crow.
«Hvis en amerikaner blir spurt om rettsapparatet i USA er et rasistisk system så vil de aller fleste benekte dette, og svare at det kommer av dårlige skoler, dårlige lærere osv. Systemet er ikke drevet av en gjeng rasister, men av mennesker som forsøker å bekjempe kriminalitet».

«This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sa Jack A. Cole, tidligere politisjef, da han snakket om narkotikakrigens økonomi på et møte i Oslo. I USA er fengslene overfylte, ikke gjør som oss advarte han.

Paul Larsson har sagt om Norge at vi begynner å se det samme her.
«Om narkotikakriminalitet, politikultur og minoriteter».

I USA har denne skjevfordelingen og all uretten som følger av det utviklet seg til det ekstreme, så ekstremt at det nå er en av hovedårsakene til at de har startet sin snuoperasjon. Den samme utviklingen ser vi i Norge, og alle data tilsier at denne negative utviklingen vil fortsette og forsterke seg ved dagens tilnærming og løsninger.

Hvis du er en ung mann/gutt i Oslo med afrikansk opphav er det større sjanse for å bli stoppet og ransaket enn hvis du er hvit. Det vil si at hvis to norske venner, den ene hvit den andre sort (afrikansk), går gjennom Grønlandsområdet i Oslo, så vil han som er mørk i huden oftere bli stoppet og ransaket enn hans hvite kamerat.

Den aller, aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner, blant norske unge gutter/menn. Skille mellom vennetjeneste og «deale» er flytende og titusen av unge befinner seg i denne gråsonen.

Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, men den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd står fattige mennesker for – og de gjenkjennes – identifiseres – pga sin hudfarve.

Identisk kriminalitet, men det er fattigguttene på gata som er mørke i huden som er pekt ut som «de skyldige«, fordi de selger cannabis på gata og ikke inne blant venner, slik ungdommene «våre» gjør.

Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer.
Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i. Det er blant annet dette fagfolkene snakker om når de sier at forbudet mot cannabis er farligere enn stoffet i seg selv. Krigen mot narkotika må stanses, bruk av cannabis må lovliggjøres og selges i et regulert marked.

Vi trenger en politisk ledelse som lager lover og systemer der man tar hensyn til kriminaliseringens onde, og former justispolitikken deretter slik at den enorme uretten stopper og nasjonens sikkerhet styrkes gjennom et lovverk som styrer politiet til å bekjempe den kriminaliteten som til enhver tid i størst grad skader og truer samfunnet, ikke et lovverk som styrer politiet til samfunnsskadelige og mindre viktige ting.

Internasjonal debatt

The Global Commission on Drug Policy, med Thorvald Stoltenberg:
«Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker narkotika, men ikke skader andre. Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet. Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.»

Endring av FN-avtalen

Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. Høringsprosessen skal være ferdig i 2016, og må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder. Det er store menneskerettighetsorganisasjoner med i arbeidet, men tilsvarende organisasjoner i Norge er tause.

Politiet som deltaker i samfunnsdebatten

Politidirektoratet skriver: «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.»
LUHM har tidligere meldt i fra om at vi har et demokratisk problem når det fortsatt er hundretusener som ikke tør å si hva de egentlig mener i cannabisdebatten.

 

Høringsinnspillet er skrevet av Anita Nyholt (LUHM) i samarbeid med Ståle Nygård.
 

Oppsummering av LUHMs høringsuttalelser og andre innspill
 

Se også:
Touch Down
Bekymringsmelding: Krigen mot narkotika og rasisme
Det norske cannabismarkedet
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

 1. august 6, 2015

  Eirik Løkke og Torstein Ulserød, Civita_
  «Nye fengsler er unødvendig. Ny narkotikapolitikk kan redusere soningskøene.»
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Nye-fengsler-er-unodvendig-Ny-narkotikapolitikk-kan-redusere-soningskoene-8115781.html

  Ja, en ny narkotikapolitikk kan redusere soningskøene – men det avhenger av hva den nye politikken går ut på.

  Narkotikapolitikk handlet om mer enn lovliggjøring av bruk, det inkluderer også produksjon, frakt og salg. Kostnadene knyttet til dagens kontrollregime, globalt og nasjonalt, kan ikke aksepteres.

  Alle rusmidler bør lovliggjøres, men de kan reguleres på ulike måter. Cannabis kan selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense lignende vinmonopolordningen.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/921725437900199

 2. mai 31, 2015

  Det er innført “promillegrense for cannabis” i trafikken, men mange blir fratatt førerkortet på grunn av “manglende edruelighet” kun på bakgrunn av at de har innrømmet at de av og til bruker cannabis.

  Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig. Det stilles også spørsmål ved om grenseverdiene er satt for lavt. http://luhm.no/?p=5840

 3. mai 31, 2015

  2009:
  I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn, advarer stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/truer-foreldre-som-kjoeper-narkotika-med-barnevernet/a/571222

  2011:
  “Knallhard straff for hasjrøykerne. Bøter, tap av bevilling og tap av retten til omsorg for barn. Nå vil ikke politiet lenger ta lett på at folk kjøper litt hasj til eget bruk. Ett av våre virkemidler er å sende bekymringsmelding til barnevernet når vi kommer over foreldre som kjøper narkotika. Så får de vurdere om folk som har så lemfeldig omgang med rusmidler, er skikket til å ha omsorg for barn, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Knallhard-straff-for-hasjroykerne-5576331.html

  2015: “Kjøperne som er avslørt er fra hele Oslo, men har også kommet utenbys fra. Politiet har til tider observert at det har vært kø av kunder ved «utsalgsstedene». Kjøperne har kommet gående, syklende eller kjørende i egen bil eller drosje. De er både menn og kvinner, fra tidlig i tenåra til godt oppe i pensjonistalder.”

  “Politiet har tidligere i saken sendt mange titalls bekymringsmeldinger til barnevernet i en lang rekke bydeler, etter å ha oppdaget foreldre som har hatt med barna sine.” http://www.dagbladet.no/2015/01/21/nyheter/hasj/toyenloftet/narkotika/37303872

 4. mai 20, 2015

  Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv, skriver:
  «Det blir navneopprop i Stortinget tirsdag når asylbarnsaken behandles. Det er alltid det når forslag om mistillit behandles. Hvis Arbeiderpartiets Knut Storberget er tilstede i salen, skal den tidligere justisministeren svare «ja» på at han støtter mistillit mot nåværende justisminister Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet. Det er tankevekkende.

  – Det er grunn til å være svært fornøyd med regjeringens satsing på politiet, sa Storberget i Stortinget i 2010.

  22. juli-kommisjonens rapport viste et annet bilde.

  – Kommisjonens rapport avdekker omfattende problemer i politiet.
  Dette er alvorlig, sa statsminister Jens Stoltenberg.

  Når problemene var så omfattende, hvorfor hadde aldri Storberget informert om dem?

  Det spørsmålet ble aldri satt på spissen. Storberget gikk av som statsråd i god tid før Stortinget behandlet 22. juli-kommisjonens rapport. Han trakk seg av hensyn til familien. Ikke som følge av beredskapssvikten.

  Dermed ble det ikke fremmet mistillit mot Storberget i 22. juli-saken. Det ble heller ikke fremmet mistillit mot regjeringen. Og kritikken som ble enstemmig vedtatt, var vannet ut.» http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2015/05/18/2157/P-innsiden/mistillit-med-bismak

  • mai 20, 2015

   Da tidligere justisminister Knut Storberget i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i 2012 ble spurt om det ble brukt for mye tid og ressurser på mindre viktige ting som media til enhver tid skriver om, på bekostning av viktigere ting, som f.eks nasjonens sikkerhet, svarte han: «Jeg har hørt dette, at både Dørum og jeg skulle ha vært ivrig på noen saker. Det er riktig.»

   Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime for narkotika. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Det handler ikke egentlig om manglende ressurser, men feilprioritering av ressurser. Det er lovverket som ligger til grunn for hva som er lovbrudd, og det er politikerne som bestemmer hvordan lovene skal være. Politiet skal håndheve de lovene som politikerne har bestemt at vi skal ha. Det er politikerne som har ansvar for hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål.

   I 2012 skrev jeg et blogginnlegg om dette: http://anitanyholt.no/samfunn/systematisk-feildisponering-av-ressurser

   LUHMs innspill til Politianalysen:
   Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kontrollkostnader blir ikke nevnt i Politianalysen. Det er sammenheng mellom politiets skoleaksjoner, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av NPS. Kritikk av måltall, prosjekt Touch Down, ordførerens oppfordring om røffere behandling av gateselgere, og at “Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis”. http://luhm.no/?p=3075

   Dette er selvsagt også noe den nåværende regjeringen burde se på, og gjøre noe med.

   • mai 20, 2015

    Ståle Nygård, skrev til innlegget:
    “Vi har et politisk system som tildeler statlige ressurser etter hvor flink politiet er til å utføre oppdrag som lett lar seg måle og telle.

    Det vil derfor alltid være en fare for at politiets fokus og ressursbruk styres mot oppgaver som har definert konkrete mål, f.eks ut ifra antall utførte oppdrag. Politiet er som alle andre opptatt av å sikre mer ressurser til seg selv, noe som lett kommer i konflikt med å sikre innbyggerne.

    Det er politikerne som har ansvar for at systemet virker – hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling av ressurser, og hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål.

    Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge narkotika vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter.

    Politiet vil aldri gi slipp på de lettjente måloppnåelsene, de vil tvert i mot forsterke dem – politiet vil alltid verne om sine interesser.

    Det er politikernes politikk som avgjør hvor mye denne kulturen får anledning til å styre og utvikle seg. Avholdsbevegelsen har hjertesaker som mater den politikulturen.

    Vi har flere generasjoners erfaring fra inn- og utland som sier at kriminalisering av rusmiddelbruk og rusmidler fører en ukultur i politiet som skaper, opprettholder og genererer enorm urett og feildisponering av ressurser.

    Vi trenger en politisk ledelse som lager lover og systemer der man tar inn over seg kriminaliseringens onde, og former justispolitikken deretter slik at den enorme uretten stopper og nasjonens sikkerhet styrkes gjennom et lovverk som styrer politiet til å bekjempe den kriminaliteten som til enhver tid i størst grad skader og truer samfunnet, ikke et lovverk som styrer politiet til samfunnsskadelige og mindre viktige ting. Det er ikke forsvarlig at avholdsbevegelsen og nulltoleranse skal styre justispolitikken.”

 5. mai 12, 2015

  Leder i VG:
  “Den ukulturen som har fått spre seg i visse deler av politidistriktene, er en tikkende bombe, ikke bare under den nødvendige tilliten til politiet, men også evnen til å holde kriminaliteten under kontroll.”

  “Vi er dessverre kommet dit at vi ikke lenger overraskes når VG nå kan vise at politiet utviser en bortimot totalt likegyldighet vis-à-vis riksadvokatens krav om hvilke straffesaker som skal prioriteres. I stedet for å konsentrere seg om etterforskning av alvorlige seksuelle overgrep, fokuserer politiet på mindre alvorlige saker hvor de har innført måltall og saksbehandlingsfrister, som får statistikken til å se penere ut.”

  “Det er avgjørende viktig at det skapes en forståelse i alle deler av samtlige politidistrikt av hva som er deres prioriterte oppgaver. Og i de distriktene hvor dette ikke materialiserer seg i resultater, må det få konkrete konsekvenser for ledelsen.” http://www.vg.no/nyheter/meninger/voldtektsboelgen/likegyldighet-og-ukultur/a/23450644

  Det hadde vært så veldig mye bedre om de hadde tatt til orde for lovendring, ikke bare at politiet «ikke skal prioritere» mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Politiet har fått instrukser om det flere ganger opp igjennom årene – og noen ganger har det ført til færre pågripelser i sisteledd – men det er flere ledd, og siden det er en glidende overgang mellom bruk og besittelse og salg, så endres dessverre ikke mye så lenge lovgivningen er som den er.

 6. mai 12, 2015

  I LUHMs høringsuttalelse til «Politianalysen» ble det vist til KRIPOSs rapport, hvor det sto: «I gjengmiljøene i og rundt Oslo har spenningsnivået økt som følge av en rekke voldelige hendelser. Trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.»

  Dagbladet skrev i fjor om det illegale cannabismarkedet at: «Politiet har fått informasjon om konflikt om territorier, og de involverte hadde skaffet seg våpen i kampen om salgsområdene.»

  Etter helgens skyteepisode i Oslo sentrum skriver NRK: «Opp mot ti personer gikk til angrep på to menn på restauranten Mona Lisa. Etter et voldsomt slagsmål, som ble fanget på film av sjokkerte vitner, ble det også løsnet to skudd ved restauranten.»

  En vennegjeng VG snakket med utenfor utestedet sa: «Vi kastet oss i bakken og prøvde å samle vennegjengen bak en stolpe. Skuddet traff i vinduet. Så kom det ett skudd til, men jeg vet ikke hvor det ble skutt fra. Det var folk overalt.»

  Dagbladet skriver at Politiet ikke vil kommentere hvilke konflikter skytingen knyttes til.

  I forbindelse med skyteepisoden i Gøteborg, tidligere i år, ble det meldt om at det var konflikt om territorier, hvem som skal ha kontroll over salg av hasj og marihuana som var årsaken til gjengoppgjøret.

  VG skrev: «Flere personer væpnet med kalasjnikov-gevær stormet inn på en kro og begynte å skyte vilt rundt seg. Minst åtte personer ble skadd, flere av dem skal ikke ha vært et mål for angrepet, og to mennesker ble drept. En av de drepte, en ung mann på 20 år som sto utenfor kroen, ble et tilfeldig offer, han var bare på feil sted til feil tid.»

  NRK skrev at de hadde fått opplyst at «det er særskild to ungdomsgjengar som kjemper om kontrollen og retten til å selje.»

  Aftenposten skrev at «Svenske kriminologer frykter at denne typen oppgjør blir vanligere.»

  Myndighetene må vise ansvar og ta kontroll. Cannabis må selges lovlig – det kan gjøres lignende vinmonopolordningen.

  Det vil selvsagt ta tid å få et lovlig system på plass, men som et første skritt kan det vedtas at man skal gjøre det, selv om man ikke vet hvor lang tid det vil ta å få gjort det. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/876947782377965

  • august 29, 2016

   Vi vet foreløbig ikke hva som ligger bak skyteepisodene i Lørenskog i forrige måned og i Oslo i går kveld, men vi vet at det illegale cannabismarkedet gjør at det blir konflikt om territorier, kamp om hvem som skal ha kontroll over salgsområdene – og skyting i det offentlige rom.

   Et lovlig marked er mer samfunnsnyttig enn et illegalt.
   Cannabis må lovliggjøres og reguleres!
   https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1180092595396814

 7. januar 15, 2015

  Hvorfor bruker ikke folk ytringsretten feks i forhold til det at det er foreslått å innføre private fengsler i Norge? Jeg tror det er mange som ikke ønsker samme utvikling som det har vært i USA, hvor fengselsindustrien har vokst og vokst, men som de nå ønsker å få gjort noe med. Men ingen ser ut til å ville dskutere dette. https://www.facebook.com/karhenr2/posts/10152513161527035

  http://luhm.no/?p=4714#comment-6048

 8. januar 3, 2015

  Det er en skremmende utvikling, om vi i Norge går i retning av å privatisere (deler av) fengselsvesenet. I USA har vi sett at lobbyister for fengselsindstrien (helt åpent) går inn i politikken og påvirker politikerne. Vi vil få en fengselsindustri også i Norge.

  Stortingsmeldingen om kriminalomsorgen ble lagt frem i statsråd 19.12.14. VG (papir): “Åpner for samarbeid med private om fremtidig fengselsdrift.” VG spør: “Kan nye fengsler bygges som et samarbeid mellom offentlig og privat sektor?”

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen: “Ja, vi omtaler i stortingsmeldingen muligheten for såkalt OPS-samarbeid. Konkret gjelder det Agder. Men vi sier ikke at det nødvendigvis skal skje på denne måten.”

  VG: “Når kan Stortinget ta endelig stilling til stortingsmeldingen?” Anundsen: “Kanskje innen påske, men det vil ikke jeg forskuttere.” http://www.vg.no/nyheter/innenriks/fengsel/trenger-2-000-nye-plasser-aapner-for-aa-bygge-fire-nye-fengsler-innen-2040/a/23359158

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/795067007232710
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152435609267461

 9. desember 17, 2014

  Politiet tror ikke store hasjbeslag stopper markedet.
  http://www.nrk.no/norge/politiet-tror-ikke-store-hasjbeslag-stopper-markedet-1.12101084

  Politiet sier på NRK at «selv om kampen ikke kan vinnes så er det viktig å fortsette som før så kampen ikke tapes». Som er en veldig merkelig uttalelse. Politiet gjør som politikerne ber dem om, men de burde gi riktige råd. Ikke si at kampen bør fortsette selv om den ikke kan vinnes. Vi er vant til å høre det fra avholdsbevegelsen, men det burde ikke komme fra Politiet.

  Men når myndighetene har fastsatt et sentralt mål om at gjennomsnittlig oppklaringsprosent i landet skal være på minst 38 prosent, så er det en fordel for Politiet at forbudspolitikken består slik at de på en enkel måte kan påvirke egen oppklaringsprosent i positiv retning. Bukken og havresekken-politikk.

  Selv om det blir beslaglagt store mengder så stopper ikke salget, kundene slutter ikke å kjøpe – de kjøper bare av noen andre. Desto mer som blir beslagtlagt desto mer illegal økonomi og større globale problemer. Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av – de bør endres slik at cannabis kan bli en handelsvare lignende som for alkohol.

  http://luhm.no/?p=4326#comment-5025
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/794067497332661
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/788395921233152

 10. september 16, 2014

  VG 16. september 2014
  «Tilfeldig forbipasserende tatt med marihuana under narkohund-NM.»

  Norge ligger langt over gjennomsnittet i Europa når det gjelder forbruk av cannabis, og det er mange som rusler rundt med noe på seg. Politiets ressurser bør brukes på oppklaring av ran, tyveri, vold og andre saker som vil gagne samfunnet å få oppklart. Cannabis bør lovliggjøres og selges i utsalgssteder feks lignende vinmonopolordningen for alkohol.

  Det er mange kostnader knyttet til forbudspolitikken, både økonomisk og menneskelig. Det er enda bra at myndighetene har kontroll over alkohol med lovlige utsalgssteder – de bør gjøre det samme med cannabis også – og da kan de starte med å gi beskjed i FN om at konvensjonene må endres

  Etterhvert som lovliggjøring og regulering av det i dag illegale markedet blir diskutert i FN, og flere politikere blir klar over konsekvensene ved å ikke endre konvensjonene så vil de nok mer kjempe om å ikke bli den siste som forstår alvoret.

  Det er enorme summer som går inn i den illegale økonomien, år etter år. Eksperter estimerer det opp mot 3000 milliarder kroner. United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) estimat er noe lavere, men også de vet – og skal formidle i FN-prosessen frem mot 2016, «UNODC: «Drug trafficking is the most lucrative form of business for criminals.» http://luhm.no/?p=4714

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152259953937461

 11. september 3, 2014

  «Samordningsorganets årsrapport 2013», Politidirektoratet, april 2014:
  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2552.pdf

  «Samordningsorganet ble opprettet 1. juni 2010 for å styrke innsatsen mot alvorlig og organisert kriminalitet på nasjonalt nivå. I 2012 hadde Samordningsorganet særlig fokus på bekjempelse av narkotikakriminalitet, kriminelle MC-gjenger og mobil vinningskriminalitet. I 2013 har organet hatt særlig fokus på bekjempelse av kriminelle gjenger, herunder kriminelle MC-gjenger, narkotikakriminalitet og kriminelle litauiske nettverk.»

  «Det er oppnådd gode resultater [..] blant annet ble straffelovens § 60 a benyttet i en dom mot medlemmer i Hells Angels Norge. Åtte medlemmer ble dømt til fengsel.»

  «Oslo politidistrikts prosjekt rettet mot vestafrikanske kriminelle nettverk har vært et toårig prosjekt der prioriteringene har vært fundert i strategisk analyse. Kriminalitet begått av åpenbart grunnløse asylsøkere har vært en del av prosjektets utfordring, og problemstillinger knyttet til kontroll med krimmigrasjon har stått sentralt. Prosjektet har generert en rekke straffesaker med til sammen 613 pågripelser og mange beslag. Det er totalt beslaglagt 43 kilo narkotika og 1 246 415 kroner i prosjektet. Dette inkluderer blant annet 15 kg kokain, 7 kg heroin og cirka 20 kg marihuana og hasj. I tillegg til pågripelser og beslag har prosjektet også aktivt benyttet tiltak i forvaltningssporet, og de har blant annet utført en rekke ut-og bortvisninger etter utlendingsloven. Totalt ble det i 2013 uttransportert 940 vestafrikanske personer, blant dem 629 nigerianere.»

  «Prosjektet har ikke avdekket saker som omfatter menneskehandel. Det er imidlertid avdekket nære forbindelser mellom prostitusjonsmiljøet og narkotikakriminalitet. I initialfasen av prosjektet var målet å oppnå en mest mulig varig endring for å redusere vestafrikanske nettverks narkotikainnførsel til Norge. Prosjektet mener innsatsen har påvirket målgruppens kriminelle aktiviteter på flere nivå. Erfaring viser i midlertid at aktivitet og modus forflyttes og tilpasses politiets innsats. Dersom politiets innsatsopphører på visse områder, stiger kriminaliteten raskt tilbake til normalt nivå. Dette viser hvor viktig det er å bevare fokus og kontinuitet i politiets arbeid.

  Prosjektet har, i større grad enn det politiet har tradisjon for, fokusert på samarbeid og samhandling med eksterne aktører. Prosjektet mener dette har vært avgjørende for resultatet. Tett samarbeid med Studentsamskipnaden og ulike eiendomsselskap har vært viktig for å få kontroll over arnesteder for salg, mottak og depot av narkotika. Samarbeidet med Oslo kommune, spesielt brann-og redningsetaten, plan-og bygningsetaten, kemnerkontoret og næringsetaten, har vært viktig for å hindre økt kriminell virksomhet. Dette har resultert i blant annet nedleggelse av serveringssteder, pålegg om ombygging og ileggelse av gebyr for ureglementerte leilighetskomplekser. I tillegg har det tette og nære samarbeidet med afrikanske organisasjoner vært viktig for å hindre stigmatisering, øke informasjonsutveksling en og skape forståelse for politiets fokus og innsats i prosjektet.»

  «Bekjempelse av organisert kriminalitet knyttet til gjengmiljøene i Norge er et prioritert satsningsområde for politiet. I 2012–2013 ble forebygging og bekjempelse av kriminelle gjengstrukturer et prioritert satsningsområde for politiet i Oslo.»

  «Prosjektet har gitt gode resultater, og i september foretok politiet en rekke pågripelser samtidig som det ble beslaglagt en større mengde narkotika i et garasjeanlegg på Skøyen i Oslo. Beslagene omfattet over 60 kilo amfetamin, ca. 10 kilo kokain, ca. 9 kilo tabletter, ca. 100 kilo hasjisj, 30 kilo marihuana, fire skytevåpen, to elektrosjokkvåpen og en betydelig pengesum. Flere beslaglagte verdier vil trolig bli inndratt.

  Gjennom prosjektet mener politiet at en betydelig innførselsåre for narkotika til Norge er stanset. Sentrale aktører vil være satt ut av spill i flere år, og dette vil trolig føre til større treghet i narkotikainnførsel en til Norge i lang tid fremover.»

  «I kriminalstatistikken er litauiske borgere høyt representert, og de har over tid vært blant topp tre når det gjelder den registrerte kriminaliteten utført av utenlandske borgere i Norge.»

  «Litauiske kriminelle nettverk er aktive på flere kriminelle arenaer og er ofte multikriminelle. Innsatsen har vært rettet mot narkotika, organisert vinningskriminalitet, menneskehandel og vold.»

  «Narkotika- og dopingstatistikken viser svært høye beslagstall for amfetamin og metamfetamin i 2013, som var et toppår hvis man ser antall beslag og beslaglagt mengde i sammenheng. Det antas at fokuset mot litauiske kriminelle nettverk har bidratt til høye tall i statistikken. I prosjektperioden er det brutto beslaglagt cirka 193 kg amfetamin og metamfetamin samt tre kg hasj som kan knyttes til litauiske kriminelle, hvorav cirka 72 kg er beslaglagt i utlandet.»

  «Samordningsorganet har som mandat å komme med innspill til politikkutforming, for eksempel i form av erfaringer og analyser som kan gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag, ikke minst til bruk i vurderinger av forslag til regelendringer som kan styrke bekjempelsen av organisert og annen alvorlig kriminalitet.»

  Se også: Norges arbeid frem mot UNGASS 2016
  http://luhm.no/?p=4714

  Samordningsorganet burde kommet med innspill til politikkutforming som ikke bare baserer seg på løsninger for å redusere negative konsekvenser av forbudspolitikken, men gitt innspill om at lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet ville redusert problemene betraktelig.

 12. august 20, 2014

  Lovliggjøring av bla. cannabis blir diskutert i FN, avgjørelsen blir tatt i 2016.
  Her er enda et eksempel på hvordan Politiet/ NNPF bidrar til å innskrenke ytringsretten i Norge.

  Prosjekt «Ansvarlig alkoholhåndtering i Kristiansand»:
  «Klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika godtas ikke i lokalene. Bærere av slike gjenstander er ikke ønsket som gjester hos oss, og vil bli bortvist.»

  Man må forstå at når Politiet ber en kommuneadministrasjon om samarbeid og utesteder om å henge opp en plakat «med informasjon fra politiet» så vil det være vanskelig å si nei.

  Det er helt utrolig at dette skjer i Norge!

  http://www.kristiansand.kommune.no/no/Nyheter/Skjenkebransjen-tar-avstand-fra-narkotika

 13. juli 9, 2014

  Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener den politiske ledelsen i regionen må komme på banen og sørge for at nytt fengsel blir en regional utviklingssak for Agder. “Dette dreier seg om mange arbeidsplasser. Både når fengselet står ferdig, og når et nytt fengsel bygges.» http://www.nrk.no/sorlandet/nytt-fengsel_-_-forstar-bekymringen-1.11580843

  “Svenskene avviser den norske regjeringens forespørsel om å få leie fengselsplasser. Det vil skape konstitusjonelle problemer, ifølge justisminister Beatrice Ask. Hun sikter til brevet fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Kapasiteten i den norske kriminalomsorgen er sprengt, og Anundsen ønsket svenskenes syn på muligheten for å leie fengselsplasser inntil den norske kapasiteten er tilstrekkelig utbygd.” http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10121674

  Kari Henriksens (Ap) kommentar til «Absurd å gjøre cannabis lovlig. Vet norske politikere og andre som vil legalisere hasj og marihuana, om alle skadevirkningene?»: «Fakta og kunnskap om cannabis. Nyttig å ha med i debatten om legalisering.» https://www.facebook.com/karhenr2/posts/10152111890547035

  Jeg har lagt inn denne kommentaren:

  Sunnmørposten 4. juli 2014: «Narkotikaanmeldelser utgjør 22 prosent av alle anmeldelser så langt i år. Antall anmeldelser har økt med 14,5 prosent siden 2012.» http://www.smp.no/ntb/innenriks/article9883742.ece

  Kripos 2013: «Antallet narkotikasaker har økt med 10,7% fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50%.» 2012: «Antallet narkotikasaker har økt med 6% fra 2011 til 2012 og er det høyeste noen gang.» 2011: «Antall narkotikasaker høyere enn noe år tidligere.» 2010: «Årets inntak av narkotikasaker det høyeste som er registrert noe år.» http://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/narkotikastatistikk

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Det er foreslått å bygge flere fengsler, eller å leie plasser i Sverige – men det reduserer ikke det globale illegale markedet/økonomien. Når en person blir arrestert så blir virksomheten bare overtatt av andre. Problemet vil ikke bli løst ved at at fengselsindustrien blir utvidet.

  At flere fengsler kan gi flere arbeidsplasser i Norge er et dårlig argument satt opp i mot det som blir diskutert i FN; endring av de internasjonale konvensjonene, for å erstatte dagens illegale narkotikamarked med et lovlig marked, for å hindre vold og drap som følge av den illegale narkotikatrafikken. Krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking er et globalt problem. Det er behov for et annet rammeverk enn forbudspolitikk. For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere.

  Handel med cannabis utgjør størstedelen av denne økonomien. Dette er årsaken til at Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg og Global Commission on Drug Policy, så innstendig oppfordrer Regjeringer til å utforske modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet, og sier at denne anbefalingen gjelder spesielt for cannabis.

  Mens det år etter år blir diskutert hvor farlig er hasj? så vokser problemene knyttet til den globale forbudspolitikken seg større og større. Det er nærmere 200 millioner forbrukere av cannabis i verden, og de slutter ikke å kjøpe selv om forbudspolitikken har vart i snart 50 år. For å erstatte det illegale markedet må cannabis reguleres ganske lignende som for alkohol.

  Norge bør, med vår erfaring med fredsskapende arbeid, stille oss ikke bare solidariske med de land som krever endring, men i førersetet for å endre FNs politikk, slik at den åpner for nasjoner til lovlig å kunne regulere sine markeder slik de finner det mest hensiktsmessig, for å erstatte det illegale markedet. http://www.nrk.no/ytring/den-virkelige-debatten-om-cannabis-1.11795352

  Endring av FN-konvensjonene vil kunne åpne for at Norge lovlig kan innføre et system for produksjon/import og salg av cannabis, lignende som for alkohol. Inntektene vil da ikke lenger gå inn i den illegale økonomien, men kan brukes på mer samfunnsnyttige ting som bla. å etterforske; «innbrudd, underslag, tyveri, grovt tyveri, biltyveri, bedrageri, grovt bedrageri, skadeverk» og annen alvorlig kriminalitet, som politiet i dag ikke har ressurser til å følge opp. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/politiet-paa-romerike-dropper-etterforskning-av-hverdagskriminalitet/a/23248161

 14. juli 7, 2014

  VG og Dagbladet, 7. juli 2014:
  “Politiet på Romerike har ikke kapasitet til å etterforske vanlig hverdagskriminalitet. Politimesteren har sendt ut en instruks om at slike saker skal henlegges uten etterforskning.

  Verken innbrudd, underslag, tyveri, grovt tyveri, biltyveri, bedrageri, grovt bedrageri, skadeverk, heleri, naskeri, bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, kjøp av mindre mengder narkotika, slagsmål og andre forstyrrelser av ro og orden, bæring av kniv på offentlig sted og offentlig urinering skal heretter etterforskes av Romerike politidistrikt. De vil bli henlagt.

  Politimester Bjørn Vandvik begrunner instruksen med at politidistriktet har over 3 000 gamle saker som de ikke klarer å følge opp.”

  Ulf Leirstein (Frp) i Justiskomiteen reagerer kraftig på politimesterens instruks. – Jeg finner dette helt uakseptabelt. Det skal være slutt på at politimestere lager sine egne regler og er småkonger. Dette går ikke an. Hva slags signal sender dette til forbryterne?

  http://www.dagbladet.no/2014/07/07/nyheter/innenriks/krim/politiet/romerike/34221945
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/politiet-paa-romerike-dropper-etterforskning-av-hverdagskriminalitet/a/23248161

  Dette handler ikke egentlig om manglende ressurser, men feilprioritering av ressurser. Det er lovverket som ligger til grunn for hva som er lovbrudd, og det er politikerne som bestemmer hvordan lovene skal være. Ressurser til politiet skal brukes til å håndheve de lovene som politikerne har bestemt at vi skal ha. http://anitanyholt.no/samfunn/systematisk-feildisponering-av-ressurser

  LUHM: “Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013, og har aldri vært høyere.” http://luhm.no/?p=3075

  Sunnmørposten 4. juli 2014: “Narkotikaanmeldelser utgjør 22 prosent av alle anmeldelser så langt i år. Antall anmeldelser har økt med 14,5 prosent siden 2012.” http://www.smp.no/ntb/innenriks/article9883742.ece

  2013
  Antallet narkotikasaker har økt med 10,7% fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50%.

  2012
  Antallet narkotikasaker har økt med 6% fra 2011 til 2012 og er det høyeste noen gang.

  2011
  Antall narkotikasaker høyere enn noe år tidligere.

  2010
  Årets inntak av narkotikasaker det høyeste som er registrert noe år.
  http://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/narkotikastatistikk

  De fleste av lovbruddene som ikke lenger skal prioriteres på Romerike er av alvorlig karakter og bør etterforskes, mens privat kjøp, bruk og besittelse av cannabis er mindre alvorlig. Det at politiet ikke skal etterforske “mindre alvorlig narkotikalovbrudd” er ingen langsiktig løsning – cannabis må selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, for å erstatte det i dag illegale markedet.

  LUHM har tidligere fått dette som svar, og hovedargument fra myndighetene, om hvorfor cannabis ikke kan legaliseres:
  “For det første er Norge forpliktet av internasjonale konvensjoner. Ved å legalisere cannabis ville vi sette oss utenfor dette samarbeidet. Omkostningene ved det er for store.”

  Endring av de internasjonale konvensjonene, for å erstatte dagens illegale narkotikamarked med et lovlig marked, for å hindre vold og drap som følge av den illegale narkotikatrafikken, blir diskutert i FN. For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere. Norge bør, med vår erfaring med fredsskapende arbeid, stille oss ikke bare solidariske med de land som krever endring, men i førersetet for å endre FNs politikk. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/700246446714767

  Endring av FN-konvensjonene vil kunne åpne for at Norge lovlig kan innføre et system for produksjon (import) og salg av cannabis, lignende som for alkohol. Inntektene vil da ikke lenger gå inn i den illegale økonomien, men kan brukes på mer samfunnsnyttige ting som å etterforske; «innbrudd, underslag, tyveri, grovt tyveri, biltyveri, bedrageri, grovt bedrageri, skadeverk» og annen alvorlig kriminalitet, som politiet i dag ikke har ressurser til å følge opp.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/706368989435846

  • juli 7, 2014

   Kommentar på facebook:
   “Glem ikke at nær 100% av all narkotikakriminalitet er det politiet selv som anmelder. Og med enkel saksbehandling og høy oppklaringsprosent i disse sakene er det ingen som er bedre tjent med å opprettholde forbudet.”

   Ja, det er riktig, og viktig (det er blitt innrapportert via høringer).
   Jeg tror at det som skjer på Romerike gjør at veldig mange tenker “nei, dette må ikke skje, politiet må få mer ressurser” fordi det er alvorlig kriminalitet som ikke skal etterforskes. Og når “folket blir hørt” ved å gi enda mer ressurser til politiet, uten å endre lovverket for cannabis, så vil ressursbruken opprettholdes også når det gjelder mindre alvorlig kriminalitet, altså privat bruk og besittelse av cannabis. Og uten at det har ført til noen debatt om bakenforliggende årsaker til ressursmangel, og at endring av FN-konvensjonen kan gjøre noe med dette. Derfor er det viktig å fortsette å kommentere og opplyse om det, til bla. slike artikler.

 15. juni 29, 2014

  Aftenposten 28. juni 2014:
  «Tall fra politiets register over alle lovbrudd i Norge, STRASAK, viser at det i første halvår i år har vært en generell nedgang i antall forbrytelser, sammenlignet med i fjor, melder TV 2.

  Tallene viser også at antall narkotikaforseelser har økt med 14,5 prosent.» http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nedgang-i-antall-lovbrudd-7621072.html#.U68q1rFqN2A

 16. mai 23, 2014

  Rivalisering mellom bander og inndrivelse av gjeld er ofte knyttet til det illegale cannabismarkedet, også her i Norge. Heldigvis er det flere og flere som forstår at det illegale milliard-markedet må under kontroll med lovlige utsalgssteder, som for alkohol.

  Selv om det kan ta tid å få det innført må staten vise ansvar og si at det er veien å gå, ikke vente til det blir et folkekrav fordi en tilfeldig og uskyldig forbipasserende, kanskje et lite barn, blir drept.

  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=680915471981198
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152034867357461

 17. april 4, 2014

  VG rapporterer fra Telluride, en by med 2300 innbyggere, som etter legaliseringen i Colorado har åpnet fire lovlige utsalgssteder for cannabis til rekreasjonelt bruk. Eieren av en av butikkene sier: «Stat etter stat kommer etter når de ser hvor vellykket dette har vært i Colorado. Etter sommeren skal vi etter planen være 49 ansatte bare i vårt firma. Vi har regnet ut at vi kommer til å trenge 200 ansatte om fem år. Det vil være omtrent så mange som jobbet i gruvene her da dette var en gull- og sølvgraverby.»

  VG skriver: «De hardeste motstanderne av legalisering er eierne av de svært mange private fengslene, samt fagforeningene for fengselsansatte. Frykten er stor for at fengslene plutselig skal tømmes for narkofange, slik at det blir masseoppsigelser i den enorme fengselssektoren.»

  VG spør marshallen i byen om hvordan politiet stiller seg til legaliseringen, og får til svar: «Den fra før lave kriminaliteten har verken gått opp eller ned.» Borgermesteren i turistbyen, som etter legaliseringen har hatt flere turister på besøk enn før legaliseringen, sier: «Det har ikke vært noen problemer knyttet til offentlig bruk i gatene. Den spiselige cannabisen har skapt problemer for noen, fordi de har manglet erfaring med styrken på det kontra å røyke.»

  Marshallen sier at han ville ha stemt nei til legalisering. «Jeg tror det hadde vært bedre å bøtelegge folk» sier han, fordi han er bekymret for at det skal bli flere trafikkulykker, selv om det ikke er rapportert om flere ulykker enn før. http://pluss.vg.no/2014/03/27/1568/1568_22828451

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/1401954460075978

 18. mars 31, 2014

  «Debatt om legalisering er svært uheldig» sier politiførstebetjent Lasse Steve.
  Hallo: vi bor i Norge! Vi lever i 2014. Vi har ytringsfrihet!
  http://www.smaalenene.no/nyheter/article7261029.ece

  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=646226382116774&set=a.352840854788663.82953.122971301108954

 19. mars 22, 2014

  5. februar 2014
  VG: «Svenskene avviser den norske regjeringens forespørsel om å få leie fengselsplasser. Det vil skape konstitusjonelle problemer, ifølge justisminister Beatrice Ask.»

  «Hun sikter til brevet justisminister Anders Anundsen (Frp) sendte før jul. Kapasiteten i den norske kriminalomsorgen er sprengt, og Anundsen ønsket svenskenes syn på muligheten for å leie fengselsplasser inntil den norske kapasiteten er tilstrekkelig utbygd. Blant annet har Belgia og Nederland tidligere inngått en tilsvarende avtale som Anundsen ønsker med Sverige.» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10121674

  6. mars 2014
  NRK: «Regjeringen har lagt planene om et nytt fengsel på vent, men Arbeiderpartiet vil ha fortgang på prosessen og legger på fram forslaget på Stortinget i dag.» http://www.nrk.no/sorlandet/ap-foreslar-a-bygge-fengsel-1.11586606

  14. mars 2014
  NRK: «Regjeringen vil kutte i soningskøen og bygge nye fengsler. Nå kaster hundrevis av kommuner seg inn i kampen om få et fengsel til sitt distrikt.»

  «Kommunen trenger sårt nye arbeidsplasser, og da er fengselsplanene er en god idé sier Ola Brenntrø (Frp) til NRK. Bare tenk på ringvirkningene vi kan få med et fengsel. De ville bli enorme. Jeg skulle gjerne få oppleve at Meråker fikk seg en oppgangstid igjen, for det har vært nedgangstider etter at smelteverket la ned.» http://www.nrk.no/trondelag/flere-kjemper-om-nye-fengsler-1.11604858

  18. mars 2014
  Aktuell: «Arbeiderpartiets justispolitikere har bedt om stortingsbehandling av planene for å øke fengselskapasiteten i landet. De har fremmet flere konkrete forslag om nybygg som de håper vil bli behandlet av Stortinget i april eller mai.

  Ap-justispolitikerne Kari Henriksen, Hadia Tajik og tidligere justisminister Knut Storberget, viser til at den forrige regjeringen vedtok bygging av inntil 300 fengselsplasser i Agder-fylkene. Utredningen på halvannet år var ferdig. Statsbudsjettet la til rette for at prosjektering av det nye fengselet kunne begynne.»

  «Kari Henriksen håper å få støtte fra Kristelig folkeparti og Venstre, så det kan bli flertall i Stortinget for nytt fengsel i Agder.» http://aktuell.no/nff-magasinet/ap_sett_i_gang_og_bygg_248400.html

  Vi trenger ikke flere fengsler, spesielt ikke med begrunnelsen om at det vil skape flere arbeidsplasser – vi trenger en ny narkotikapolitikk!

 20. mars 21, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i VG, 20. mars 2014:
  Manglende ytringer er et demokratisk problem

  Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, skriver hos NRK om legalisering av cannabis at hun ikke «kjemper krigen mot narkotika», og mener det er en underlig påstand da hun ønsker å opprettholde forbudspolitikken ikke fordi hun vil straffe, men unngå videre problemer.

  De som støtter forbudspolitikken er en del av «krigen mot narkotika», det hjelper ikke å si at man i tillegg til forbud også ønsker andre tiltak. For alkohol har vi funnet andre løsninger enn forbud. Det er mange problemer med alkohol, men hadde spritforbudet ikke blitt opphevet og erstattet av lovlige utsalgssteder så ville fortsatt «Al Capone» stått for produksjon og salg, noe som ville ha bidratt til mye mer problemer. Slik er det også for cannabis.

  Nore og Mørland skriver i VG at politiets jobb ikke er å mene noe om lovverket, men å håndheve det. Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side. Jeg får ofte tilbakemelding som sier at det er mange som ønsker å delta i debatten, men som ikke tør fordi de er engstelige for at politiet skal komme hjem til dem eller på arbeidsplassen for å stille spørsmål om deres politiske meninger.

  Det er ikke så mange som vet at Actis, som selv kaller seg «rusfeltets samarbeidsorgan», er en videreføring av «Avholdsfolkets Landsråd». Styreleder for denne avholdsorganisasjonen er Arne Johannessen, som inntil nylig også var leder for Politiets Fellesforbund.

  En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en «aaben og opplyst offentlig samtale» heter det i siste ledd i Grunnlovens § 100. Avholdsbevegelsen og politiet er sammen veldig sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken. Når politiet deltar i den politiske debatten så blir det ikke en åpen og opplyst samtale. Et av de største problemene med dagens politikk er at mange ikke tør å bruke ytringsretten og si at de er uenige med staten – det er et stort problem, når man bor i et demokratisk land.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151919460122461

 21. mars 16, 2014

  Nore og Mørland i VG, 16. mars 2014: «Politiets jobb er ikke å mene noe om lovverket, men å håndheve det. Men i spørsmålet om cannabislegalisering opptrer politiet nettopp som en skråsikker og uvitende lobbyist. Om hasj er farlig, hånflirte stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland da Aftenposten stilte ham spørsmålet i 2011. «Spør de slitne brukerne utenfor Oslo S hvor de begynte.» I strateginotatet om narkotika skriver de: «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet.»

  Hvorfor viderebringer Stølen den utdaterte «trappetrinnsteorien»? Hvorfor hører vi bare politiet fordømme meningsmotstandere, aldri sette spørsmålstegn ved resultatene av «krigen mot narkotika»?» http://pluss.vg.no/2014/03/15/1556/1rOqYkP

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151909648497461

  • mars 16, 2014

   “This is not a War on Drugs – it’s a War on People” sa Jack A. Cole (LEAP), tidligere politisjef og undercoveragent, da han snakket om narkotikakrigens økonomi på et møte i Oslo. Kåre Stølen, Grønland politistasjon, deltok også på seminaret: http://anitanyholt.no/samfunn/leap

   • mars 16, 2014

    Hvis noen lurer på hva forskjellen på LEAP og NNPF/Stølens deltakelse i debatten er, så har det blant annet å gjøre med at en organisasjon med tidligere ansatte i politiet ikke har den makten som en ansatt/sjef i politiet har. Det er ingen som er bekymret for at en tidligere ansatt (spesielt ikke når de advarer om farene ved «krigen mot narkotika») skal komme på besøk og stille spørsmål om en politisk mening. Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side.

    http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html#.UyNN6IWpSHs

 22. mars 14, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i BT, 14. mars 2014:
  Skremmes til taushet

  Det er politikerne som skal lage, endre eller fjerne lover, politiets oppgave er å håndheve dem. Når politiet deltar i den offentlige debatten og tar side i saken for å opprettholde et forbud, som de har egeninteresse i at skal bestå (bla. fordi pågripelser i cannabissaker gir enkel oppklaringsstatistikk), så skaper det problemer. Jeg har bla. selv vært tilstede på en studentdebatt, hvor NNPF deltok i debattpanelet på lik linje med politikere. Når politiet deltar i den offentlige debatten så er det mange som ikke tør å si hva de egentlig mener, maktfordelingen blir for skjev. Det er rett og slett ikke så mange som tør å si imot politiet. Dette gjelder ikke bare studentdebatter ol., men også politiets deltakelse i mediene, som også påvirker politikene.

  Mye av mitt engasjement for endring av cannabislovgivningen skyldes min interesse for demokrati og ytringsrett. Jeg får ofte tilbakemeldinger om at det er mange som ikke tør å benytte seg av den rettigheten de har.

  Politidirektoratet har oppfordret politiet til å «være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.» Det er ikke rart at mange er bekymret for overvåkning og stigmatisering med slike uttalelser fra et maktapparat som politiet er.

  At det er et demokratisk problem ser vi blant ved at det er lettere for de som bor i hovedstaden å bruke ytringsretten, og si at man er uenig med staten, enn for de som bor i en liten bygd og er redde for å få besøk av politiet om de har «feil politisk mening».

  Dette må ta slutt!

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html#.UyNN6IWpSHs

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151909648497461

  • mars 14, 2014

   Mads S Alfsen: «Mye av mitt engasjement for endring av cannabislovgivningen skyldes min interesse for demokrati og ytringsrett.» Hvis det da ikke er rusmidlene i seg selv som er drivkraften bak engasjementet.»

   SVAR: At man deltar i den politiske debatten om å lovliggjøre og regulere det i dag illegale cannabismarkedet betyr ikke at man selv er forbruker, men motstanderne trekker det gjerne inn i debatten for å hindre at andre skal tørre å delta.

   Når det er sagt så er det selvsagt mange forbrukere som deltar i debatten, fordi det er faktisk mange av dem – men de skal ikke ekskluderes fra å ha en politisk mening av den grunn.

   http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151909648497461

 23. mars 7, 2014

  Agderposten: «Som ventet gir politiet Unge Venstre-leder Jacob Handegard liten støtte til innspillet om å legalisere cannabis. Politibetjent Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh tror legalisering vil føre til en eksplosjon i hasjbruken.»

  Jeg la inn denne kommentaren, men den ble slettet og så ble kommentarfeltet stengt:

  For det første blir det bekreftet at forbudspolitikken ikke har ført til nedgang i bruk blant de yngre. For det andre så betyr ikke mer bruk automatisk mer problematisk bruk, på samme måte som for alkohol vil en kvalitetssikret vare med innholdsfortegnelse være mindre skadelig enn hva forbudspoliitkken og den skjulte ruskulturen skaper av problemer. I dag regnes «en forbruker som ett problematisk bruk» på grunn av lovverket. Men ja, lovliggjøring av bruk av cannnabis vil føre til en eksplosjon – i antall mennesker som ønsker å delta i debatten om hvordan det i dag illegale cannabismarkedet skal reguleres.»

  http://www.agderposten.no/nyheter/hasjbruken-vil-eksplodere-1.627403

 24. mars 5, 2014

  Fra LUHMs høringsuttalelse til “Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd”

  Gjennom snart 50 år med forbud har «nulltoleranseorganisasjonene» fått tilført enormt mye penger fra staten for å bidra til å redusere bruken av narkotika. Uten å lykkes. I utallige høringer har de drevet propaganda for å beskytte forbudet, som er selve eksistensgrunnlaget for enkelte av høringsintansene. Vi mener at denne problematikken bør mer frem i dagen.

  For eksempel er det ikke mange i debatten som kjenner til at Actis, som selv kaller seg «det samlende organ for rusfeltet» tidligere het «Avholdsfolkets Landsråd». Leder for denne nulltoleranseorganisasjonen heter Arne Johansen, som også er leder for Politiets fellesforbund.

  Problemet med forbudstilhengernes argumentasjon er at de baserer den på en beviselig uoppnåelig visjon om hvordan de kunne ønske at verden var, og krever løsninger som de håper en gang vil virke. Gjerne kombinert med krav om mer ressurser til politiet. http://luhm.no/?p=1596

 25. mars 5, 2014

  Ståle Nygård skriver: «Fra «Debatten» på NRK1, 7.3.2013, der Helseminister, partiledelser, brukerorganisasjoner og politiet deltok. De skulle debattere at Helseministeren åpnet for røyking av heroin på sprøyterommet i Oslo. NNPF er en av politiets aller sterkeste interesseorganisasjoner, og var representert ved leder, Mette Rooth. Hun bruker sin taletid på å annonsere at å hanke inn unge mennesker for bruk av cannabis, for å sende dem til behandling for å bli «rusfri» er politiets hovedfokus, og det viktigste forebyggingsarbeidet ifølge henne og interesseorganisasjonen.

  Ingen reagerer, ingen fra miljøet, ingen. Alt vi kunne lese om i etterkant var hyllester til helseministeren for å åpne for at noen få mennesker som er avhengig av heroin skulle få lov til å røyke det på et lite rom i Oslo der det fra før injiseres. At Helseministeren i samme setting som leder av narkotikapolitiet sier de vil fange så mange unge som mulig for bruk av cannabis, sier at «målet skal være rusfrihet, og null» er det ingen som kommenterer. Alle forsøk på å problematisere dette blir møtt med at man skader «saken», altså heroinavhengiges sak, om man kritiserer, og at dette er et skritt i riktig retning.

  En tid etter dette kom «rusmeldingen» der det åpnes for å presse unge voksne til behandling med et langvarig kontrollregime i form av urintesting, for befatning med hasj, ved bruk av økonomi og anmerkning på rullebladet som pressmiddel. Målet er «rusfrihet». Ingen reagerer. Fortsatt er det et skritt i riktig retning og alle som kritiserer «skader saken». Siden folk med tunge rusmiddelrelaterte problemer knyttet til heroin slipper å betale bøter for sin avhengighet, så må alle være for. Samvittighetsargumentasjon blir brukt.

  Nå kan vi lese om mange unge voksne som er tatt av politiet i Bergen, der man bruker det som ble åpnet for o «rusmeldingen» for alt det er verdt. Unge voksne mennesker blir presset til behandling for befatning med et rusmiddel mindre skadelig enn alkohol. Fortsatt ingen som reagerer, fortsatt gjentar man mantraet om at dette er et skritt i riktig retning. Man bruker heller sitt talerør til å snakke om at politiet nok var litt «slemme», men nekter fortsatt snakke om loven og det nye systemet man stilltiende har akseptert.

  Et system som bruker økonomi og anmerkning på rullebladet som pressmiddel for å få vanlig frisk norsk voksen flott ungdom til å sykeliggjøre seg for å ha kjøpt hasj, med påfølgende langvarig nulltolereansekontrollregime i form av urintesting, er et system som ikke bare er grunnleggende galt, etisk forkastelig, medfører større farer for våre unge, men tar også liv.

  Urintesting av unge er en hovedpådriver til at unge mennesker heller velger å benytte utrygge og farligere syntetisk «cannabis»-stoffer (NPS) som ikke registreres på slike tester. To registrerte dødsfall, så langt, sannsynlig store mørketall.

  Når man ikke skiller hasj fra heroin så sier det seg selv at løsningene blir veldig gale. At profesjonelle politikere ikke tar alvoret inn over seg er ikke til å begripe. Isteden lytter man til aktører som tjener på at systemet opprettholdes og forsterkes.

  Forholdet mellom kunnskap og makt er spesielt relevant i rusmiddeldebatten. De som definerer hva som er sant og usant i debatten, de sitter med makten til å definere folk som syke, hjelpetrengende og skyldige, bare gjennom måten de bruker ordene på. Bare ekspertene har lov til å definere begrepene. Så får folk høre at de er syke, tvunget til behandling, uten noen rett til å være uenige.»

  Mette Rooth, 36:30 ut i debatten: http://tv.nrk.no/serie/debatten/nnfa51030713/07-03-2013

 26. mars 5, 2014

  Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener den politiske ledelsen i regionen må komme på banen og sørge for at nytt fengsel blir en regional utviklingssak for Agder. «Dette dreier seg om mange arbeidsplasser. Både når fengselet står ferdig, og når et nytt fengsel bygges. Et fengsel er den største og viktigste rehabiliteringsinstitusjonen vi har i et samfunn. Derfor må vi reise en debatt om det faglige innholdet og ikke redusere debatten til et spørsmål om distriktspolitikk eller arbeidsgiverpolitikk.» http://www.nrk.no/sorlandet/nytt-fengsel_-_-forstar-bekymringen-1.11580843

  Ståle Nygård skriver:
  «Dette dreier seg om mange arbeidsplasser.»
  1 av 3 inne til soning har narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd.

  «Et fengsel er den største og viktigste rehabiliteringsinstitusjonen vi har i et samfunn.»
  Her er hvordan du og ditt parti levde opp til det, dette er hva dere leverte etter sju år med makta: «Innsatte som snart skal løslates (2012):
  – 63% har ikke jobb, skole eller trygd ved løslatelse.
  – 70% har rusproblemer.
  – 75% har gjeld.
  – 61% vet ikke hvor de skal bo.»

  Isteden bruker man all sin makt til å få bygget fengsel på sørlandet, med argument om at det handler om å skape arbeidsplasser i landsdelen man sokner til, samtidig med at man nekter å snakke om lovene som bringer folk inn i fengslene og samfunnet inn i elendighet.

  Undertrykkelsen av tingenes tilstand truer nasjonens helse og sikkerhet. Ved bevisst hindre en debatt om partiets kriminalitetspolitikk og tankegodset som ligger til grunn er en av de største og mest alvorlige feilstyringer partiet noen gang har vært utsatt for. Det er en grunn for at en klok mann engang sa at dette nok var den største feilinvesteringen i straff i dette århundre. De ordene er mer enn ord.

  Hvordan er det mulig å være representant fra Arbeiderpartiet i Justiskomiteen på Stortinget uten å nevne problemene vår narkotikalovgivning skaper for folk og samfunn, men isteden ensidig fremstiller fengselsindustrien som om det handler om arbeidsplasser i ditt distrikt. Du og ditt parti er ansvarlig for å ha produsert en unødig stor fangepopulasjon fordi dere selv ikke tar ansvar for situasjonen, men isteden slår politisk mynt og tjener egen makt ved å bygge flere fengsler og nekter å delta i en åpen, opplyst og demokratisk debatt om lovene som fører så mange inn i fengselssystemet.

  Tankegodset om at man kan straffe seg vekk fra problemer, samtidig som man nekter å snakke om kostnadene og mekanismene som settes i gang i kjølvannet av en kriminalisering – kriminaliseringens onde – det truer hele vårt samfunn.

  Det er en grunn for at du ikke ønsker å svare på om du har lest boken du fikk, «Den gode fiende».

  I 2010 var det 45 000 anmeldelser for narkotikakriminalitet i Norge. Det utgjør 16% av den anmeldte kriminaliteten i landet. 22 600 av disse 45 000 er anmeldt for brudd på Legemiddellovens § 31, bruk og besittelse. 21 900 lovbrudd er anmeldt for brudd på § 162 som er i Straffeloven, hvor 20 600 av disse er brudd på såkalt førsteledd, besittelse og oppbevaring. 1200 er definert som andreleddslovbrudd. 87 saker er tredjeleddskriminalitet, som er definert som alvorlig i Norge. 87 saker av 45 000.

  Anmeldte narkotikalovbrudd:
  4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge).»

  Den gode fiende
  «Denne bok er sprunget ut av en dyp bekymring overfor det syn på narkotika som er framherskende i store deler av Norden, og over den narkotikapolitikk som dette syn fører til.»

  «Vi har – som mange fagfeller – forsøkt å si fra tidligere, men uten særlig gjennomslagskraft. Det kan i noen grad skyldes at problemstillingene er så sammenvevd at det aller meste må sies nesten samtidig for å kunne bli forstått i en helhet.» http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker||juss||kriminologi||den-gode-fiende-3-utgave.html

 27. februar 26, 2014

  LUHM i høringssvar til Politianalysen:
  «Det er lettere med måloppnåelse når en aksjon settes inn mot sisteledd (synlig gatesalg) enn de aktørene det sies å knyttes størst bekymring til.»

  Hvis anklagene om korrupsjon stemmer så blir det interessant å høre hvilke råd han har gitt til Politisjefen. Man vil kunne anta at ett av de nettverkene som det er knyttet mest bekymring til har fått beskyttelse (satt opp i mot ett eller begge de to andre), og gateselgerne på Grønland (og andre byer) som «alle» er enige om at det skal slås hardt ned på, og ingen bryr seg om, har blitt pekt ut som «verstingene».

  På den måten vil det illegale markedet lettest opprettholdes og de som blir beskyttet har kunnet fortsette å tjene penger, mens Politiet kan si til politikerne og mediene at «vi fengsler flere og flere, så dette går riktig vei», uten at det gjør det.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/633961623343250

  Se også: http://luhm.no/?p=3292
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151855825167461

 28. februar 26, 2014

  Kilder til TV 2: Polititopp beskyttet narkonettverk og mottok millionbeløp.

  «Bakgrunnen for at Spesialenheten siktet polititoppen Eirik Jensen for grov korrupsjon, skal være at han i flere år beskyttet et narkonettverk i bytte mot til sammen flere millioner kroner.» http://www.tv2.no/2014/02/26/nyheter/innenriks/polititopp-siktelsen/5361952#.Uw5fz4WGenU

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151879691042461

 29. februar 26, 2014

  Det er veldig mye penger involert i det illegale markedet, også i Norge. Jack A. Cole fra LEAP snakket på et foredrag i Oslo om «narkotikakrigens økonomi» og hvordan mange av hans kollegaer i politiet ble kjøpt opp. Det ville være veldig rart om ikke det samme skjer her også, kartellene i Norge har hatt snart 50 år på å tenke ut det samme.

  Grunnen til at jeg har skrevet så mye om Mexico er ikke fordi vi får hasjen som blir importert til Norge derifra (den kommer hovedsakelig fra Marokko), men fordi Mexico er skrekkeksempelet på hva som skjer når de organisert kriminelle kartellene ender opp med å ha mer inntekter enn staten. I begynnelsen kjøper de opp politifolk, dommere og journalister ol. deretter dreper de dem som ikke vil samarbeide, og til slutt er det ingen igjen som tør å kritisere dem. Derfor må markedet lovliggjøres og reguleres på en måte som tar inntektene vekk fra organisert kriminelle.

 30. februar 26, 2014

  Dette er en veldig interessant sak, men det er viktig å presisere at man er uskyldig til det det motsatte er bevist.

  Aftenposten skriver:
  «Norsk politi kan stå overfor den største skandalen noen gang.»

  VG skriver:
  «Politioverbetjenten har jobbet i Oslo politidistrikt siden tidlig 1980-tallet. Den siste tiden har han vært rådgiver i politimesterens strategiske stab [..] Det foreligger skjellig grunn til mistanke for grov korrupsjon [..] Han har som leder for gjengprosjektet deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden [..] Etter det VG får opplyst, har saken mot ham en forbindelse til en større narkotikasak der blant annet en mann i 40-årene er siktet. I avhør har mannen i 40-årene erkjent oppbevaring av en stor mengde hasj.»

  Fædrelandsvennen skriver:
  «Politiledere har vært en spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet. Nå sitter han selv i varetekt, siktet for grov korrupsjon. En stor hasjsak skal ha utløst etterforskningen.»

  LUHM:
  Vi vet at da alkohol var forbudt sto mange ansatte i Politiet på lønningslisten til mafiaen, slik at de organisert kriminelle hadde insidere i Politiet som sørget for at konkurrentene deres ble etterforsket og straffeforfulgt, mens deres egen virksomhet ikke ble etterforsket og kunne operere nærmest fritt.

  Disse arbeidet selvsagt også for å opprettholde forbudspolitikken, ikke fordi det gagnet samfunnet, men det illegale salget.

  Med tanke på at cannabis er det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmiddelet, også i Norge, må vi anta at det skjer korrupsjon innenfor dette markedet, og at det finnes politfolk på ulike nivåer i systemet som står på de organisert kriminelles lønningsliste.

  Jeg kommer, med LUHM, til å følge opp denne saken videre.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/633961623343250
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152064430762461

 31. februar 24, 2014

  Øystein Samsonsen, Norsk Narkotikapolitiforening, Hordaland lokallag: «Slipper narkotika løs på ungdommen».

  Norsk narkotikapolitiforening får det til å høres ut som vi som ønsker å lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for tobakk og alkohol ikke «ønsker minst mulig skadevirkninger blant ungdom og befolkningen for øvrig». Det er ikke sant, uansett hvor mange ganger det blir gjentatt.

  Skatteinntekter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger, på samme måte som for alkohol. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er organisert kriminelle som får alle inntekter fra det i dag illegale salget.

  Dette vet NNPF godt, men de har egeninteresse i at forbudspolitikken videreføres, fordi så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil
  det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter.

  Det at Politiet har en egen interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde forbudspolitikken er meldt inn som et demokratisk problem til myndighetene, da det bidrar til at mange ikke tør å delta i debatten.

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Slipper-narkotika-los-pa-ungdommen-3065376.html#.Uws-XYWGenV

 32. februar 17, 2014

  I forbindelse med kjøp, salg og bruk av cannabis har det de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot ungdoms- og videregående skoler i Norge, både lovlige og ulovlige. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/629931667079579

  Det er laget en egen artikkel om dette: http://luhm.no/?p=3778

 33. februar 13, 2014

  NRK Østlandssendingen, 13. februar 2014:
  «Naboer på Grønland fortviler over åpenlyst narkotikasalg. Under en aksjon mot en fritidsklubb i går ble seks personer pågrepet, men beboerne mener politiet må gjøre mer [..] I går ble klubben stengt.»

  Pia Prestmo, beboer på Grønland, sier med et stort smil:
  «Hipp hurra, jeg ble så glad da jeg oppdaget at de hadde slått ned på det.»

  Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon:
  «Da vi besøkte de i går var det 40-50 personer der inne, og vi pågrep seks personer.»

  Kåre Stølen, til nrk.no:
  «Vi har gjort små beslag av cannabis og dette går på enkeltpersoner».

  NRK: «Naboer vil ha klubben stengt, men politiet mener at det ikke er grunnlag for det.»

  Kåre Stølen:
  «Det er mange restauranter og klubber der de besøkende og gjestene er i besittelse av narkotika. Vi skal ha litt mer grunner enn det for å stenge et sted.»

  NRK: «Etter gårsdagens aksjon ble klubben stengt av brannvesenet fordi rømningsveiene var sperret.»

  Pia Prestmo:
  «Jeg har ikke noe stort problem med rømningsveiene – jeg har problem med den åpenlyse narkotikahandelen som foregår midt på dagen [..] det er et miljø som er veldig macho og truende.»

  http://www.nrk.no/ostlandssendingen/foregar-dopsalg-pa-apen-gate-1.11535165

  Tidligere klager fra beboerforeninger og naboer:

  Oktober 2009
  “Tipset fra ett av våre medlemmer ble sendt til en navngitt person i politiet, og aksjonen skjedde deretter umiddelbart. Det var ikke noe venting, og de fikk tauet inn 11 dopselgere. Det er vel det som gir mest inspirasjon” sier leder av Grünerløkka beboerforening, Anne Mikkelsen til stasjonsbetjent Kåre Stølen.

  Februar 2012
  Beboerforeningen på Grünerløkka anbefaler fortsatt det samme: Mer politi for å jage salget til en annen bydel enn deres egen.

  April 2013
  En ny beboerforening klager, nå på Grønland, og de krever det samme som på Grünerløkka – mer jaging og ressurser til politiet for å flytte salget til en annen bydel enn deres egen. Beboerforeningen er svært misfornøyde med politiets innsats:

  “Barn og unge må gå spissrotgang mellom kriminelle og rusmisbrukere på vei til skolen. Vi kan rett og slett ikke finne oss i dette. Grensen er nådd” sier Berit Jagmann, leder i beboerforeningen Grønland.

  LUHM:
  Hvorfor referer aldri NRK til «Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana» (LUHM), som ønsker en annen løsning enn naboer og beboerforeninger som roper etter mer politi, eller vektere i mangel av politi?

  Vi ønsker en løsning på den usikkerheten mange føler ved gatesalg av hasj, det uregulerte salg av hasj som skjer til barn og ungdom, og den kriminalitet som vokser fram i og rundt de miljøer hvor salget foregår.

  Uavhengig av forbud og straff vil dette markedet fortsatt eksistere. Vårt hovedpoeng er at det vil ha større samfunnsnytte å få salget inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med aldersgrense, avgifter og varedeklarasjon.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151859015487461

  Se også:
  http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

  • februar 13, 2014

   Det er nok ikke så godt kjent, men grunnen til at coffeeshopene ble åpnet i Nederland var fordi de ønsket å flytte salget av cannabis fra/rundt fritidsklubbene inn i “lovlige” utsalgssteder – for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge.

   “The history of the Dutch approach and describes the ongoing success of the country’s drug policy. This includes the impact of the Dutch “separation of markets,” which potentially limits people’s exposure and access to harder drugs.”

   Rapport fra The Open Society Foundations, Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Coffee%20Shops%20and%20Compromise-final.pdf

 34. februar 1, 2014

  Neill Franklin, Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), ble intervjuet av RT i desember 2013. Da sa han at 1. januar når de lovlige utsalgsstedene i Colorado åpner «is a bad day for gangs in Colorado».

  Retired Major Neill Franklin tells Thom Hartmann what to expect in Colorado: http://youtu.be/ulU0TCWvYuU

  Se også: http://anitanyholt.no/samfunn/leap

 35. januar 24, 2014

  Kripos, Narkotikastatistikk 2013:
  «Siden midt på 2000-tallet har antall saker økt med over 50 %. [..) Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013, og har aldri vært høyere. http://www.politi.no/kripos/Nyhet_13312.xhtml

 36. desember 28, 2013

  “Er det vi ser her en moralsk panikk? Det opplagte svaret er ja. Men hvis vi går nærmere inn på hva dette begrepet innebærer er svaret litt mindre opplagt. Begrepet tilsier at vi skal få en særlig oppmerksomhet omkring et fenomen, som skapes i et samspill mellom politi, presse og andre aktører med investerte interesser. Det forutsettes at det fenomenet det reageres på er relativt stabilt mer omfattende enn tidligere. Og til slutt skal det reageres med strengere og kanskje ekstraordinære tiltak.”

  “Når andre redaksjoner oppdager at en avis eller en tv-stasjon har identifisert en bølge, vil de sette sine egne meldinger inn i samme ramme. Krimnotisene løftes og blir store oppslag. Dermed får den første redaksjonen bekreftet at ikke bare hadde de rett, de er nyhetsledende. Slik stolthet stimulerer til intensivert jakt på nye hendelser som kan styrke narrativen. Bølgen reiser seg.”

  “Kilden for opplysningene er nesten uten unntak politiet.” http://anitanyholt.no/samfunn/politianalysen/#comment-5427

  Se også: http://anitanyholt.no/samfunn/cannabis-grenseverdier-trafikk

 37. desember 8, 2013

  Det er 86 år siden brennevinsforbudet i Norge ble opphevet.
  Det var politiet, også den gang, som var pådriver for å beholde/utvide forbudspolitkken.

  «Brennevinsforbudet ble innført i Norge ved et stortingsvedtak i desember 1916, og var først et midlertidig forbud i forbindelse med jule- og nyttårshøytiden. Før Stortinget rakk å oppheve forbudet i begynnelsen av 1917, kom en felles henvendelse fra politimestrene i de tre største byene (Oslo, Trondheim og Bergen), som ba om at forbudet skulle fortsette. Stortinget forlenget forbudet mot brennevinsomsetning, og fulgte opp med forbud mot øl i klasse 3 (25. mai 1917 – okt. 1920 og 2 (28. juni 1917 – jun. 1919, samt forbud mot hetvin (fra 28. juni 1917). Hetvinsforbudet ble opphevet i 1923. Brennevinsforbudet ble opphevet etter en folkeavstemning i 1927.» http://no.wikipedia.org/wiki/Brennevinsforbudet

  Amerikanerne feirer i disse dager at det er 80 år siden deres alkoholforbud ble opphevet.

  «Alcohol prohibition ended 80 years ago today! Now we’re closer than ever to ending marijuana prohibition.» http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151739397621816

 38. desember 3, 2013

  27. november 2013:
  «Hver onsdag skriver Jan Arild Snoen og Mímir Kristjánsson i Aftenposten om norsk politikk. I dag er det Snoen, kommentator i det liberalkonservative tidsskriftet og nettstedet Minerva, som angriper «sine egne».» http://www.aftenposten.no/meninger/Frigi-hasjen-7386005.html

  29. november 2013:
  Jan Arild Snoen har fått svar fra Jan Erik Bresil, som er leder for Norsk Narkotikapolitiforening, Oslo.

  Min kommentar:
  Bresil viser til Colorado hvor de har lovliggjort og åpner de første lovlige utsalgsstedene i januar 14, så trekker han frem det han finner problematisk i Storbritannia, hvor cannabis ikke er lovliggjort, men hvor det ble gjort «litt mindre kriminelt» i en periode, og anbefaler å ikke gjøre som Storbritannia fordi de «fikk så mye problemer da det var mindre forbudt». Og så slenger han på noe om at «bruken er gått opp blant unge i de delstatene som har lovliggjort bruk av cannabis» så derfor anbefaler han heller ikke det.

  Avslutningsvis kommer han med en avholdspreken:

  «Kriminaliseringen gjør nemlig at en cannabisbruker får prikk på rullebladet når han eller hun blir tatt. Loven sier ikke noe om at straffen må bli bøter eller fengsel. Vi kan fint vinkle straff for bruk av narkotika inn mot tvungen behandling eller andre gode tiltak. [..] I tillegg er det viktig at kriminaliseringen sier noe om samfunnets normer og standpunkt. [..] Ville det ikke da vært mer naturlig å diskutere innstramning av alkoholpolitikken i stedet for liberalisering av cannabis?» http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hold-hasjen-fanget-7388554.html

  3. desember 2013:
  Ole Røgeberg, seniorforsker, Frischsenteret:
  «Gal og utdatert kunnskap blandet med korttenkt politikk var bidraget Jan Erik Bresil, lederen i Norsk Narkotikapolitiforening i Oslo, presenterte i Aftenposten nylig, da han imøtegikk Jan Arild Snoens oppfordring til høyreregjeringen om en kunnskapsbasert cannabis-legalisering.» http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Norsk-narkotikapolitiforening–like-utdatert-som-hasjforbudet-7393467.html

  Min kommentar:
  Veldig bra svar til NNPF!

  Det som blir diskutert i FN er ikke «om cannabis er farlig», men hvordan markedet skal reguleres ettersom forbudspolitikken beviselig har hatt større og verre konsekvenser enn bruken i seg selv. http://luhm.no/?p=1707

  Jeg har i et høringssvar til myndighetene gitt beskjed om at det er et demokratisk problem at politiet deltar i den politiske debatten om en så viktig sak som blir diskutert i hele verden, og av FN: http://luhm.no/?p=3075

  Det er veldig bra at han tar opp problemet med at politiet deltar i den politiske debatten! Det stanser mange fra å delta selv, fordi hvem har vel egentlig lyst til å være uenige med Politiet.

  Se også: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/586928554713224

  • Ståle Nygård permanent lenke
   desember 3, 2013

   Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at når aktører, som f.eks Norsk Narkotikapolitiforening, mer enn antyder at alle som ønsker å regulere rusmidler selv bruker ulovlig rusmiddel, altså kriminelle, og hvermannsen truer med å rapportere slike politiske meninger til arbeidsgiver, så er stigmatiseringen så massiv at den utgjør et enormt demokratisk problem i form av at folk ikke tør ytre seg.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450402188338928&l=dcdce19c3c

   Ekstra bra at han tar opp akkurat dette:
   «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.» https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/562702907108855.

 39. november 1, 2013

  8. november 2011
  At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet. http://anitanyholt.no/samfunn/det-er-ikke-akseptabelt-at-politiet-bryter-norsk-lov

  23. april 2013
  Ulovlig politiaksjon – fant ingen kriminelle. “Narkohunden fant ikke noe narkotika på noen av elevene på skolen.” http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stortingsvedtak-ble-satt-til-side-under-narkoaksjon-pa-Drammen-VGS-7182555.html

  19. august 2013
  “Nei til skolerazziaer. Skolen er et sted jeg skal lære og kunne føle meg trygg. Ikke bli mistenkt som kriminell.” http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Nei-til-skolerazziaer-7284198.html

  3. september 2013
  Justisdepartementet stanser narkorazzia på skoler. Bruk av hund i narkosøk på skoler stanses av Justisdepartementet etter trussel om søksmål fra Elevorganisasjonen: http://www.aftenposten.no/incoming/Justisdepartementet-stanser-narkorazzia-pa-skoler-7299459.html

  1. november 2013:
  Aftenposten: Politiet sender fortsatt narkohunder til skoler. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-sender-fortsatt-narkohunder-til-skoler–7358134.html

  Se også:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/532456600160420

  • november 13, 2013

   «Til saman 25 elevar ved Sam Eyde videregående skole i Arendal har vedgått bruk av narkotika. Elevane vart tekne i ein stor politiaksjon ved skulen måndag og tysdag denne veka.

   I juni skreiv NRK om at Sam Eyde videregående skole gjekk nye vegar for å overvinne narkotikaproblem blant elevane. Der vart urintestar drege fram som eitt alternativ.»

   NRK: “Tok 34 elevar i narkoaksjon.”
   http://www.nrk.no/sorlandet/tok-34-elevar-i-narkoaksjon-1.11353929

   Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer: http://anitanyholt.no/samfunn/hap-nps

   • november 14, 2013

    Agder-Posten: 25 elever tatt for narkobruk
    «Med drøye 20 tjenestemenn slo politiet til mot elevene Sam Eyde videregående skole i en av de største narkoaksjonene politiet i Arendal har foretatt på lenge.» http://touch.agderposten.no/nyheter/25-elever-tatt-for-narkobruk-1.8156159

    Jon Wessel-Aas:
    «Sånn skal politiet bekjempe ulovlig omgang med narko i skolen (som ellers): Målrettet, mistankebasert og med en rettskjennelse i bunn – ikke gjennom de vilkårlige, rettsstridige razziaene som Elevorganisasjonen med min bistand har fått suspendert.»

    Kommentar fra Gisle Monsen Vonen:
    «Det kommer frem av artikkelen fra NRK om det samme, at noen av elevene håndterer maskiner, noe som selvsagt er uforenelig med å være ruset. Nå vet vi ikke om de var ruset på tidspunktet politiet grep inn, vi vet bare at de hadde ruset seg, og noen hadde rusmidler på seg. Men overført til et legalt rusmiddel, alkohol, ville vi håndtert rusproblemet på samme måte? Er det slik vi ønsker å hjelpe våre barn, ved å sende politiet på de? En dag vil vi se tilbake på slike aksjoner mot våre yngste, med vemmelse.» http://www.facebook.com/jon.wesselaas/posts/10151690723512735

 40. oktober 26, 2013

  NRK Distriktsnyheter Rogaland 25.10.2013 (2:26 – 4:40) «Beslag av over 100 kilo hasj»:

  NRK: «Et av de største beslag av hasj som noensinne er gjort i Rogaland sier politet».

  «En nesten ubetydelig mengde i et umettelig marked sier cannabisforkjemper Even Ganja Helland.»

  «Politiet er klar over at de ikke har tømt hele markedet for cannabis, men mener likevel at storbeslaget gjør det vanskeligere å få tak i hasj.»

  Even G. Helland: «Det har ingen påvirkning [..] Det er bare å ta en ekstra telefon til en av sine venner som har en annen hovedleverandør.»

  Politet: «Det viktige er at det tar vekk noen personer som er sentrale i dette, og at det i seg selv påvirker både tilførsel og markedet.»

  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/dkro99102513/25-10-2013
  http://www.nrk.no/rogaland/mer-enn-100-kilo-hasj-beslagt-1.11312364

  LUHM:
  Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, og vi mener derfor at en forsterket politinnsats ikke vil få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis. http://luhm.no/?p=1482

  Beslag av stoff på det norske markedet medfører økt narkotikakriminalitet og påfører tusener av uskyldige mennesker; fattige, barn og kvinner andre steder i verden død og lidelse. Hver kilo hasj politiet beslaglegger i Norge fører til en kilo mer produsert stoff, med påfølgende frakt. http://luhm.no/?p=1671

  Cannabispolitikk bør styres på samme måte som tobakk- og alkoholpolitikk. Hasj og marihuana bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, avgifter og kvalitetssikring. http://luhm.no/?page_id=176

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/570888529650560

 41. Ståle Nygård permanent lenke
  oktober 20, 2013

  Hva har det medført av holdninger i samfunnet når en generasjon er vokst opp med at så å si alt synlig salg av cannabis på gata blir solgt av unge fattige gutter som er mørke i huden? Hva gjør det med oss, hva gjør det med samfunnet, hvilke holdninger påfører vi barn og unge, og hvilke konsekvenser har dette for alle unge gutter som er mørke i huden? Hvilke mekanismer er det som fores, og hvilke enorme farer er forbundet med stigmatisering som sosialpsykologisk prosess?

  Tilslørt rasisme bak en maske av narkotika: https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/588804527832026

  • oktober 28, 2013

   Jeg har forsøkt å løfte dette opp i det demokratiske systemet ved å innrapportere det i høringssvaret til Politianalysen: http://luhm.no/?p=3075

   http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151605345602461

   Jeg har også kommentert i denne tråden: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/544252132314200 og i denne har jeg forsøkt å trekke inn en journalist i VG og leder for ArSr: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/394522073983586

   Se også denne: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/248586531953644

  • november 4, 2013

   1. februar 2007, Dagbladet: «Norges viktigste hasjmarked – Men hvem selger hasjen langs Akerselva?» Fra nettmøtet med Willy Pedersen og Sveinung Sandberg om boka «Gatekapital»:

   Spørsmål: Dårlig hasj. Hvorfor er det så dårlig kvalitet på den hasjen de selger ved elva?

   Svar: Kanskje fordi selger og kjøper ikke kjenner hverandre fra før og heller ikke kommer til å møtes igjen? Dermed er det ingen incentiver for å holde et godt kundeforhold.

   Spørsmål: Vil bare si at da jeg var ung dame, solgte jeg blant annet hasj i slottsparken. Jeg forstår at miljøet er endret, men gi meg et spark bak og forklar meg hvorfor det miljøet er overtatt av menn fra andre land? Driver DB med en forutinntatt innstillig og stigmatiserer unge gutter? Akerselva er ikke den eneste plassen man få kjøpt hasj på i dag, når man er over ungdoms alderen, skjer det mer hjemme hos hverandre og i mer anonyme former.

   Svar: Ja, det meste skjer andre steder. Men det er altså dette miljøet vi har studert. Vi tror også det er mulig å lære noe fra et slikt case-studie som kan overføres til andre marked og miljø.

   Spørsmål: Hvem tjener? Fikk dere noe inntrykk av om disse gutta er manipulerte av bakmenn som tjener penger på deres hasjsalg. Hvem er de?

   Svar: De er ikke manipulert av bakmenn, de vet hva de gjør, men deres inntekter er atskillig lavere enn det folk som befinner seg høyere i hierarkiet er.

   Spørsmål: På meg så kan det virke som om hasjselgerne får stå nokså i fred for politiet. Er dette et bevisst trekk fra politiet sin side?

   Svar: Politiet er ofte til stede på elva, men de oppfatter nok ikke dette som «de store fiskene». Dessuten driver de også en god del forebyggende arbeid. http://www.dagbladet.no/kultur/2007/01/26/490096.html

   18. mai 2011
   Lorenz Khazaleh, Universitetet i Oslo, fra «Omtale av boka Gatekapital».
   Sosiologiprofessor Willy Pedersen og Sveinung Sandberg har i over ett år studert Norges største utendørs hasjmarked. De intervjuet rundt 20 selgere og vandret langs Akerselva utallige ganger. De hang sammen med gutta ved elva og hjemme hos dem for å se miljøet fra innsiden. De var også sammen med dem når gutta solgte hasj. Resultatet er boka Gatekapital.

   De afrikanske guttene ved Akerselva som selger hasj til forskere, designere og studenter viderefører gamle tradisjoner i området.

   Det å være minoritet gir på mange måter ekstra gatekapital, fortalte sosiologene. En 17årig gutt fortalte dem for eksempel at det var tryggere å være innvandrer enn å være norsk fordi innvandrere oppfattes som farlige.

   – Dette er jo stereotyper som vi blant annet kjenner fra massemedia. Men så er de jo i et miljø der det å være farlig er en ressurs. Guttene bruker samfunnets stereotyper og omformer de til noe positivt. Dette er et aktivt grep.

   – Storsamfunnet har altså gitt dem en form for gatekapital.

   – De ureturnerbare flyktningene har noen av de tristeste skjebnene på Akerselva. Det er ofte somaliere som ble utvist fra Norge men som Somalia nektet til å ta imot. Den eneste måten for den norske staten å bli kvitt dem på er å få de til å reise hjem frivillig. Man gjør det så vanskelig som mulig for dem å bo i Norge. Man tok vekk bostedet og mulighet til å jobbe. (Nå har de fått muligheten til å bo på et mottak langt utenfor byen).

   – Det var en total fravær av muligheter. Og så sier en av de mest deprimerte som vi har intervjuet “I’m nobody. I don’t have citizenship, I don’t have own clothes, no job, nothing. Actually, I am nobody”.

   – Der ser vi: Hvis du er ingen, så er gata det eneste stedet hvor du kan få en posisjon. De har lite å tape. Det å ha ingenting å tape, er deres gatekapital. http://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/nyheter/2007/gatekamp.html

   1. januar 2012, Prosjekt Touch Down
   Startet av Oslo politidistrikt 1. januar 2012, skal avsluttet 31. desember 2013. En toårig innsats mot vestafrikanske kriminelle.
   Hovedmål: En mest mulig varig endring og dempende virkning i forhold til dagens kriminelle aktivitet.
   I prosjektet defineres kriminelle personer fra Nigeria, Gambia, Senegal, Benin, Kapp Verde, Niger, Ghana, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Sierra Leone som vestafrikanere.
   http://www.aftenposten.no/grensekrim/Grenselose-gjengangere-7310170.html#.UmDZuvmGoW8

   21. mai 2013, Norsk politi blir filmet.
   EMK om forbudet mot nedverdigende og inhuman behandling blir overtrådt?
   http://www.circusbazaar.com/norsk-politi-filmet-artikkel-3-umenneskelig-eller-nedverdigende-behandling-emk

   2. oktober 2013, fra LUHMs «Høringsuttalelse til Politianalysen»:
   Den aller, aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner, blant norske unge gutter/menn. Skille mellom vennetjeneste og “deale” er flytende og titusen av unge befinner seg i denne gråsonen.

   Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, men den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd står fattige mennesker for – og de gjenkjennes – identifiseres – pga sin hudfarve.

   Identisk kriminalitet, men det er fattigguttene på gata som er mørke i huden som er pekt ut som “de skyldige”, fordi de selger cannabis på gata og ikke inne blant venner, slik ungdommene “våre” gjør.

   Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i.

   Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme: http://luhm.no/?p=3292

   • november 5, 2014

    VG oktober 2014:
    «Kriminaliteten stuper i Oslo. Antall ran redusert med 36 prosent på ett år.»

    «Antall ran i Oslo er i oktober i år redusert til en fjerdedel av hva tilfelle var på samme tid i fjor. Dette er ett av flere tydelige tegn på at kriminaliteten stuper i landets hovedstad.» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/kriminaliteten-stuper-i-oslo/a/23325125

    Statistikken viser at det i 2013 ble anmeldt flere saker enn i 2012.
    I 2012 var det en nedgang i antall anmeldelser fra 2011.

    Når man måler ett «normalår» (2014) mot et år som er over gjennomsnittet (2013) så vil det naturligvis bli en nedgang. For å kunne si at «kriminaliteten stuper i landets hovedstad» må det måles over tid.

    Det at antall anmeldelser stiger eller synker behøver altså ikke ha noen direkte sammenheng med beviligninger til politiet (2013-14). Antall reduserte anmeldelser behøver heller ikke bety at det er færre ran, bare at færre anmelder kriminaliteten.

    Eller som KRIPOS selv skriver:
    «Den registrerte kriminaliteten gir indikasjoner på hvordan kriminalitetsbildet i hovedstaden ser ut, men det må en dypere analyse til for å kunne besvare svingningene i anmeldelsestallene og eventuelle mørketall.» https://www.politi.no/oslo/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/Tema_132.xhtml

    2013:
    Antall anmeldelser for ran var i 2013 15,5 % høyere enn i 2012, dvs 134 flere anmeldelser. Økningen fant primært sted i månedene september, oktober og november. Det var personran som økte i antall, men det var samtidig en nedgang i grove personran (ned – 9,9 % eller 15 færre anmeldelser).

    2012:
    Antall anmeldelser for ran/utpressing gikk ned med 9,1 % i 2012 sammenliknet med 2011. Det var en nedgang i kategorien personran, mens tallet på grove personran var antall tilnærmet det samme som i 2011.

    2011:
    Antall anmeldelser for ran/utpressing var i 2011 tilnærmet det samme som i 2010 (-0,3 %). Det var i 2011 en liten økning i antall anmeldelser for såkalte simple ran av person (2,9 %), mens det var en nedgang i grove ran av person (-5,3 %) og alle andre kategorier av ran.

    2010:
    Antall registrerte anmeldelser for ran gikk ned med -9,2 % i 2010. Det er innenfor personran vi finner den store nedgangen.

    2009:
    Det var i 2009 en økning i antall anmeldelser for ran/utpressing (14,0 %). Økningen er prosentvis størst innenfor grovt ran fra person (44,7 %) og grovt ran fra forretning/kiosk (30,0 %). De aller fleste ran som registreres i Oslo er likevel såkalte simple ran.

    2008:
    Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 17,1 % i 2008 (141 flere saker).

    2007:
    Antall registrerte anmeldelser for ran gikk opp med +7,1 % i 2007. Oppgangen skjer først og fremst innenfor personran etter strl. § 257 (+8,8 %).

    2006:
    Antall registrerte anmeldelser for ran gikk ned med -3,8 % i 2006 (31 færre saker).

    https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152344413152461

 42. oktober 18, 2013

  Dette gjelder ikke lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana, men er et eksempel på at det brukes unødvendige ressurser på mindre alvorlig narkotika»kriminalitet».

  Øystein Meier Johannessen er siktet for besittelse av narkotika, etter at han var ute og sanket fleinsopp. «Det jeg er kritisk til er at denne soppen står på narkotikalista, og at politiet dermed må bruke ressurser på slikt som dette» sier han. http://www.an.no/nyheter/article6922602.ece

  Anita Nyholt:
  «Politiet har viktigere saker å ta seg av enn å kontrollere hva slags type sopp folk plukker i skogen.» http://www.facebook.com/anita.nyholt/activity/10151628760047461

  VG, 22. august 2013, Fleinsopp bør fjernes fra narkotikalisten
  Av: Teri Suzanne Krebs, Pål Ørjan Johansen, forskere ved Institutt for nevromedisin ved NTNU
  “Det er veldig vanskelig å rettferdiggjøre at psykedeliske stoffer er forbudt basert på et vitenskapelig- og folkehelseperspektiv. Derfor er det bare et tidsspørsmål før fleinsopp blir fjernet fra narkotikalisten.”
  http://pluss.vg.no/2013/08/21/1333/1333_21360700
  http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10106478

 43. oktober 17, 2013

  NRK, november 2012:
  Regjeringen har fastsatt et sentralt mål om at gjennomsnittlig oppklaringsprosent i landet skal være på minst 38 prosent.

  Riksrevisjonen har kontrollert oppklaringsstatistikken i seks politidistrikt og fant flere kritikkverdige forhold. Ved å føre statistikken på bestemte måter, kan politiet påvirke egen oppklaringsprosent i positiv retning. http://nrk.no/1.8382736

  • oktober 21, 2013

   Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015:
   «Rapporten beskriver hvordan politiet skal bekjempe narkotikakriminaliteten i årene fremover. For å beskrive kriminaliteten i fremtiden må vi vite hvordan utviklingen har vært, og hvordan politiet har bekjempet den. Kunnskapen om historikken og dagens situasjon gjør det mulig å oppstille kvalifiserte hypoteser om hvordan kriminaliteten kan utvikle seg. Når kriminalitetsutviklingen kan beskrives, blir det mulig å angi hvordan politiet kan bekjempe etterspørselen og tilbudet. Rapporten, og politiets etterlevelse av denne, skal evalueres.» http://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

   LUHM: Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i Politianalysen.

 44. oktober 17, 2013

  Dette gjelder ikke lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana, men er et eksempel på at interesseorganisasjonen NNPF deltar (med samme argumenter som avholdsbevegelsen) i politiske diskusjoner, og med den maktfaktoren Politiet er påvirker den norske cannabispolitikken:

  September 2009
  All besittelse og bruk av cannabis, i tillegg til dyrking, er forbudt i Norge, men nå vil Helsedepartementet gjøre industriell dyrking av cannabisplanten lovlig.

  Også Landbruks- og matdepartementet stiller seg bak forslaget om en lovendring.

  Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har tidligere åpnet for oppheving av forbudet; det skjedde da han var landbruksminister. I 2001 fikk han sterk kritikk for dette av både narkotikasjefen i Oslo Politidistrikt og avholdsorganisasjoner. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/vil-oppheve-hamp-forbudet

  Norsk Narkotika Politiforening – Hampdyrking – nok et legaliseringsargument!
  Grupper og enkeltpersoner i Norge gir fra tid til annen uttrykk for at de ønsker å gjeninnføre og utnytte hamp-planten som nyttevekst i Norge. Debatten om dyrking av Hamp har bølget frem og tilbake i en rekke land i Europa, og EU har i flere år gitt økonomisk støtte til dyrking hampplanter med lavt innhold av THC. Vårt naboland Sverige har gjennom sitt medlemskap i EU blitt påtvunget å tillate dyrking av Hamp. http://www.nnpf.no/default.asp?do=document&docid=79

  Nationen juni 2010:
  Regjeringen legger enda en positiv rapport om hamp i skuffen.

  Avslaget kommer til tross for at Legemiddelverket og Mattilsynet i vinter meldte at hamp kan dyrkes i hele Norge, med «relativt begrensede økonomiske og administrative konsekvenser». Etatene foreslo regelendringer for å åpne for hamp.

  Tidligere forsøk på å åpne for hampdyrking, blant annet fra daværende landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen i 2001, ble skutt ned av helsemyndighetene med henvisning til signaleffekten i narkotikapolitikken.
  http://www.nationen.no/2010/06/25/landbruk/hamp/bondelaget/norges_bondelag/hampebonder/6033943

  4.12.13
  http://www.nationen.no/tunmedia/nei-igjen-til-hampdyrking-i-norge

 45. Geir Erik Larsen permanent lenke
  oktober 7, 2013

  Det kunne også være lurt med en spørreundersøkelse om cannabis til samtlige nordmenn over 18 år som kan besvares anonymt eller ved signatur. Den kan gå ut følgende : når røkte du cannabis for første gang? hvilken personlig utbytte hadde du? hvor ofte bruker og hvor lenge har du brukt det? hvilken metode: via røyk, tabletter mat eller drikke? grunngi hvorfor du vil du forby eller legalisere cannabis osv osv.. Så får Staten og helsemyndighetene en mye bedre oversikt over nordmenns forhold og mentalitet rundt cannabis og kan utarbeide en ny og forbedret lovverket på grunnlag av fersk statestikk, grundig gjennomgang av det mosegrodde lovregimet og bred debatt mellom berørte parter….

 46. oktober 4, 2013

  Tønsbergs Blad 4. oktober 2013
  “Sjekk hva politiet fant i bedet sitt. Rett ved politistasjonen i Larvik har noen moret seg med å plante cannabisplanter.”
  http://tb.no/nyheter/sjekk-hva-politiet-fant-i-bedet-sitt-1.8097559

  Jeg har kommentert:
  Godt å høre at ansatte i politiet mener de bør prioritere andre saker enn å bruke ressurser på å etterforske at noen har satt i fra seg en plante utenfor politistasjonen som et symbol på at man er uenig i norsk cannabispolitikk. Dette kunne journalisten ha gjort mer ut av enn å bare lage en “tullesak” av det.

  “Beslag av stoff på det norske markedet medfører økt narkotikakriminalitet og påfører tusener av uskyldige mennesker; fattige, barn og kvinner andre steder i verden død og lidelse. Hver kilo hasj politiet beslaglegger i Norge fører til en kilo mer produsert stoff, med påfølgende frakt. ” http://luhm.no/?p=1671

  Global Commission on Drug Policy formaner verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk for å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og helse.
  “Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og narkotikabruken. [..] Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av narkotika [..] Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon.”

  “Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.” http://luhm.no/?p=1735

  Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. Høringsprosessen skal være ferdig i 2016. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder. http://luhm.no/?p=1707

  September 2013:
  “Guatemalan President Otto Pérez Molina just used his speech at the United Nations General Assembly to call for major drug policy reform. He specifically praised the citizens of Colorado and Washington for voting to legalize marijuana, and President Obama for his decision to allow the states to move forward.”

  Jeg har også sendt dette til journalisten:
  Hele verden diskuterer cannabispolitikk, og vi forsøker også å få igang en seriøs debatt her i Norge.Som journalist må du oppdatere deg på hvor FN-debatten er om dagen – det holder ikke å bare diskutere om planten kan ha vokst opp av frø som fugler har sluppet fra seg eller om de kan være plantet av mennesker. Dette kunne du ha gjort veldig mye bedre!

 47. oktober 3, 2013

  Utvalget som har analysert utfordringene i norsk politi tar for seg cannabispolitikk med samme utgangspunkt som “Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015“, som er å redusere etterspørselen og begrense tilgjengeligheten.

  Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge).

  International Centre for Science in Drug Policy, 30. september 2013: New research shows war on drugs has failed to reduce supply of and access to illegal drugs internationally.

  Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Brasil /Global Commission on Drug Policy (GCDP):

  “In response to a study like this, policymakers often say ‘drugs are harmful so they must be kept illegal’. What they fail to consider is, as this and other research suggests, that drugs are more harmful – to society, individuals, and the taxpayer – precisely because they are illegal. Some European countries have taken steps to decriminalize various drugs, and these types of policies should be explored in Latin and North America as well.” http://www.icsdp.org/media/press_releases/pressrelease-supplyreduction.aspx

  The temporal relationship between drug supply indicators: an audit of international government surveillance systems: http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/All_Website_Full_Study.sflb.ashx

 48. oktober 3, 2013

  Kofi Annan og Sjølveste Stoltenberg har gått i spiss for en legalisering, i form av Global Kommisjon for Doppolise

  » Seven Former Presidents, Richard Branson and Other World Leaders: Criminalization of Drug Use Fuels the Global Hepatitis C viral time bomb
  http://www.globalcommissionondrugs.org

  Er vel så godt som, om ikke bedre enn ei døv Forente Banker-erklæring fra en og seksti. (52 år i en kabal?)

 49. Geir Erik Larsen permanent lenke
  oktober 3, 2013

  Jeg kom til å tenke på alle tonn med cannabis som er blitt konfiskert og destruert av påtalemakten og antakelig et visst svinn som aldri blir registrert om cannabisrøykende politifolk har forsynt seg. Uansett: Da cannabis ble beslaglagt hadde den en viss gateverdi. Men all verdi går til spille så snart den blir oppbrent i den store stygge ovnen. Mao. bortkasta arbeid!

  • oktober 3, 2013

   «Beslag av stoff på det norske markedet medfører økt narkotikakriminalitet og påfører tusener av uskyldige mennesker; fattige, barn og kvinner andre steder i verden død og lidelse. Hver kilo hasj politiet beslaglegger i Norge fører til en kilo mer produsert stoff, med påfølgende frakt. »

   Fra høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 16. oktober 2012, “Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk“. http://luhm.no/?p=1671

 50. oktober 3, 2013

  Global Commission on Drug Policy:
  «Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av narkotika [..] Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon.»

  «Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.»
  http://luhm.no/?p=1735

  Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder.

  «Guatemalan President Otto Pérez Molina just used his speech at the United Nations General Assembly to call for major drug policy reform. He specifically praised the citizens of Colorado and Washington for voting to legalize marijuana, and President Obama for his decision to allow the states to move forward.» http://luhm.no/?p=1707

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS