Gå til innhold

Innspill om demokratiske problemer med NNPF

2023 11 januar
av LUHM

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte den 16. september 2021 et utvalg som skulle vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Bakgrunnen for vurderingen som skulle gjøres, er at det fra flere hold er stilt stilles spørsmål ved NNPFs virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i politiet. Det har også vært flere medieoppslag om forholdet mellom Politidirektoratet (POD) og NNPF.

Folkeaksjonen LUHM sendte innspill om at NNPF er en avholdsorganisasjon, og at rollesammenblandingen med politiet er et demokratisk problem.

Rolleforståelsesutvalget leverte sin rapport Politi og rolleforståelse til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) den 11. januar 2023.

Professor Anne-Mette Magnussen, som ledet utvalgets arbeid, sa blant annet på pressekonferansen om hovedkonklusjonene:

«Det er problematisk at en privat aktør får stor innflytelse over kompetanseheving for og opplæring av politiet, som har voldsmonopol.» Og «Det blir et demokratisk problem og et rettssikkerhetsproblem, når politipraksis og politipolitikk utvikles av ildsjeler i en privat forening, fremfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt.»

Det krever mer enn en navneendring av NNPF for å rydde opp i dette. Og politidirektør Benedicte Bjørnland er ikke den rette til å rydde opp, hun burde fratre sin stilling med umiddelbar virkning.

 1. januar 11, 2023

  Innspillet fra LUHM er lagt ut på Rolleforståelsesutvalgets side, men i tilfelle det blir fjernet en gang i fremtiden, så legges det også her:

  UTVALGETS MANDAT:
  Mandatet er formulert relativt vidt og det er bra, men det er en svakhet at «Politiets deltakelse i den offentlige debatt og politiansattes organisasjons- og ytringsfrihet, herunder om forhold som berører politiets virksomhet, ikke er gjenstand for vurdering.»

  LUHM mener at rollesammenblandingene mellom avholdsbevegelsen og politiet har hatt stor innvirkning på den demokratiske retten til å ytre seg om statens narkotikapolitikk. Det er vanskelig for folk å si seg uenige med Politiet, eller en forening som har «politi» i navnet.

  EKSEMPEL:
  I august 2010 deltok Anette Gultvedt, leder for Norsk narkotikapolitiforening,i en paneldebatt om «Ny narkotikapolitikk?».

  Hun sa: «Jeg representerer kontroll … en av kontrolletatene, og for veldig mange står jo det i strid eller motsetning til selvfølgelig mye av det som blir sagt i denne debatten. Min erfaring er at mange av våre medlemmer kanskje er den eneste voksenpersonen som mange av disse tyngste rusmisbrukerne faktisk har en dialog med om andre ting enn rus. Så vi gjør mye annet enn å kontrollere. Vår forening har en visjon, og det er et narkotikafritt samfunn.

  Vi mener at en av bærebjelkene i norsk narkotikapolitikk må være en restriktiv kontroll for bruk, oppbevaring og omsetning. For oss handler dette om verdighet, og verdighet handler for oss om et liv uten rus. Så vi mener faktisk at våre tungt opiatavhengige ikke trenger et nytt medikament, det er omtrent som å gi alkohol til en alkoholiker.

  Jeg vil også si noe om debatten rundt legalisering av cannabis, hvor også Willy Pedersen har vært en premissleverandør inn her. Situasjonen i Oslo, situasjonen langs Akerselva, blir brukt som et argument for at det er på tide å selge cannabis over disk og at vi må få en endring på norsk narkotikapolitikk. Nå er det ikke sånn at flertallet av Norges befolkning bor langs Akerselva, og de kjenner seg ikke igjen i denne verdenen som blir presentert på forsiden av våre riksaviser. Så vi mener at det bildet som blir gitt der kan ikke være representativt for det som faktisk blir ment. I landets lokalaviser ser vi et stort engasjement blant foreldre, barn og unge som jobber for et nærmiljø uten rus hvor ungdommen faktisk kan trives og ha det bra. Det kommer ikke frem i denne debatten at flertallet av Norges befolkning ikke bruker narkotika, flertallet av Norges unge har valgt å ikke bruke narkotika, og vi ser at debutalderen for alkohol har gått ned og vi ser at færre røyker, så noe er faktisk bra, og hvorfor ikke ha fokus og jobbe med det. Sirus sin rapport henviser til et sitat hvor en del ungdom sier: Det overveiende flertall av ungdommen er av den oppfatningen at cannabis ikke burde selges fritt her i landet. Og det var også bare et mindretall som sa at de kunne tenke seg å prøve cannabis hvis det ikke var fare for å bli arrestert. Og vi mener at denne ungdommen må være premissleverandør inn i debatten om legalisering av cannabis og ikke hasjlangerne langs Akerselva.

  Det var også et ønske om at vi skulle si noe om reduserte strafferammer. Stoltenberg-utvalget har jo sagt noe om det. Kan jo bare si noe veldig kort om det; vår erfaring er at unge ønsker rammer, og hvis vi tar bort muligheten for straff så sender vi noen uklare signaler ut, at det bærer preg av ufarliggjøring og gjør det vanskelig for voksne i en forelder-oppdrager rolle. I tillegg er det også vår mulighet til å gi et alternativ til rus, altså en inngang inn og vekk fra rusmiljøer. Og innenfor lovverket finnes det en rekke alternativer for våre unge: vi har urinkontroll på kontrakt, vi kan gi dem oppholdsforbud på bestemte steder, vi samarbeider tett med barnevern, vi samarbeider med behandlingsapparat som på mange måter fungerer bra. Vi veit at det å bøtelegge våre tyngste rusmisbrukere ikke er noen løsning, samtidig skal man være veldig klar over at det er veldig kort avstand fra de tyngste misbrukerne til omsetningsleddene hvor de tar 50-100 gram heroin på Plata, så sier det noe om at våre tyngste misbrukere ikke bare er i besittelse av en dose til eget bruk, de er også gode på omsetning. Så det må være … man må ha to tanker i hodet; det må være mulig å få konsekvenser samtidig som man må bygge opp et godt behandlings- og rehabiliteringstilbud.»

  KOMMENTAR:
  Dette er ett eksempel på rollesammenblanding. Selv om NNPFs leder ikke var uniformert, men foreningsnavnet inneholder ordet «politi» og fordi hun sa at hun representerte en kontrolletat, var det lett å misforstå og tro at det var Politiet som deltok og snakket. NNPF er ikke en kontrolletat, men en avholdsorganisasjon.

  NNPF i debatt om ny narkotikapolitikk
  Fra 5 min ut i klippet:
  https://www.youtube.com/watch?v=nOuL3hYJTSY

  Det uoppnåelige målet om et rusfritt samfunn
  Avholdsbevegelsen er sterke lobbyister sammen med politiet for å opprettholde forbudspolitikken.
  http://luhm.no/?p=6611

  Cannabis og uetisk behandlingspolitikk
  Avholdsbevegelsen er sterke lobbyister sammen med politiet for å bygge opp et behandlingssystem etter modell fra den svenske avholdsbevegelsen.
  http://luhm.no/?p=6057

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS