Gå til innhold

Høringsinnspill til Oslo kommunes rusmelding

2017 4 juli
av LUHM

På oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo ble Velferdsetaten bedt om å utarbeide kunnskapsgrunnlag for en bystyremelding om rus, den såkalte rusmeldingen.

Den 21. november 2016 ble gruppen «Debatt om kunnskapsgrunnlaget for ny rusmelding i Oslo» opprettet på facebook. I presentasjonen sto det blant annet «I denne facebook-gruppen ønsker Velferdsetaten å innhente kunnskap og innsikt til den nye rusmeldingen for Oslo kommune, som skal ferdigstilles i 2017. Her kan du være med på å danne grunnlaget som fremtidens ruspolitikk skal hvile på.»

På Byrådets nettside står det «at de legger vekt på behovet for et kunnskapsgrunnlag som kan gi føringer på hvor det er behov for mer systematisk innsats framover, særlig når det gjelder unge.

Kunnskapsinnhentingen skal også bidra til økt opplysning og debatt, blant annet om faktorer knyttet til sosiale/klassemessige forhold, kjønn og etnisk bakgrunn.

Innledningsvis skal prosjektet samle og redegjøre for statlige føringer på rusfeltet. Videre skal det gis en oversikt over bruk av legale og illegale rusmidler, trender og utvikling.»

LUHMs innspill til kunnskapsinnhentingen ble postet på facebooksiden den 10. mars 2017. Da det ikke ble nevnt noe fra innspillet i Velferdsetatens kunnskapsgrunnlag som ble overlevert til Oslo kommune ble innspillet (link til denne nettsiden) også sendt direkte til Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester. Det ble senere bekreftet mottatt.

LUHMs innspill til kunnskapsinnhentingen

Velferdsetaten sier at mye av det som har kommet inn handler om «harm reduction»/skadereduserende tiltak. Jeg vil derfor starte med å vise til The Global Commission on Drug Policy som sier at det ikke kan begrenses til å gjelde forbruk, det må også inkludere tilbudssiden.

Jeg har med Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana deltatt i den politiske debatten om cannabis siden 2009, og ga innspill til Stoltenbergutvalget i 2010 om at det må skilles mellom de ulike rusmidlene, og at cannabis må lovliggjøres og reguleres på en måte som vil redusere det illegale markedet (lignende vinmonopolordningen).

Jeg viste til København bystyre som hadde sendt en forespørsel til deres justisminister om tillatelse til å åpne 40 lovlige utsalgssteder for cannabis. En forespørsel man på forhånd visste ville bli avvist, men som allikevel var symbolsk viktig. Jeg har siden deltatt i debatten på radio, tv, med avisinnlegg og flere høringssvar. En debatt som er polarisert mellom de som krever lovliggjøring og regulering og de som vil beholde forbudspolitikken.

Når det åpnes for innspill til endring av rusmiddelpolitikken blir mandatene begrenset til å finne løsninger innenfor dagens rammeverk som er forbudspolitikk. Det er ikke godt nok. Problemene vokser seg stadig større.

Myndighetene sier at de ønsker en kunnskapsbasert politikk, men som jeg skrev i en kronikk hos Morgenbladet: «For å kunne si at vi fører en kunnskapsbasert politikk må vi ha oversikt over hva den politikken vi fører, koster. De totale kostnadene ved dagens forbuds- og kontrollregime må veies opp mot de totale kostnadene ved lovliggjøring og regulering som alternativ. En slik analyse vil synliggjøre kostnader som vi ikke måler og vektlegger i dag. Det vil kunne føre til endringer som er til gode for samfunnet, både nasjonalt og globalt.»

Folkeaksjonen LUHMs innspill til Velferdsetaten er:
Det vil være uansvarlig å legge en 10-årsplan for hovedstaden uten først å ha gjennomført en totalevaluering av dagens politikk. Oslo Byråd oppfordres til å finne en løsning for at det blir nedsatt et offentlig utvalg som lager en kost-/nytteanalyse for å evaluere effektene av forbuds- og kontrollregimet, hvor det er viktig at det internasjonale aspektet inkluderes og vektlegges.

Det ble også lagt ved to vedlegg.

Utdrag fra vedlegg 1 postet på min private facebookside, 15. februar 2017:
«Jeg har vært spent på om Oslopolitiets rapport «Oslo 2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo» ville bli tema i Cappelen/Jensen-saken. Det ble det heldigvis i dag.

At Jensen var med i prosjektgruppa var allerede kjent, navnet hans står i rapporten, men det viser seg altså at også Cappelen har deltatt i politiets strategiske arbeid. Han fikk i oppdrag av Oslo politidistrikt å være eksperthjelp da de skulle skrive rapporten om hvem som styrer hasjmarkedet i Oslo.

Politiet om rapporten fra Strategisk stab ved Oslo politidistrikt 12.6.13:
«Hvordan ser Oslo ut om ti år, og hva vil det ha å si for politiets arbeid? Dette spørsmålet ble stilt til en prosjektgruppe som nå har levert rapporten «Oslo 2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo». Rapporten er skrevet for å gi innspill til hvordan politidistriktets ledelse skal kunne planlegge, omstille og styre organisasjonen med et ti-årsperspektiv. Forfatterne av rapporten har samlet informasjon svært bredt. Det er viktig å ha kjennskap til omverden for å fortsatt sørge for at hovedstaden er trygg. Samarbeid med andre aktører er derfor viktig også i framtiden.»

Ikke overraskende blir etniske minoriteter trukket frem som skurkene, de som skal tas. Spesielt afrikanere, de som i salgskjeden er i sisteledd, som selgere på gata. Cappelen sa at det var en avledningsmanøver, for å holde fokus borte fra norske (hvite) omsettere.

Det er så stygt! Og jeg har sagt en del om det før, blant annet i bekymringsmeldingen om rasisme som ble sendt til Antirasistisk Senter og til myndighetene som høringsinnspill.

Det er bra at NRK sier at Oslopolitiets rapport er det mest interessante som kom frem i retten i dag. Men de må gå i dybden for å få flere til å forstå hva som egentlig skjer.

For i Norge, som i USA, går politiet inn i de områdene/miljøene hvor det kommer minst protester fra samfunnet på at de gjør det. Og det skaper store problemer. Det har vært fælt å se at så mange har likt og delt nyheter om at de afrikanske gateselgerne må tas – hardt.

Jeg håper at neste gang du ser at noen oppfordrer til å ta dem – ta dem, forstår at det ikke har noen innvirkning på markedet – det er en avledningsmanøver for å sikre noen andre. Det skaper rasisme. Og det er ikke greit.»

Det er flere kommentarer knyttet til posten, blant annet denne fra meg den 3. mai 2017:
«Det ble under rettssaken i dag «påpekt at retten ikke skal felle noen dom over rapporten». Det er nok riktig, men det er jo merkelig at rapporten bare lever sitt eget liv videre og vil bli brukt feks som kunnskapsgrunnlag for Oslo kommunes 10 årsplan for cannabispolitikk i hovedstaden.»

Utdrag fra vedlegg 2 postet på LUHMs facebookside 7. mai 2017:
«Jeg mener i utgangspunktet at det ikke er behov for en evaluering fra et offentlig utvalg – fordi det trengs bare sunn fornuft for å forstå at det er lovliggjøring og regulering (rekreasjonelt) som må til for å få redusert det illegale markedet så mye som mulig – og at det er større grunn til bekymring for forbudsskapte problemer enn at det blir noen flere forbrukere av en lovlig vare.

Staten svarer at de ikke tror at legalisering vil gjøre problemene mindre, mens de vokser seg større. Men det er ikke vi som ønsker endring som skal måtte bevise alt dette, det er en for stor og krevende oppgave. Bevisbyrden må snus.»

Som kommentar til posten skrev jeg blant annet: «Jeg ønsker ikke en samfunnsutvikling med økende illegal økonomi, korrupsjon og rasisme», og la ved linker videre til mer om det:

Link til post på min private side 1. mai 2017, hvor jeg kommenterte:
Sagene-Torshov (den gang bydel 4) ble pekt ut som et problemområde av politiet, og media hang seg på. Det var ikke måte på hvor problematisk det var, og til slutt var alle enige om at det var sånn, selv om de aldri hadde vært der, men de hadde lest det i avisene.»

«Jeg ser at mye av det samme gjentar seg nå, men det er bydeler hvor det er mange minoritetsungdommer som bor som nå er pekt ut som problematisk av politiet og media (spesielt NRK).»

Link til post på LUHMs facebookside, 3. mai 2017:
«Jeg har lagt inn denne kommentaren til Juventes innlegg i Dagbladet om at «det er flere minoritetsungdom som blir arrestert for cannabisbruk etter legaliseringen i Colorado»:

Det er ingen kilder til påstanden, men hvis dette (delvis) stemmer så styrker det argumentet jeg hele tiden har brukt om at aldersgrense må settes til 18 år – ikke 21 som i USA – for å redusere det illegale markedet så mye som mulig.

Det har de forstått i Canada som har tatt hensyn til det da de utformet sine planer for legalisering, og det er også foreslått i New York. At det er minoritetsungdom som fortsatt blir arrestert er heller ikke overraskende, det skjedde også før lovliggjøringen og henger rett og slett sammen med hvem politiet stopper og kontrollerer. Når det er overvekt av kontroller av minoriteter så blir det selvsagt tatt flere av dem enn andre.

At ungdom eksperimenterer litt med cannabis er ikke verdens undergang, men skjevfordeling i hvem som stoppes og kontrolleres er veldig uheldig. Det illegale markedet må reduserer så kraftig som mulig også på grunn av den tilhørende illegale økonomien. Derfor må aldersgrensen settes til 18 år når vi legaliserer i Norge.»

Det er flere kommentarer til vedleggene og postene det er linket til som er relevante i forhold til kunnskapsinnhentingen. Jeg har bare valgt ut noen her.  

LUHMs innspill til Oslo kommune:
Det vil være uansvarlig å legge en 10-årsplan for hovedstaden uten først å ha gjennomført en totalevaluering av dagens politikk.

Oslo Byråd oppfordres til å finne en løsning for at det blir nedsatt et offentlig utvalg som lager en kost-/nytteanalyse for å evaluere effektene av forbuds- og kontrollregimet, hvor det er viktig at det internasjonale aspektet inkluderes og vektlegges.

 

Bekreftelse på mottatt høringsinnspill Oslo kommunes rusmelding
 

Politiet er spesielt utsatt for korrupsjon, fordi de har mye informasjon om markedet og mye makt.
Det er politiet som bestemmer hvilke områder som blir utpekt som problemområder, på grunn av cannabishandel. Forsterket innsats gir større problemer. Når det åpnes for innspill til endring av rusmiddelpolitikken blir mandatene begrenset til å finne løsninger innenfor forbudsrammeverket, men det er uansvarlig å legge en 10-årsplan for hovedstaden uten først å ha veid totalkostnadene ved forbudspolitikken opp mot lovliggjøring med utsalgssteder som alternativ.

 

Se også:
Behov for et totalregnskap
Politisk ansvarsfraskrivelse
Det er staten som skal ha kontroll
Høringsinnspill til stortingsmelding om NOU og rusmiddelreform

 1. november 6, 2019

  Ståle Nygård skriver i et debattinnlegg hos Aftenposten at gjengkriminalitetsutviklingen i Oslo er en villet politikk, som kunne vært unngått. Han har ikke tillit til politikere som sier de er svært bekymret for gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo, men som ikke vil snakke fornuftig om hasjpolitikk.

  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EWXLlK/gjengkriminalitetsutviklingen-i-oslo-er-en-villet-politikk-den-kunne-vaert-unngaatt-staale-nygaard

  Jeg er helt enig med ham. At sammenhengen ignoreres skaper politikerforakt. Politikken henger ikke på greip, og politikerne må ta denne debatten på lik linje med andre politikkområder.

 2. april 3, 2019

  Fikk skikkelig flashback til kommunevalget i 2011 da jeg så Politisk kvarter i dag. Akkurat det samme som jeg skrev om den gangen da Høyre og SV kappes om å rope høyest etter mer politi og vektere som skulle fjerne hasjsalget ved å sende utenlandske gateselgere raskere ut av landet.

  I dag er det Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som kjemper om hvem som er tøffest mot gjenger som selger hasj – ikke alle gjenger selvsagt, men de fra østkanten. De som har andre generasjons innvandrere sa de på Politisk kvarter. Ikke Hells Angels, for de har flyttet til Bærum, tror jeg det var politiet som sa for en stund siden. De er fredet. Det ville ikke gitt noen ekstra valgstemmer å gå etter dem.

  Som flesk på debatten viste NRK et klipp med anonymiserte foreldre som fortalte at utenlandske ungdommer fra østkanten hadde kommet til dem på vestkanten og truet sønnen deres til å betale dem penger. Det kom ikke frem hvorfor de gjorde det, men det høres veldig ut som torpedoer som krever inn gjeld. Det er likt for alle gjenger, det er aldri noe hyggelig og en god grunn til hvorfor salget må inn i lovlige og regulerte former. Men det gir nok ikke like mange valgstemmer som den strategien de har valgt, så de vil nok hale det ut så lenge som mulig.

  Det er samme strategi som Trumps. Det handler ikke om å redusere kriminalitet og vold, men å få valgstemmer. Denne artikkelen som er skrevet av en amerikansk professor oppsummerer det ganske bra. Og som sagt, det er det samme som skjer her. https://theconversation.com/republican-ads-feature-ms-13-hoping-fear-will-motivate-voters-105474

  http://anitanyholt.no/samfunn/valgkamp-om-gjengkriminalitet
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10155997846787461

 3. september 20, 2018

  Justisminister Wara sa på NRK i dag at han ikke ville diskutere løsninger for gjengrelatert kriminalitet før han har evaluert de foreslåtte tiltakene, som han hadde fått fra politiet.

  Hvis justisministeren følger rådene betyr det at ikke alle gjenger (som selger hasj) skal kriminaliseres, bare noen utvalgte. Det blir ikke mindre vold og andre problemer av det, og det blir ikke solgt mindre hasj – men det betyr at staten tar side i en konflikt mellom konkurrenter i cannabismarkedet ved å gjøre det enklere for noen og vanskeligere for andre.

  En mye bedre løsning er at staten tar kontroll og selger cannabis i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/2238289892910407

 4. juni 22, 2018

  Oslo Ap behandlet for første gang et forslag om statlig salg av cannabis på årsmøtet i mars. En tredjedel stemte ja.

  Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam sier til VG: «Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner.» Hun støtter bystyrerepresentant Eivind Trædal (MDG) og vil prøve statlig salg av cannabis i Oslo.

  – Vi er veldig på linje i dette spørsmålet. Vi er nødt til å ha en kunnskapsbasert og ikke en moraliserende debatt om konsekvenser og løsninger i narkotikapolitikken.

  – Vi kan lære mye av hva man har prøvd og lykkes med i andre land, men det er også veldig mye som er forskjellig. Vi trenger en norsk prøveordning for å se hva som fungerer i Norge.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/2059590327447032
  https://www.dagbladet.no/nyheter/varaordforeren-i-oslo-vil-ha-statlig-hasj-salg/69926410

 5. juni 9, 2018

  VG skriver i dag om Holmlia og «gjengen ingen klarte å stoppe» som selger hasj og marihuana og står bak kidnappinger og drapsforsøk. VG mener at «vi nærmer oss det som omtales som svenske tilstander» og har snakket med den tidligere lederen for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, Torstein Holand, som var blant dem som ledet politiets innsats mot Oslo-gjengene. Han sier at innsatsen mot gjengene i Oslo er for svak. Det er et dårlig råd.

  Mangelen på lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana gjør at det er andre enn staten som har kontrollen over markedet, og det er selvsagt konkurranse både om innførsel og salg. Når politiet gjør en «god» jobb og beslaglegger cannabis og eller penger så er det noen som får gjeldsproblemer, og da er det selvsagt ikke de tradisjonelle inkassobyråene som blir satt på saken. Det er altså ikke bare et dårlig råd, det er faktisk en oppskrift for å skape mer torpedovirksomhet og vold, og det øker sannsynligheten for at tilfeldige forbipasserende på gata i verste fall kan bli drept, fordi de var på feil sted til feil tid eller har uflaks og ligner på en som skal tas.

  Det som er bra med artikkelen er at det endelig sies rett ut at dette har med konkurranse i cannabismarkedet å gjøre. Da en MC-gjeng kastet bomber på en annen MC-gjeng og en tilfeldig forbipasserende ble drept, så ble det vel aldri snakket om hva konflikten handlet om. Jeg vet ikke hva folk trodde, at de kranglet om hvem som som hadde finest motorsykler eller klubb-lokaler kanskje?

  Ut i fra det jeg ser i kommentarfelt der artikkelen er delt så er flertallets løsning å ta dem – ta dem, stopp innvandringen, steng grensene og send dem ut. Det er liten forståelse for at dette er problemer som oppstår alle steder hvor cannabis ikke er lovliggjort og regulert. Det som bekymrer meg minst like mye, om ikke mer enn gjengkrig er dårlige råd fra politiet, som nok vet bedre. For la oss nå si at politiet klarer å få «gjengen på Holmlia» til å slutte å selge hasj, da er det jo bare noen andre som overtar/får tilbake salget. Og på den måten tar staten side i en konflikt mellom konkurrenter og velger side – dere får selge, men ikke dere. Hvis man ikke forstår at det er et problem så er det kanskje det aller største problemet.

  En mye bedre løsning er at staten tar kontroll og selger cannabis i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/2036123989793666
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10155397901212461

 6. juni 1, 2018

  Denne videoen som viser tumultene etter politiets stenging av salgsboder og pågripelse av hasjselgere i Christiania er allerede sett over 150 000 ganger, og den har skapt sterke reaksjoner. https://www.facebook.com/sara.thane/videos/10156558333888578

  Selv om dette er fra Danmark så er det jeg sa på høringen om cannabis og den nye rusmiddelreformen relevant. http://luhm.no/?p=7666 At forbudspolitikken fører til «minsket respekt for myndighetene og politiet spesielt som må håndheve lovene som politikerne har bestemt». Dette er et godt eksempel på det.

  Danske TV2 Nyheter sier at steinkastingen mot politiet i Christiania skjedde etter at de stengte salgsbodene og pågrep fire selgere. http://nyheder.tv2.dk/krimi/2018-06-01-voldsomt-skub-fra-betjent-paa-kvinde-skal-undersoeges Det er det samme som kan skje/skjer andre steder hvor det ikke er lovliggjort, og det selges åpenlyst, også i Norge, selv om de ikke har boder på et avgrenset område som i Christiania.

  Jeg er ikke overrasket over de sterke reaksjonene fra folk i kommentarfelt til videoen. Det er så man får vondt i magen når man ser politibetjenten dytte kvinnen med sommerkjolen så hardt bakover at hun faller og slår hodet i bakken, men samme type lovbrudd skjer som sagt også andre steder. Hvis det ble lagt ut en video av steinkastende unge menn med mørkere hud, ville da så mange reagert mot politiet? Jeg tror ikke reaksjonen ville vært den samme, men at det ville ført til en «ta dem – ta dem – stemning» mot mørkhudede selgere. Selv om lovbruddene er de samme. Det fører igjen til andre problemer, når noen selgere får støtte mens andre «skal tas».

  Det er dette jeg har forsøkt å si noe om i flere høringsinnspill både til Oslo kommune og Stortinget. Lovliggjøring og regulering av cannabis handler om så veldig mye mer enn mange tror.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/2025130937559638
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10155378355317461

 7. mai 31, 2018

  Arild Knutsen skriver på facebook at FHN sendte høringssvar til Oslo kommunes rusmelding den 10. mai. Det var skuffende at det eneste som står om cannabis er: «Vi støtter intensjonen om å styrke hasjavvenningsprogrammet, samt spre tiltaket til flere bydeler.»

  Utdrag fra min kommentar hos ham (se også artikkelen om uetisk behandlingspolitikk som jeg lenket til: http://luhm.no/?p=6057):
  «Dessuten så mener jeg, som du vet fra før, at hasjavvenningsprogram ikke er positivt så lenge forbudspolitikken består. Når cannabis er lovliggjort så kan de som ønsker behandling få det på samme måte som de som ønsker behandling for alkoholbruk.

  Dette synes jeg var veldig rart, det er jo Actis-politikk, og de trenger ikke støtte til dette. Det vil jo være mye vanskeligere for folk å kritisere FHN enn Actis.» https://www.facebook.com/arild.knutsen/posts/10155610268632066:0

  Lagt til 20.6.18
  Erna Solberg (H) har fått dårlig råd og følger dem. Hun tror at med en forsterket politiinnsats mot selgere og behandling av de som kjøper så vil det om noen år ikke lenger være noen som selger eller kjøper cannabis. Det betyr at problemene bare vil bli større. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1994291217310277

 8. mai 24, 2018

  VG skriver i dag at noen kanskje har misforstått rollen sin som Natteravn i Groruddalen. Jeg tror det er en underdrivelse av et veldig mye større problem.

  Det var mye skriverier om Odins Soldater for et par år siden. Borgervernsgruppa, uniformert med svarte klær og hettegensere, lovte at det skulle bli vanskeligere å selge hasj når de var ute og patruljerte. For hasj var kjempefarlig, hasj blir bare solgt av mørhudede på gata, og selv var de bare snille gutter som ville gjøre Norge tryggere. Liksom. Så fikk vi vite at noen av dem var straffedømt for våpentrusler og brudd på narkotikalovgivningen.

  Jeg ble ikke overrasket, for hvis de klarte å skape konflikt i spesielle områder så ville fokus flyttes dit og vekk fra noen andre. Akkurat som det ble sagt under Cappelen/Jensen-rettssaken, og som jeg har meldt i fra om i høringer til Oslo kommune og Stortinget. Alt lå til rette for å skape konflikt, vold og mediedekning, men da soldatene ikke fikk den støtten i befolkningen som de ønsket sa de at de ikke var en borgerverngruppe, men en privat form for Natteravner. Det funket heller ikke, så da tok de på seg Natteravn-vester og patruljerte med dem. Så startet Jan Bøhler den første Natteravn-enheten i Groruddalen, og jeg tror han veldig godt visste hva han gjorde, og hva som kunne /ville skje.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10155359094167461

 9. februar 13, 2018

  Jeg hadde egentlig ikke tenkt å høre på Agenda-møtet hvor det ble diskutert om vi trenger mer politi, men så ble det lagt ut på NRK radio, og så hørte jeg på det allikevel. https://radio.nrk.no/serie/debatt/KMTE82009618/12-02-2018

  Det var som forventet. Atle Roll-Matthiesen og Sigve Bolstad fra politiet sa at vi nok snart får «svenske/danske tilstander med gjengkriminalitet. Jan Bøhler mente at de på venstresiden i politikken burde se det som en kampsak å blinke ut Oslo øst som problemområde og sørge for mer politi der. Og så var det skryt av Oslo-politiet som hadde belyst dette problemet på en glimrende måte.

  Det å definere noe som et problemområde og intensivere politikontrollene der skaper mer uro og vold. Jensen og Cappelen kunne ikke gjort det bedre selv. Som jeg skrev i høringsinnspill til Oslo kommune i fjor og nå nylig til Stortinget: http://luhm.no/?p=7666, så deltok de i det strategiske arbeidet med Oslo-politiets rapport om hvem det er som styrer hasjmarkedet i Oslo, hvor etniske minoriteter ble trukket frem som skurkene, de som skal tas. Eller som Cappelen sa under rettssaken; en avledningsmanøver, for å holde fokus borte fra norske (hvite) omsettere.

  Det ble snakket om gjenger som prøver å få territoriell kontroll (over hasjmarkedet) på en måte som om hasjen kom til Norge for et par år siden, ikke at de som har hatt kontroll siden 70-80-90-tallet og nå er 50-60-70 år gamle sitter trygt langt oppe i pyramidespillet og følger med på om strategien virker; at forbudspolitikken består, så de slipper å få staten som konkurrent, og at politiet jakter på og tar noen minoritetsungdommer, som avledningsmanøver.

  Forbudspolitikken har store og uante konsekvenser, og en totalgjennomgang og evaluering av politikken vil kunne synliggjøre det. Varslene må tas på alvor.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10155125998587461

 10. februar 6, 2018

  Fra høringsinnspill til Stortinget (2018), om kostnader ved forbudspolitikken:

  LUHM har over lang tid informert om at det ikke er lite bruk av cannabis i Norge, selv om 15-16 åringer selvrapporterer om lite bruk, og hvor skadelig det illegale markedet med den tilknyttede illegale økonomien er. Det er forbudsskapte problemer som bla. manglende kvalitetssikring av og styrkegrad på varer, trusler, vold og kamp om salgsområder, korrupsjon både i næringslivet og det offentlige, hvitvasking, finansiering av mer alvorlig kriminalitet og terrorisme, rasisme, redusert ytringsfrihet og minsket respekt for myndighetene og politiet spesielt som må håndheve lovene som politikerne har bestemt.

  Når det gjelder representantforslaget om at forbudspolitikken skal opprettholdes som et normdannende tiltak og innsatsen skal rettes inn mot å hindre produksjon, innførsel og omsetning, så blir det allerede gjort, men salget stopper ikke når en importør/produsent/selger blir tatt, da er det bare andre som overtar. En intensivering vil forsterke de forbudsskapte problemene. http://luhm.no/?p=7666

 11. februar 6, 2018

  Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har gitt Enhet Øst i Oslo politidistrikt en utvidet visitasjonsfullmakt som gjelder i problemområdene i Oslo, fra 1-8. februar. Det vil si at politiet ikke trenger skjellig grunn til mistanke for å kroppsvisitere noen i de områdene som er utpekt som problemområder av politiet.

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-mcdonalds-ydmykende-krenkende-og-flaut

 12. november 23, 2017

  Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter hevder det er vanskelig å finne ungdom med minoritetsbakgrunn som ikke opplever etnisk profilering som et problem.

  Jan Erik Thommessen i oslopolitiet kjenner seg ikke igjen i påstander om at de utelukkende går etter hudfarge. – Men vi har til tider hatt en forsterket innsats i områder der en overveiende andel av dem som oppholder seg i det offentlige rom har minoritetsbakgrunn. Vi kan derfor ikke se bort fra at det kan være at minoritetsungdom har blitt kontrollert oftere enn andre, skriver han i en epost. https://www.dagsavisen.no/oslo/avviser-politi-rasisme-1.1060189

 13. oktober 31, 2017

  Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, mener tiden er inne for en permanent bevæpning av politiet i Norge. https://www.tv2.no/a/9462312

 14. august 11, 2017

  Dette er også relevant til høringsinnspillet:

  Aftenposten skrev for fire år siden om bandekrigene i København: To mennesker er drept og 11 er skadd, og minst 25 ganger er det avfyrt skudd. Det raser åpen krig mellom rivaliserende kriminelle gjenger i København.

  De siste årene har den såkalte bandekrigen i København, hvor blant annet flere MC-klubber involvert, rast. Den siste tiden har konflikten blusset kraftig opp igjen. Bildet viser et politiraid mot Hells Angels i fjor høst.
  En ny bande som kaller seg Loyal to Familia har dukket opp og forsøker nå å hevde seg mot Bandidos og andre etablerte gjenger.

  Loyal to Familias hovedmotstander er Værebros Hårde Kerne. Det er også konflikter mellom Bandidos og flere andre gjenger, sier politiet som tror det kan dreie seg om en kamp om andeler av narkotikamarkedet i den danske hovedstaden. Tidligere denne måneden ble ni menn framstilt for varetektsfengsling, siktet for handel med opp til 31 kilo hasj.

  Det har både før og siden vært flere skyteepisoder, også i Norge.

  Nå er det mange som kommenterer det som skjer i sosiale medier, men en debatt kan man ikke si at det er fordi de aller fleste kommentarene handler om at «de kriminelle utlendingene må kastes i fengsel eller ut av landet».

  Det er liten forståelse for hvordan dette markedet fungerer. Så lenge forbudspolitikken består så vil det være rivalisering om salgsområder, skyting og vold knyttet til gjeld, beskyttelse og annen pengeinndrivelse. Å forsøke å løse dette med forbud er utopi, fordi det er konsekvenser av forbudspolitikken.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10154659732527461

 15. juli 4, 2017

  Dette er også relevant til høringsinnspillet:

  NRK skriver i dag om cannabisdyrking i Albania. Jeg skal forsøke å si noe om det, sett i sammenheng med det jeg har sagt i andre kommentarer.

  For et par år siden skrev jeg i et innlegg om norsk cannabispolitikk i et globalt perspektiv, at cannabispolitikk handler om mer enn lovliggjøring av bruk. Den inkluderer også produksjon, frakt og salg. At det ikke skjer lovlig skaper store problemer. (Også miljøproblemer.

  Der nevnte jeg blant annet cannabisdyrking i Albania, hvor politiet hadde gått inn i den lille landsbyen Lazarat og skutt med granater for å stoppe cannabisdyrkerne. Jeg har aldri vært der, og vet ikke egentlig hva som har skjedd, men at det bare dyrkes i en liten landsby i Albania er lite trolig. I følge Europol er Albania det landet som eksporterer mest marihuana til Europa. Det meste av hasjen som kommer til Norge er fra Marokko i Afrika.

  Albania er transitland for cannabis fra Marokko (pluss andre stoffer fra Asia og Latin-Amerika), og på et eller annet tidspunkt har kanskje de som bor der tenkt at de selv bør dyrke og selge marihuana til Europa, ikke bare la andre transportere hasj gjennom landet. Dessuten har de vel dyrket til seg selv i lange tider, ikke importert, ettersom dyrkeforholdene tydeligvis er gode. Eller de er ikke storeksportører av marihuana, men det er noen som ønsker å fremstille det som at Albania er blitt storeksportør av cannabis til Europa. Italia sier feks at det ikke er noe stordyrking hos dem, de importerer altså bare. Om det er sant vet vi ikke, men det høres lite trolig ut.

  Albania har søkt om EU-medlemsskap, men har ikke fått det blant annet fordi Albania pekes ut som det landet som eksporterer mest marihuana til Europa. Politikerne må derfor vise EU at de gjør noe, noen må tas, noen må velges ut som «de skyldige'». Innbyggerne i Lazarat var lite fornøyd med politiaksjonen (altså ikke bare de som ble tatt for dyrking), og sier at de ikke forstår hvorfor politiet skulle gå inn i akkurat deres landsby, hvor aksjonen ble direktesendt på nasjonal TV. Og her ser vi noe av likheten mellom det som skjer med «utvalgte områder» i Norge og andre steder. Noen må tas, og da blir det der hvor det kommer minst protester fra samfunnet på at det blir gjort. Lazarat, som er en liten landsby med mange fattige mennesker er ett eksempel på det.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10154505897822461

 16. juli 4, 2017

  Dette er også relevant til høringsinnspillet:

  Når det gjelder «svenske tilstander» så er det en komplekst problem, men det ligner veldig på «amerikanske tilstander», det at politiet går inn i de områder, for å ta de som kjøper og selger narkotika (hvor den største andelen er cannabis, som er det mest utbredte ulovlige rusmidlet) hvor det kommer minst protester fra samfunnet på at de gjør det. Se også det jeg skrev i posten om Oslo politiets rapport, hvor det i Cappelen-saken kom frem at det var en avledningsmanøver for å holde fokus borte fra norske (hvite) omsettere.

  De «amerikanske tilstandene», gjelder også flere land, feks i Frankrike og Storbritannia skjer det ofte, starter med at noen områder blir plukket ut, media følger opp med «se hva som skjer der, de er fæle de må tas hardt», mens når det samme omfanget av kjøp og salg skjer andre steder med overvekt av hvite så er det færre og roligere politiaksjoner og det er lite eller ingen ting om det i media. Det gjør selvsagt ikke de sinte unge mennene i de utpekte områdene noe mindre sinte, eller de som ikke var sinte kan bli det. De kan også ha venner som i utgangspunktet ikke er utpekt som de som skal tas, men som blir sinte på vegne av vennene sine.

  Politiets uro-patruljer blir satt inn i slike aksjoner, og som navnet tilsier, de skal altså ikke skape ro, men uro. Det kan feks være, slik vi har hørt i Cappelen-saken, at de holder øye med noen litt opp i en salgspyramide (markedet fungerer som et pyramidespill, hvor veldig mange selger litt videre til andre) og tar varene før de som skal selge det rekker å få det ut til kundene. Det skaper selvsagt uro fordi inntekter fra salget kanskje skulle dekke innkjøp, og så blir man sittende med gjeld istedenfor (det er mange andre måter å lage uro på også), og uroen bidrar igjen til vold. Feks fordi de som har mistet varene mistenker at det er konkurrenter (og ikke politiet) som har tatt det (det kan selvsagt også være konkurrenter som har gjort det). Poenget er at uro (og konkurranse om salgsområder) skaper vold, uansett hvem som skaper uroen.

  Ettersom politiet har ganske god oversikt over hvem det er som selger kan de velge når de skal gå inn og aksjonere. Hvis det feks skjer rett etter noe som har fått stor oppmerksomhet i media og hvor religions- og innvandringsdebatten blusser opp så vil den forsterkes av politiaksjoner rettet mot de utvalgte områdene, og alt smelter sammen til enda mer «ta dem – ta dem».

  Dette er vanskelig for folk å forstå. Mange ønsker enkle løsninger og får det presentert ved hjelp av politiet og media. I Sverige startet det med ett område, det skapte en «ta dem – ta dem» stemning i kommentarfelt til artikler og på bla. facebook. Så kunne politiet gå inn i flere og flere områder hvor det bor mange med mørkere hud, fordi ingen sa at de ikke godtar de enkle forklaringene.

  Svensk politi sier nå «att det verkar omkring 5000 kriminella, uppdelade i 200 olika nätverk, i de 23 aktuella områdena». Det høres skikkelig skummelt ut, men vi må huske at det er politiet som velger hvor de skal gå inn med aksjoner, og de har valgt disse områdene. Kombinert med religions- og innvandringsdebatt så blir det mye skrik og skrål.

  Tilbake til det om at cannabis er det mest solgte og kjøpte (foreløbig) ulovlige rusmidlet. Kriminaliteten som disse 5000 i de 200 nettverkene i de 23 områdene har begått er med stor sannsynlighet for det meste kjøp og salg av hasj. Fordi det ikke finnes lovlige utsalgssteder blir det solgt og kjøpt blant venner (pyramide/vennenettverk), slik vi feks så da vararepresentanten til statsministeren, Erik Skutle, ble tatt i en aksjon – men som ikke ble fulgt opp av media om at disse måtte tas hardt, men derimot skrev mange at han/de ikke hadde gjort noe galt, det var lovverket det var noe feil med. Det burde ikke være så vanskelig å forstå at det oppleves som urettferdig i de områdene som er plukket ut av politiet som «mest utsatt. De leser også avisartikler og kommentarer i sosiale medier, som deg og meg.

  Når det gjelder ungdommene som skal ha kastet stein på politiet så vet jeg ikke om det var en person eller flere som gjorde det, om det var småstein som ikke egentlig var til fare for noen, eller store steiner som kunne skade, uansett så er det selvsagt ikke bra å kaste stein på noen. Det er kjent at politiet i forbindelse med demonstrasjoner har brukt provokatører for å starte en konfrontasjon, jeg vet ikke om det er tilfelle her, men det bør nevnes at det har skjedd tidligere. Når det gjelder hvem det er som har tent på biler i Oslo så skrev jeg om det i en egen post: Kan det være «noen» som ønsker å gi «noen andre» skylda? Det er ikke godt å si, det blir ikke nevnt som alternativ i det hele tatt, men kommentarfeltet til artikkelen koker over av de som «vet hvem» det er.

  Alt dette skaper rasisme, og det er noe media må være oppmerksom på. Ta dem – ta dem stemningen gjør det også lettere for politiet å få innfridd ønsket om bevæpning. Hvis det skjer så kan vi få ordentlig «amerikanske tilstander», hvor mange svarte/mørkhudede blir skutt av politiet. Det er heldigvis mange som forstår at det er problem i USA, men ikke hvorfor det er sånn, og at vi er på god vei til å få lignende utvikling her.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10154505897822461

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS