Gå til innhold

Høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets «Rapport om narkotika»

2011 7 januar
av LUHM
Rapport om narkotika


Stoltenbergutvalgets «Rapport om narkotika» som ble levert den 16. juni 2010, har vært på høring fra 7. oktober 2010 til 7. januar 2011.

LUHMs innspill til Stoltenbergutvalget (mars 2010), var at de skulle se på spørsmålet om cannabislovgivningen spesielt, fordi det er en stor diskusjon som trenger en egen debatt. Stoltenbergutvalget ble bedt om å vurdere mulighetene for full legalisering, ikke bare avkriminalisering. Det ble også meldt i fra om at det er et demokratisk problem at mange ikke tør å delta i den politiske debatten fordi de frykter stigmatisering.

På et åpent møte i Sagene Ap, den 12. oktober 2010, fortalte Thorvald Stoltenberg at utvalgets mandat i utgangspunktet hadde vært sterkt begrenset. I utvalgets rapport står det: «Vi diskuterer ikke legalisering eller avkriminalisering, men praktiske løsninger i forbindelse med utøvelsen av narkotikapolitikken.»

Regjeringen (Ap, SV, Sp) ønsker en bred debatt om rusmiddelpolitikken. For å sikre en grundig gjennomgang er det besluttet at det skal framlegges en egen stortingsmelding i løpet av 2011.

For å sikre en grundig gjennomgang av Stoltenbergutvalgets rapport vil høringen inngå som en del av forarbeidet til stortingsmeldingen.
 

Høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets «Rapport om narkotika»

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana sendte i forkant av Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika innspill til Stoltenbergutvalget, og har lest utvalgets rapport med stor interesse.

Folkeaksjonen LUHM har kommentarer til følgende punkter i rapporten:
 

3. Tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret
LUHM stiller seg positive til at det vurderes alternative reaksjoner til straff for bruk og besittelse, men så lenge påtale fortsatt beholdes som et alternativ vil dette fort kunne bli “tvungen behandling under trussel om straff”.

Voksne ansvarlige forbrukere av cannabis, som ikke har andre problemer knyttet til sin rusmiddelbruk enn at de er blitt tatt av politiet, vil komme i en situasjon hvor de kan velge mellom påtale eller oppfølging som de verken ønsker seg eller er motiverte for. Stilt overfor dette valget vil de fleste trolig føle seg tvunget til å velge oppfølging, og offentlige midler vil sløses bort på personer hvis eneste motivasjon for oppfølgingen er å unngå påtale.

LUHM er redde for at den store gruppen av cannabisforbrukere skal oppta kapasitet tiltenkt de mest hjelpetrengende tunge rusmiddelbrukerne, og mener at en bedre løsning er å slutte å påtale bruk og besittelse av små mengder cannabis til eget bruk, men tilby behandling til de som ønsker det på frivillig basis.

4. Etabler tverrfaglige nemder som vurderer tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika
Andelen cannabisforbrukere som har problemer knyttet til sin rusmiddelbruk er liten, men for de som ønsker hjelp til å slutte eller redusere sitt forbruk av cannabis, kan disse nemdene være til stor hjelp. Så sant tiltakene ikke påtvinges, men tilbys som et frivillig tilbud, stiller vi oss positive til dette forslaget.

Som tidligere nevnt er vi bekymret for at umotiverte cannabisforbrukere skal oppta kapasitet tiltenkt de som virkelig ønsker og trenger hjelp.

6. Øremerk midler til en forsterket innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning av narkotika
I dag er det kriminelle organisasjoner som driver størsteparten av cannabismarkedet i Norge. Dette er en uheldig situasjon, da markedet er helt uregulert og inntekter fra cannabis ikke sjelden reinvesteres i annen, mer alvorlig kriminell aktivitet.

Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, og vi mener derfor at en forsterket politi-innsats ikke vil få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis.

LUHM mener den beste måten å bekjempe de profesjonelle selgerne og gateomsetning av cannabis er å få salget inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med blant annet aldersgrense, avgifter og varedeklarasjon.

 


 

13.5.12:
Forslag 3 og 4 fra Stoltenbergutvalgets rapport er fulgt opp i Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd i regi av Justisdepartementet.»
 

Oppsummering av LUHMs høringsuttalelser og andre innspill
 

Se også:
Høringsuttalelse til Alternative reaksjoner
Høringsuttalelse til Fremtidens helsetjenester
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

 1. mai 28, 2015

  Når LUHM i høringssvaret skrev :»mener at en bedre løsning er å slutte å påtale bruk og besittelse av små mengder cannabis til eget bruk, men tilby behandling til de som ønsker det på frivillig basis» så var det ikke ment som anbefaling om «frivillig» behandling for å unngå bot, men at straffetrussel for privat bruk og besittelse skal fjernes.

  De som får problemer med bruk av cannabis bør få hjelp på samme måte som med lovlige rusmidler. De som ikke har problemer med bruk av cannabis trenger verken hjelp eller straff. http://luhm.no/?p=6057

 2. august 13, 2011

  Fagrådet innen Rusfeltet i Norge skriver at Portugalmodellen kan bli realisert i Norge:

  «Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan få tilbud om motivasjonssamtaler eller et mer langvarig intervensjonsprogram. Dette er et av de forslagene fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag om å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd.»

  «Fagrådet har lenge ment at dette er rette veien å gå i utviklingen av en ny norsk ruspolitikk. Samtidig som dette er et viktig steg i retning av å stoppe det som karakteriseres som «krigen mot de narkomane». Det viktigste i dagens ruspolitiske situasjon i Norge er å nå frem med gode hjelpe – og behandlingstiltak. På samme måte som Portugalmodellen har lykkes uten at dette, slik enkelte påstår, betyr fokus på dekriminalisering, legalisering eller å gi opp narkomane.» http://www.rusfeltet.no/Portugal-modellen+kan+bli+realisert+i+Norge+-+fokus+p%C3%A5+hjelpetiltak+fremfor+straff.b7C_wtLSZf.ips

  Ansvarlige, voksne norske cannabisbrukere vil ikke se på dette som motivasjons-samtaler, men moral-samtaler. Men under trussel om straff vil allikevel de fleste godta behandling de ikke behøver.

 3. juli 7, 2011

  Fra regjeringens nettside om avkriminalisering i rapporten om «Alternative reaksjoner»:

  «Avkriminalisering innebærer at straffetrusselen fjernes, slik at overtredelser ikke lenger er straffbare. Likevel vil de aktuelle handlingene fremdeles være forbudt, og kan eventuelt møtes med administrative sanksjoner.

  Til forskjell innebærer en legalisering at lovforbudet fjernes, og det etableres et legalt marked for omsetning, gjerne underlagt lovregulering og restriksjoner.

  Nedkriminalisering på sin side innebærer at straffenivået reduseres eller at gjeldende straffereaksjoner erstattes med mindre inngripende reaksjonsformer.» https://www.regjeringen.no/contentassets/ae953475c4824195a5c9db0aed4b19af/rapport.pdf

  At det står «Avkriminalisering innebærer at straffetrusselen fjernes [..] kan eventuelt møtes med administrative sanksjoner» åpner for at straffetrusselen for bruk og besittelse av cannabis kan fjernes, mens det for heroin er aktuelt med administrative sanksjoner som beskrevet i rapporten.

  «Nedkriminalisering innebærer at straffenivået reduseres eller at gjeldende straffereaksjoner erstattes med mindre inngripende reaksjonsformer» indikerer at de administrative sanksjonene, som beskrevet i rapporten, vil gjelde både cannabis og heroin.

  • juni 10, 2015

   EMCDDA om avkriminalisering 2015:

   «Noe som har vært kriminelt er ikke lenger kriminelt i forhold til landets lovverk. Det er fortsatt forbudt, det er fortsatt et brudd på lovgivningen, og man kan fortsatt bli pågrepet av politiet og straffes, men lovbruddet anses ikke lenger for å være kriminelt.» http://www.vieuws.eu/emcdda/emcdda-decriminalisation-drugs

   Det er selvsagt mindre alvorlig å få et forenklet forelegg (som ikke kommer på rullebladet) enn et forelegg (som kommer på rullebladet), men politiet vil fortsatt håndheve forbudet, altså pågripe folk for brudd på lovgivningen.

   Avkriminalisering fjerner ikke ordningen med alternative straffereaksjoner, fordi det er en tilleggsordning. http://luhm.no/?p=6401

 4. januar 8, 2011

  Hverken LUHM eller NORMAL er blant de inviterte (noe vitner om ignorans fra politikernes side), men jeg regner med de godtar høringsinnspill også fra de som ikke er invitert, og publiserer disse.

  • januar 25, 2011

   LUHM har fått bekreftelse på at høringsuttalelsen er mottatt, og har fått dette svaret:

   “Hei. Har videresendt uttalelsen til de som publiserer, og regner med at den ligger ute om kort tid. Årsaken er stor pågang av høringsuttalelser kombinert med en lite hensiktsmessig publiseringsverktøy. Men jeg kan forsikre dere om at uttalelsen blir publisert.”

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS