Gå til innhold

Partienes cannabispolitikk 2013-17

2013 28 juli
av LUHM
Valg


Denne siden blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer og eventuelle endringer i cannabispolitikken.

Partienes cannabispolitikk 2013-17

 

Arbeiderpartiet (AP)

Vi vil føre en politikk som begrenser tilgangen til rusmidler, der gode nasjonale løsninger som vinmonopol, en god skjenkepolitikk og en klar avgrensning mot legalisering av narkotika er viktige bærebjelker.

Hjelp skal tilbys uten at det stilles krav om rusfrihet, samtidig som rusfrihet må være et mål for de fleste.

Programmet må sees i sammenheng med «Rusmeldingen» vedtatt av regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, 2013. «Det overordnede målet for ruspolitikken er rusfrihet. Forbudet mot besittelse og bruk av narkotika opprettholdes. Det framholdes at dette ikke er til hinder for å benytte alternative straffereaksjoner.»

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Arbeiderpartis program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo AP sier at «Manglende belysning og mangel på synlig politi i gatene kan påvirke både følelsen av utrygghet og den faktiske tryggheten. Vi trenger et mer synlig politi, men vi tror ikke at utfordringene kriminalitet medfører utelukkende kan løses gjennom mer politi. Den beste måten å forhindre kriminalitet er å forebygge at den oppstår. Vi vil derfor styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Vi vil satse på SALTO-samarbeidet, som er et samarbeid mellom kommunen og politiet.» Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
18. mars 2013
Thor Erik Forsberg sa i et innlegg på et Stortingsmøte i forbindelse med Rusmeldingen:
«SIRUS kunne allerede i 2003 fortelle oss at over en million nordmenn har forsøkt cannabis. På tross av at mange av oss har erfaringer, er det de færreste som bryter tausheten og deltar i debatten. Det er ikke grunnlag for å sykeliggjøre eller kriminalisere på et generelt grunnlag.»

«Når Stortinget i dag skriver at det ikke er godtgjort at avkriminalisering av bruk og besittelse eller legalisering av narkotika vil redusere narkotikaproblemer, er det en påstand det ikke er belegg for. Jeg mener at Stortinget burde sett på følgende forslag med fordomsfrie øyne: Man bør vurdere legalisering/regulering av rusmiddel som har færre skadelige konsekvenser enn alkoholbruk, slik som cannabis og khat.»

21. januar 2014
Aftenbladet: «Kristoffer Joner og Dag Mossige foreslår på sitt første årsmøte i Stavanger Ap at bruk og besittelse av hasj bør straffes mye mildere enn i dag.» Dag Mossige sier at «forslaget på ingen måte innebærer fri hasj. Vi ønsker ikke legalisering av cannabis, for folk har ikke godt av å bruke det [..] Gi dem en liten bot. En «smækk» på fingeren« mener Joner.

8. februar 2014
Bergen AP: «Personer som blir tatt for å oppbevare eller bruke narkotika (inkluderer cannabis) skal ikke lenger sendes i fengsel, men til behandling.»

24. mai 2014
Thorvald Stoltenberg, som representerer The Global Commission on Drug Policy, stiller på listen over Oslo Ap sine nominerte til kommunevalget 2015. Stoltenberg sier til VG:
«Det er ikke reelt å tro at det blir null bruk av rusmidler. Men vi må ikke ha et frislipp [..] Cannabis blir legalisert flere steder i USA og andre land [..] dette er viktige eksperimenter for oss i Norge.»

30. juni 2014
Mina Gerhardsen, leder for Actis, uttaler seg ikke som politiker hos NRK Ytring når hun anbefaler at Norge skal si nei til endring av FN-konvensjonene og beholde den globale og nasjonale forbudspolitikken. Hun sier at «behandling og reaksjoner på bruk av cannabis for å hindre videre bruk er en bedre strategi for å svekke det illegale markedet». For å synliggjøre at hun er medlem av Oslo Arbeiderpartis representantskap, som er det høyeste organet for Oslo Ap mellom årsmøtene, er det tatt med her.

15. januar 2015
Torgeir Micaelsen sa i Debatten på NRK, om avkriminalisering/legalisering av cannabis: «Denne debatten har kommet opp, men vi tror fortsatt på kampen mot narkotika.»

16. september 2015
Thorvald Stoltenberg ble valgt inn i Oslo bystyre. Han sier at «narkotikapolitikk kommer til å bli en viktig sak for ham i bystyret».

Arbeiderpartiets landsmøte ble avholdt 5.-6. april 2016

 

Fremskrittspartiet (FrP)
Vår politikk bygger på den liberalistiske ideologi som gir alle mennesker rett til å leve som frie og selvstendige individer, så lenge de ikke uberettiget griper inn i andre menneskers rett til fri og selvstendig livsutfoldelse. «Min frihet slutter der din begynner» er for oss en leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sitt eget liv, så lenge det ikke går ut over andre.

Vi er opptatt av at alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruk, skal få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag.

Vi vil ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder.

Vi mener tolletaten bør få begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene. Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen samtidig som politiet blir avlastet. Det bør også gis adgang for tolletaten til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og minst alvorlige sakene på stedet.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Fremskrittspartis program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo FrP aksepterer ikke omsetning og bruk av illegale rusmidler i det offentlige rom fordi de mener at «det har negative konsekvenser både for rusmiddelmisbrukerne og for byens innbyggere». De vil «gi parkeringsbetjentene flere arbeidsoppgaver som for eksempel bøtelegging av personer som kaster søppel og varsle politi om ulovlige aktiviteter som for eksempel narkotikasalg.» De vil «styrke det kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og ungdom» og la «lokalpolitiet få ansvar for forebyggende arbeid». Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
7. oktober 2013
Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet. Om cannabispolitikk: «Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.»

«Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.»

25. mai 2014
Uttalelse fra justisminister Anders Anundsen: «Jeg ser ingen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.

27. mai 2014
Justisminister Anders Anundsen i debatt med Anita Nyholt (LUHM) på NRK Dagsnytt 18 om Nyholts debattinnlegg i VG, om det grenseoverskridende illegale markedet drevet av organisert kriminelle nettverk og forelått endring av FN-konvensjonene: Tilfører samfunnet større skade.

Justisministeren brukte debatten til å snakke om mulige helseskader og «riktige» holdninger, og sa at det er «viktig at markedet fortsatt skal være illegalt, slik at det kan slås ned på.»

15. januar 2015
Per Sandberg sa i Debatten på NRK, om lovliggjøring av cannabis: «Denne debatten har kommet opp, men vi tror fortsatt på kampen mot narkotika.»

13. januar 2016
Jan Arild Ellingsen, justispolitiker:
«Narkotikapolitikken til FrP og FpU er ulik. FpU går inn for legalisering og regulering av cannabis, mens moderpartiet støtter en videre forbudslinje [..] Lov og orden vil fortsette å være FrPs varemerke i fremtiden. Og selv om FpU mener det stikk motsatte som oss i denne saken, vil vi oppfordre ungdommen til å fortsette med å debattere og utvikle politikk på deres premisser. Den dagen ungdomspartiene slutter med å provosere og opponere, vil politikken bli hakket mer kjedelig.»

Fremskrittspartiets landsmøte ble avholdt 22.-24. april 2016

 

Høyre (H)
Vi har i vår krimplan fremhevet de fire viktigste prioriteringene for å styrke politiet:

1. En kraftig økning av bemanningen i politiet.
2. Tiltak mot den nye grenseoverskridende og organiserte kriminaliteten.
3. Nulltoleranse og kraftfull bekjempelse av narkotika.
4. Forebyggende arbeid.

I kampen mot kriminalitet er et aktivt forebyggende arbeid uvurderlig. Dette arbeidet må involvere lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen og kommunen, i tillegg til politiet og kriminalomsorgen.

Våre løsninger:
Fortsatt forbud mot besittelse og bruk av narkotika.
Styrke den lokale politiberedskapen, også for å gi en forebyggende effekt gjennom økt tilstedeværelse og oppdagelsesrisiko.
Utarbeide belønningsordninger for kommuner og politi som lykkes med kriminalitetsforebyggende arbeid.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Høyres program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo Høyre: «Oslo har de siste årene utviklet seg til å bli en storby på linje med andre byer i Europa. Med denne utviklingen kommer det også nye former for kriminalitet, som trafficking, narkotikasalg og organisert tigging. Dette er utfordringer som i norsk sammenheng er helt unike i Oslo, og som krever at staten bidrar med løsninger, blant annet gjennom bevilgninger til politiet. For å styrke Oslopolitiet vil Oslo Høyre derfor: redusere antall driftsenheter i Oslopolitiet, ha flere mindre politiposter rundt i byen der de har kjennskap til lokale forhold, og at bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning skal prioriteres. Det skal stilles krav til at utelivsbransjen skal rapportere omsetning og bruk av narkotika til politiet umiddelbart.» De sier også at de vil «videreutvikle SaLTo». Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
4. april 2013
Ordfører Fabian Stang, svarer på henvendelse fra LUHM: «Jeg har stor forståelse for ønsket om å fjerne noe av kriminaliteten knyttet til narkotikaomsetning, slik de forsøker i København. Når det er sagt, er jeg av den oppfatning at legalisering trolig vil føre til økt bruk, og det er jeg mot.»

5. augst 2013
Henvendelse til Oslo Høyre, hvor det blir vist til prøveprosjektet for lovlige utsalgssteder i København, blir besvart med å lenke til en nettside med overskriften «Nye ideer – bedre løsninger» og stortingsvalgprogrammet som sier at forbudet mot cannabis skal opprettholdes.

22. august 2013
«For to år siden var ordføreren selv, Fabian Stang, på gata i Oslo og merket hvor lett det var å få tak i narkotika. I dag er situasjonen verre. I sentrum av hovedstaden sjekker TV 2s reporter hvor lang tid det tar før noen tilbyr dop. Ett minutt og førti sekunder senere blir TV 2 tilbudt både hasj og marihuana, helt åpenlyst på gata i Oslo.»

Ordfører Fabian Stang (H) sier til TV2 at kriminaliteten kunne vært fjernet med strengere straffer:
«Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.»

7. oktober 2013
Sundvollen: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet.
Om cannabispolitikk: «Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.»

«Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.»

5. desember 2013
Høyre på facebook: «Det er ikke tvil om at narkotika er et onde i samfunnet. Det ondet kan vi kanskje ikke fjerne, men vi kan begrense det. Derfor er legalisering og avkriminalisering feil vei å gå. Vi må heller bruke krefter på å hjelpe narkomane.»

18. januar 2014
Høyre på facebook: «Medisinsk cannabis er vi ikke avvisende til.»

26. februar 2014
Erik Skutle, som er Erna Solbergs vikar på Stortinget, etterlyser debatt: «Det er et stort flertall i den amerikanske befolkningen som støtter en legalisering av narkotika. Det er bare snakk om tid før dette blir gjeldende i Europa også.»

«Cannabis bør selges over disk. Jeg tror at hvis vi hadde brukt prismekanismer, åpningstider og de andre virkemidlene som vi har på alkohol, så tror jeg vi kunne redusert bruken. Vi må kunne reflektere rundt om forbudslinjen fungerer eller ikke. Det er veldig få som tar til orde for forbud mot alkohol, selv om det også er skadelig.»

13. mars 2014
Astrid Nøklebye Heiberg stilte i FN spørsmål på vegne av Storting og Regjering: «Aksepterer vi kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi? – er det en suksess eller en svikt?» Hun viste spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet. Hun understreket også at det er et ansvar for alle medlemsland og berørte parter å ikke true FN-konvensjonene ved å prøve å kvele kommende og legitime diskusjoner.

29. oktober 2014
Utdrag fra svar til LUHM fra regjeringen (Høyre og FrP), ved helseminister Bent Høie:
«For regjeringens politikk på dette området henvises til den politiske plattformen hvor det fremgår at regjeringen vil opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika. Bruk av cannabis medfører helserisiko.»

«Majoriteten av både unge og voksne i befolkningen støtter det norske forbudet. Forbudet mot besittelse og bruk støtter opp holdninger til narkotikabruk og kan bidra til at stoffene blir mindre akseptert og attraktive. Mine kollegaer og jeg er imidlertid ikke ukjent med diskusjonene rundt kostnader som kan følge av kriminalisering, og at enkelte mener at naturlig konsekvens av disse kostnadene er legalisering av besittelse og bruk. Mitt syn er imidlertid et annet, jeg mener at vi med all sannsynlighet vil tape mer enn vi vil vinne ved en slik linje.»

«Regjeringen vil i løpet av 2015 legge frem en stortingsmelding om globale sikkerhetsutfordringer. Flere av de forhold som tas opp i deres brev vil bli omhandlet der.»

19. mai 2015
Helseminister Bent Høie «oppfordrer til en åpen og ærlig debatt i forkant av FNs generalforsamlings spesialsesjon om narkotika (UNGASS) som skal avholdes i april 2016 i New York».

4. juni 2015
Sveinung Steinsland (H) sa i et Stortingsmøte at «Høyre anser ikke at det er noe behov for en utredning av norsk narkotikapolitikk, fordi forbud er grunnleggende for at det skal føres en vellykket politikk». Norsk narkotikapolitikk var et et ord som ble brukt flere ganger i løpet av møtet, men det ble ikke tatt opp til diskusjon at den nasjonale lovgivningen og politikken burde sees i et globalt perspektiv.

Høyres landsmøte ble avholdt 8.-10. april 2016

 

Kristelig Folkeparti (KrF)
Vi vil beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas.

Mye kriminalitet er knyttet til bruk og omsetning av narkotika. Åpent salg av narkotika i de større byene fører til rekruttering til rusmiljøet, skaper utrygghet og bidrar til ytterligere stigmatisering i befolkningen av rusavhengige med det største hjelpebehovet. Politiet må derfor gripe inn overfor åpenlys narkotikaomsetning og -bruk.

Vi har nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning. Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Kristelig Folkepartis program 2015-19 bygger på partiets program. «Vi har laget et program og behandlet det på to møter. Det endelige programmet ble vedtatt på møte 12. mai.» Det er ikke lagt ut.

• Nye uttalelser fra partiet om endring: Ingen

Kristelig Folkeparti avholdt ikke landsmøte i 2016, men fylkesårsmøter.

 

Miljøpartiet de grønne (MDG)
Justispolitikk og beredskap: En svært stor del av domstolenes og fengselsvesenets kapasitet går i dag med til narkotikarelaterte lovbrudd. Erfaringer fra andre europeiske land tyder på at mange av disse lovbruddene kunne vært unngått med en bedre helsepolitikk for rusmiddelavhengige. Rusmiddelmisbruk kan og bør håndteres primært som et helseproblem, i tråd med Stoltenbergutvalgets konklusjoner.

Vi vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.

En bedre helsepolitikk: Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana.

• Partiet skiller mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil kanskje/kanskje ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil kanskje/kanskje ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis.
• Vil at et utvalg skal gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk.

Oslo Miljøparti De Grønnes program 2015-19 bygger på partiets program. I valgprogrammet til Oslo MDG for 2011-15, skrev Harald A. Nissen og Rasmus Hansson: «Hasjsalget langs Akerselva er et uttrykk for feilslått politikk, både når det gjelder narkotika og integrering. Istedenfor politiaksjoner, som i beste fall bare kan flytte eller spre problemet, vil vi lytte til kjøpere, selgere og innbyggere for å komme frem til løsninger som tar problemet ved roten. Vi vil arbeide for en statlig utredning av konsekvenser ved lovlig, kontrollert omsetning av cannabis, slik flere ledende rusforskere i Norge og internasjonalt nå tar til orde for.»

Alt om cannabispolitikk er fjernet i det nye programmet til Oslo MDG for 2015-19.
Det er programfestet på nasjonalt nivå at MDG ønsker en utredning før et prøveprosjekt med legalisering av cannabis. Det hadde vært en ypperlig anledning til å utdype hvorfor i Oslo-programmet – hvis man virkelig mener det. LUHM la inn en henvendelse om dette på Oslo MDGs facebookside den 18. mars 2015. De har ikke svart.

Oslo MDG sier også at «Den beste måten å unngå kriminalitet på er å forebygge det. Derfor må Oslo og Oslopolitiet fortsatt prioritere oppsøkende virksomhet, bedre opplyste offentlige områder, og politibesøk i skoler. De vil «videreføre SaLTos forebyggende arbeid gjennom å styrke samarbeid mellom politi, skole, barnevernstjeneste og andre aktører.» Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
1. august 2013
Hanna E. Marcussen, førstekandidat MDG Rogaland og talsperson for MDG: «Offentlig kontrollert omsetning av hasj kan være en mulighet for å begrense tilgangen til stoff for yngre brukere. [..] Vi trenger nytenkning, fordi dagens politikk åpenbart ikke fungerer. I dag selges hasj åpenlyst langs Akerselva i Oslo uten at noen har klart å begrense tilgangen. Det er på tide at noen tar den litt vanskelige debatten.»

30. august 2013
Rasmus Hansson: «Det vi skal utrede er om det skal være en ordning under streng statlig kontroll, hvor man løfter noen av de narkotiske stoffene ut av kriminalitet og over i en formidlingsform som gjør at det går an å få tak i det for de som absolutt må. Det er overhode ikke snakk om legalisering. Det er en forskjell, og det som er poenget med det faglige forslaget. Så skal vi se på det. Jeg vet ikke hva jeg mener. Jeg vil lære, og det er poenget med De Grønnes punkt.»

26. november 2013
Miljøpartiet De Grønne på facebook: «Det stemmer at vi har programfestet at vi ønsker se på cannabisproblematikken med litt nye øyne. Men vi har programfestet svært mye, og vi er nødt til å prioritere veldig strengt. Spesielt siden vi kun har én person på Stortinget, hvor det er mange møter (andre kan sende forskjellige folk til forskjellige møter, mens vår mann må få med seg alle) og mye å gjøre. Den siste tiden har vi f.eks. ikke hatt kapasitet til å gjøre mye annet enn å jobbe med vårt alternative statsbudsjett.»

10. september 2014
MDG på facebook: «Konkret ønsker vi å avkriminalisere bruk av illegale rusmidler, samt besittelse av mindre mengder til eget bruk, men med en fortsatt streng håndheving av forbudet mot import og salg. Unntaket er cannabis, hvor vi ønsker en solid faglig og fordomsfri gjennomgang av regler og praksis, med legalisering og statlig kontrollert salg som ett mulig utfall.»

4. juni 2015
På forslag nr. 14 i Stortinget: «Sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk» var det bare MDG og SV som stemte for, alle de andre partiene stemte mot.

5. september 2015
MDGs nettside «Forsøk, ikke legalisering»:
«Miljøpartiet De Grønnes utgangspunkt er at dagens ruspolitikk ikke fungerer. Bruken av rus i Norge er urovekkende høyt i forhold til andre europeiske land. Vårt mål er å redusere den.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en mer effektiv og human ruspolitikk der kontinuitet i tilbudet til rusavhengige, og ikke minst respekt for den enkeltes situasjon, autonomi og behov er i sentrum. Vi ønsker en forsknings- og kunnskapsbasert og ikke en moralistisk ruspolitikk.

Vi har programfestet at vi vil utrede en strengt regulert statlig omsetning av cannabis. Forutsetningen er at dette skal gi en skadereduserende effekt, både for samfunnet, og de unge det gjelder. I dag er det ingen kontroll med stoffet som selges på gata, og mange nye brukere som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer.

Vi ser at det er et problem at mange som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer gjennom kriminelle miljøer, og at den strenge forbudslinjen ikke har ført til at Norge har en lavere andel ungdom som forsøker cannabis enn land som har en mer liberal politikk.

Vi ønsker at færrest mulig skal bli avhengig av rusmidler, derfor ønsker vi mer kunnskap om dette området. Forskning viser at dersom det eksisterer et stort illegalt marked for et rusmiddel, vil strengere håndhevelse av forbudet ha liten effekt.»

«Den norske debatten om ruspolitikk baserer seg på for mye på velment moralisme, og for lite på forskning. De Grønne legitimerer ikke bruken av cannabis med dette forslaget, men anerkjenner at rusmisbruk i utgangspunktet er et helseproblem og ikke et kriminalproblem. Vi må være for tiltak som virker, og slutte å legge lokk på debatten fordi temaer er kontroversielle.»

9. september 2015
Førstesideoppslag i VG: «Slik vil suksesspartiet gjøre din hverdag grønnere.» «Ja til hasj-forsøk».

9. september 2015
VG skriver: «Rasmus Hansson er frustrert over at De Grønnes forslag om forsøk på statlig salg av cannabis igjen omtales stort – som på forsiden av VG, og ber om å få utdype partiets standpunkt om forsøk med offentlig salg av cannabis:

– Miljøpartiet De Grønne er ikke tilhengere av å legalisere narkotika. Vi er dypt bekymret over at narkotikapolitikken har gjort at Norge har relativt sett høyest antall overdosedødsfall. Vårt forslag er derfor å søke løsninger for folk som har havnet i narkotikahelvetet, sier Hansson.

VG skriver «Dette betyr ikke at alle som ønsker det skal få kjøpe hasj og annen cannabis».
Rasmus Hansson: – Vi vil forsøke en metode som også mange andre land har forsøkt. Det er å kontrollere tilgang på hasj, strengt regulert av offentlig myndighet, for å bekjempe at de folk skal måtte begå lovbrudd for å skaffe seg det.

– Etter å ha gjennomført slike forsøk, og i tett samarbeid med fagfolk, vil vi gjøre oss opp en mening om dette.

9. september 2015
TV2 skriver: «Miljøpartiet har programfestet at de vil utrede offentlig hasj-dyrking.

– Vi vil utrede en strengt regulert statlig omsetning av cannabis. Forutsetningen er at dette skal gi en skadereduserende effekt. I dag er det ingen kontroll med stoffet som selges på gata, og mange som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer. Det skriver MDG i sitt partiprogram (red: det er ikke programfestet, men lagt ut på MDGs nettside).

9. september 2015
Det er fortsatt usikkert hva MDG egentlig mener med det de har programfestet. Om lovliggjøring kun vil gjelde for en liten gruppe.

Miljøpartet De Grønnes landsmøte ble avholdt 8.-10. april 2016

 

Partiet De Kristne (PDK)

Vi mener målet om redusert bruk av rus er det viktigste, og vil løpende evaluere virkemidlenes effekt. Samtidig tror vi det er riktig å tale med en tydelig røst også i lovverket, da det gir viktige signaler til samfunnet om at rusmisbruk ikke er greit.

Vi vil:
Kriminalisere både bruk og besittelse av all narkotika.
Styrke politi og tollvesen i kampen mot innføring av narkotika.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo PDK har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

• Nye uttalelser fra partiet om endring: Ingen

Det er ingen informasjon på Partiet De Kristnes nettside om det ble avholdt landsmøte i 2016

 

Pensjonistpartiet (PP)

Vi mener at den øvre strafferammen for overlagt drap skal økes til fengsel for livstid. Strafferammene for voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser må økes tilsvarende.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Pensjonistparti har ikke lagt programmet på nett. Nettsiden sier ingenting om cannabis.

• Nye uttalelser fra partiet om endring: Ingen

Pensjonistpartiets landsmøte ble avholdt 4.-5. juni 2016

 

Piratpartiet (PIR)

«Det er en del medlemmer som misliker den såkalte «krigen mot narkotika» og mener den er fullstendig mislykket. Medlemmene vil på kommende landsmøte eller gjennom breddedemokratiske kanaler innad i partiet vedta hvilket standpunkt Piratpartiet offisielt skal ha. Deretter vil Piratpartiet bruke forskning og se på erfaringer fra andre land for å avgjøre hvilken politikk som er mest hensiktsmessig. Det er naturlig å høste erfaringer fra land som Nederland og Portugal hvor de henholdsvis har avkriminalisert brukerdoser av svake narkotiske stoff, og avkriminalisert brukerdoser av alle narkotiske stoff, samt USA eller andre land hvor lovverket rundt narkotiske stoff er veldig strengt.»

• Partiet skiller mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil kanskje/kanskje ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil kanskje/kanskje ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Piratpartiets program 2013-17 sier ingen ting om cannabis, teksten over er hentet fra Ofte besvarte spørsmål.

Oslo Piratparti har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
Ettersom det ikke står noe om narkotika/cannabis i valgprogrammet ble partiets leder kontaktet med spørsmål om det var mulig å få en offisiell uttalelse om hva Piratpartiet mener?

23. juni 2013
Øystein Jakobsen, leder for Piratpartiet, svarer på henvendelse fra LUHM: «Vi har ingen spesiell politikk på narkotikaområdet. Det har vært tatt opp, men selv om partiet er i utgangspunktet et liberalt parti ligger dette ganske langt unna kjernen vår.»

8. august 2013
Øystein Sættem Middelthun, nestleder/sentralstyremedlem og tredjekandidat på stortingslista for Oslo, svarer på henvendelse fra LUHM: «I løpet av årsmøtet det ble referert til arbeidet vi veldig mye med å få på plass de nye breddedemokratiske prosessene vi skal benytte oss av. Dessverre tar dette arbeidet tid, og slik det ser ut nå vil vi ikke ha kommet frem til et vedtatt standpunkt før valget hva gjelder narkotikapolitikk.»

Piratpartiets landsmøte ble avholdt 12.-13. mars 2016

 

Rødt (R)
Vi arbeider for at rusmisbrukere i større grad skal kunne dømmes til egnet behandling framfor straff.

Styrket innsats mot smugling av alkohol og narkotika.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

• Nye uttalelser fra partiet om endring: Ingen

Oslo Rødts program 2015-19 sier ingenting om cannabis.

Det er ingen informasjon på Rødts nettside om landsmøte i 2016.

 

Senterpartiet (Sp)
Vi vil videreføre strenge straffer ved narkotikalovbrudd og opprettholde lovforbudet mot cannabis.

Vi vil utvide bruken av alternative straffereaksjoner i narkotikasaker.

Programmet må sees i sammenheng med «Rusmeldingen» vedtatt av regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, 2013. «Det overordnede målet for ruspolitikken er rusfrihet. Forbudet mot besittelse og bruk av narkotika opprettholdes. Det framholdes at dette ikke er til hinder for å benytte alternative straffereaksjoner.»

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Senterparti har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

• Nye uttalelser fra partiet om endring: Ingen

Det er ingen informasjon på Senterpartiets nettside om landsmøte i 2016

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)
Bruken av fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes, og erstattes med andre reaksjonsformer.

Programmet må sees i sammenheng med «Rusmeldingen» vedtatt av regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, 2013. «Det overordnede målet for ruspolitikken er rusfrihet. Forbudet mot besittelse og bruk av narkotika opprettholdes. Det framholdes at dette ikke er til hinder for å benytte alternative straffereaksjoner.»

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil at et utvalg skal gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk.

Oslo SVs program 2015-19 skiller ikke mellom ulike ulovlige rusmidler og sier at: «det skal slås hardere ned på det illegale salgsapparatet for narkotiske stoffer og politiet må få økte midler til å ta bakmennene og ikke brukerne.» De sier at de «vil øke tilstedeværelsen av politi og kommunale bymiljøvakter i særlig utsatte områder», «legge opp til tett samarbeid mellom politi og kommunale virksomheter for å forebygge og hindre kriminalitet, og «styrke kriminalitetsforebyggende tiltak i bydelene som SaLTo-prosjektet». Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
29. februar 2012
Dette er fra før SVs program for 2013-17 ble vedtatt, men det bør nevnes fordi en artikkel i Aftenposten fra februar 2012 fortsatt blir lest: «Hasjmonopol? St. Hanshaugen SV ønsker å legalisere».
Kim Andre Åsheim, leder for lokallaget la inn et forslag om lovliggjøring av cannabis til Oslo SVs landsmøte i mars 2012, men det ble nedstemt. Mange trodde at det var SV som ønsket å legalisere cannabis, og SVs forslag til ny narkotikapolitikk (samme løsning for heroin og hasj): «alternative straffereaksjoner» fikk derfor lite kritikk i høringsprosessen med Rusmeldingen i 2012 (vedtatt i 2013). Forslag om lovliggjøring av cannabis ble ikke sendt inn av noen i forbindelse med utarbeidelse av nytt partiprogram for SV 2013-17.

I forbindelse med stortingsvalget året etter var det fortsatt mange som trodde at SV ville legalisere cannabis, mens de derimot hadde innført alternative straffereaksjoner i mars 2013, sammen med Ap og Senterpartiet, og lagt det inn i partiprogrammet for 2013-17.

30. august 2013:
TV2: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell: «At vi skal legalisere eller noe sånt, eller til og med utrede noe om narkotika, det mener jeg er helt feil. Det er viktig å ha et tydelig symbol eller signal overfor unge – narkotika er farlig rus og det må de holde seg unna!»

3. mars 2015
Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen foreslår i et representantforslag:
Forslag nr. 3 (nr. 14 i Stortinget): «Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk.»

De sier: «I Norge føres en rusmiddelpolitikk som på mange måter er vellykket. En restriktiv alkoholpolitikk og forbud mot narkotika bidrar til lavere konsum og at færre rekrutteres til avhengighet.»

De ønsker å beholde forbudspolitikken, de ønsker ikke lovliggjøring, men foreslår i

forslag nr. 4 (nr. 15 i Stortinget): «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å erstatte bøter og fengsel som straffereaksjon for bruk og besittelse av brukerdoser med reaksjoner som har bedre helse og rehabilitering som mål.»

Når det ikke skilles mellom ulike rusmidler, det snakkes om løsninger for «narkotika» og ulovlig bruk av rusmidler ses på som «misbruk», så vil løsningene også gjelde for ikke-problematisk bruk av cannabis.

Forslagene ble behandlet i Stortinget 4. juni 2015, som sak nr 4. Begge forslagene var mindretallsforslag som ble nedstemt. Forslaget om «å erstatte bøter og fengsel som straffereaksjon for bruk og besittelse av brukerdoser med reaksjoner som har bedre helse og rehabilitering som mål» er i praksis det samme som ble vedtatt som en del av Rusmeldingen av Ap, SV og Sp i 2013 (alternative straffereaksjoner).

På forslag nr. 14 «Sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk» var det bare SV og MDG som stemte for, alle de andre partiene stemte mot.

Det er ingen informasjon på Sosialistisk Venstrepartis nettside om landsmøte i 2016

 

Venstre (V)
Vårt utgangspunkt er at avhengighet må anerkjennes som en sykdom og møtes med sosialfaglige virkemidler og behandling fremfor straff.

Vi vil endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling.

• Partiet skiller ikke mellom de ulovlige rusmidlene, men kaller alt for «narkotika».
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.

Oslo Venstres program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo Venstre vil ikke «tillate kameraovervåkning eller generelle søk med narkotikahund i skoletiden.»
De vil «videreføre og styrke det kriminalitetsforebyggende SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.» Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Nye uttalelser fra partiet om endring:
14. april 2012
Dette er fra før stortingsprogrammet ble utarbeidet. Erlend Horn, nå bystyrerepresentat i Bergen, ønsket å diskutere et felles forslag fra Bergen og Trondheim Venstre på Venstres landsmøte. Temaet lovliggjøring og regulering av cannabis ble ikke prioritert tatt opp til debatt. «Den internasjonale krigen mot narkotika har vært mislykket. Derfor er diskusjonen nødvendig – også om hvordan vi griper det an her hjemme. Cannabis er den største illegale narkoøkonomien. Og derfor bør vi heller regulere omsetningen enn at den skal gi kriminelle fortjeneste.» Han varslet at han ville ta saken opp igjen i tilknytning til arbeidet med stortingsprogrammet for 2013-17, men så ble det bare snakk om en «norsk Portugal-modell».

17. februar 2015
Ketil Kjenseth, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad foreslår i et representantforslag,
forslag nr. 11: «Stortinget ber regjeringen utrede en endring i norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, med sikte på å tilby rusmisbrukere behandling og ikke straff.»

De ønsker å beholde forbudspolitikken, de ønsker ikke lovliggjøring, men sier: «Norge har mulighet til å bli et foregangsland på alternative straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser.»

Forslaget ble behandlet i Stortinget 4. juni 2015, som sak nr. 3. Det ble ikke votert over forslag nr. 11 «utrede en endring i norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal.» Men det står fortsatt i partiets arbeidsprogram.

13. februar 2016
Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte:
– Narkotikapolitikken skal være kunnskapsbasert og dens målsetning skal være å minimere skadene fra bruk og handel av narkotika for brukerne og for samfunnet.

– Styrke opplysningsarbeidet om skadevirkninger ved narkotikabruk blant barn og unge.

– Gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk.

– Full avkriminalisering av bruk av cannabis, uten sivilrettslige sanksjoner (avkriminalisere bruk av andre stoffer etter Portugalmodellen).

– Klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet, inkludert revisjon av straffer.

– Endre lovverkets fokus fra mengde ved besittelse til om stoffet er til bruk eller salg.

– Utrede ulike reguleringsmodeller for de mest brukte stoffene i den hensikt å redusere tilgjengeligheten for unge, begrense pengestrømmene til organisert kriminalitet og redusere skadevirkningene av rusbruk.

– Alle stoffer skal fortsatt være forbudt å produsere og omsette, annet enn til offentlig godkjent behandling eller gjennom strengt statlig regulert distribusjon.

1. september 2016
Forslag fra Venstres programkomite, som skal behandles på neste års landsmøte:

«Krigen mot narkotika har feilet. Den har hatt forferdelige konsekvenser for både individer og samfunn over hele verden. Det må gjøres grunnleggende endringer i norsk og internasjonal narkotikapolitikk. Misbruk må møtes med behandling fremfor straff og vi må se på andre modeller for regulering av rusmidler.

Forbudsregime fører til at lettere stoffer blir en døråpner inn i kriminelle miljøer, og til tyngre stoffer. I tillegg har dagens politikk store negative følger for land hvor illegale rusmidler produseres eller smugles igjennom. Venstre ønsker en kunnskapsbasert tilnærming til ruspolitikken hvor vi reduserer skadevirkninger gjennom strenge reguleringer og alle stoffer vurderes individuelt.

Vi vil: gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk, utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med mål om å minimere skade for brukere og samfunn, og klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet.»

Venstres landsmøte ble avholdt 15.-17. april 2016

 

Fordeling av stemmer ved Stortingsvalget 2013

De partiene som er tatt med i listen over er de partiene som fikk mer enn ca 10 000 stemmer ved det forrige Stortingsvalget.

Arbeiderpartiet (AP): 874 769 (30,8 %)
Høyre (H): 760 232 (26,8 %)
Fremskrittspartiet (FRP): 463 560 (16,3 %)
Kristelig Folkeparti (KRF): 158 475 (5,6 %)
Senterpartiet (SP): 155 357 (5,5 %)
Venstre (V): 148 275 (5,2 %)
Sosialistisk Venstreparti (SV): 116 021 (4,1 %)
Miljøpartiet De Grønne (MDG): 79 152 (2,8 %)

Rødt (R): 30 751 (1,1 %)
Partiet De Kristne (KRISTNE): 17 731 (0,6 %)
Pensjonistpartiet (PP): 11 865 (0,4 %)

Piratpartiet (PIR): 9869 (0,3 %)
Kystpartiet (KYST): 3311 (0,1 %)
Demokratene i Norge (DEMN): 2214 (0,1 %)
Kristent Samlingsparti (KSP): 1722 (0,1 %)

Det Liberale Folkeparti (DLF): 909 (0,0 %)
Norsk Kommunistparti (NKP): 611 (0,0 %)
Sykehus til Alta (SJALTA): 467 (0,0 %)
Samfunnspartiet (SFP): 295 (0,0 %)
Folkeliste mot oljeboring (AKSJOLJE): 268 (0,0 %)
Folkemakten (FOLKEM): 175 (0,0 %)

Valgdeltakelse: 78,2 %

 

Se også:
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

 1. september 3, 2016

  Partiene holder nå på med utforming av partiprogrammer som skal behandles på neste års landsmøter, for Stortingsperioden 2017-21.

  Det er veldig bra at Venstres programkomite foreslår en utredning, at det må skilles mellom de ulike stoffene, og at de vil se på andre modeller for regulering (oppdatert tekst i artikkel over).

  Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette, spesielt: «Misbruk må møtes med behandling», hva de ender opp med å mene med det. Hvis ingenting av det andre blir vedtatt, men kun det, så vil de fortsatt være der de er i dag med «hjelp (=behandling) istedenfor straff (=bot) = alternative straffereaksjoner (uten å skille mellom stoffene). Og det er ikke bra. Men dette kan bli veldig bra! http://luhm.no/?p=7193

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1185894258149981

 2. februar 13, 2016

  Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 13.2.16:

  – Narkotikapolitikken skal være kunnskapsbasert og dens målsetning skal være å minimere skadene fra bruk og handel av narkotika for brukerne og for samfunnet.

  – Gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk.

  – Full avkriminalisering av bruk av cannabis, uten sivilrettslige sanksjoner (avkriminalisere bruk av andre stoffer etter Portugalmodellen).

  – Klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet, inkludert revisjon av straffer.

  – Endre lovverkets fokus fra mengde ved besittelse til om stoffet er til bruk eller salg.

  – Utrede ulike reguleringsmodeller for de mest brukte stoffene i den hensikt å redusere tilgjengeligheten for unge, begrense pengestrømmene til organisert kriminalitet og redusere skadevirkningene av rusbruk.

  – Alle stoffer skal fortsatt være forbudt å produsere og omsette, annet enn til offentlig godkjent behandling eller gjennom strengt statlig regulert distribusjon. https://www.venstre.no/artikkel/2016/02/13/en-human-og-kunnskapsbasert-narkotikapolitikk

  Avkriminalisering av bruk av cannabis, uten sivilrettslige sanksjoner betyr at bruk ikke skal straffes med forelegg (som kommer på rullebladet), men med forenklet forelegg (som ikke kommer på rullebladet), uten alternativ straffereaksjon (som må antas er et annet ord for «alternativ straffereaksjon: velg mellom bot og behandling).

  De sier ikke noe om alternativ straffereaksjon er aktuelt for besittelse til privat bruk (bare at det ikke er aktuelt for bruk), eller hva straffereaksjon for salg blir (for over 15 gram risikerer man fengsel i dag). Et forenklet forelegg er mindre alvorlig enn et forelegg, men alt annet av problemer vil kunne bestå.

  Det er veldig bra at de vil gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk.

  Det er også veldig bra at de vil utrede en reguleringsmodell med tanke på redusere tilgjengeligheten for unge og begrense pengestrømmene til organisert kriminalitet. Men at noe blir utredet betyr ikke nødvendigvis at det de kommer frem til som beste løsning vil bli innført.

  Hvis ikke FN-konvensjonene endres – eller et flertall av partiene på Stortinget ønsker å bryte med konvensjonene (som de foreløbig sier at de ikke vil) – vil «produsere og omsette, annet enn til offentlig godkjent behandling eller gjennom strengt statlig regulert distribusjon» bety en medisinsk ordning for noen få, ikke for rekreasjonell bruk. Det vil ha en minimal innvirkning.

  Bruk og privat besittelse må lovliggjøres og det må innføres utsalgssteder (rekreasjonelt) – vi må fortsette å kreve det – for å påvirke politikerne i riktig retning.

 3. januar 13, 2016

  Jan Arild Ellingsen, justispolitiker, FrP:
  – Narkotikapolitikken til FrP og FpU er ulik. FpU går inn for legalisering og regulering av cannabis, mens moderpartiet støtter en videre forbudslinje.

  Politidirektoratets rapport om bekjempelse av narkotikakriminalitet at: «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis».

  Hvor godt denne strategien harmonerer med maktfordelingsprinsippet skal ikke jeg vurdere nå, men potensielt er det svært problematisk dersom politiet skaper et klima hvor folk ikke kan vite om deres politiske meninger om narkotika blir gjenstand for politiet interesse eller søkelys.

  Lov og orden vil fortsette å være FrPs varemerke i fremtiden. Og selv om FpU mener det stikk motsatte som oss i denne saken, vil vi oppfordre ungdommen til å fortsette med å debattere og utvikle politikk på deres premisser. Den dagen ungdomspartiene slutter med å provosere og opponere, vil politikken bli hakket mer kjedelig. http://www.dagbladet.no/2016/01/13/kultur/meninger/debatt/rus/legalisering/42725054

  FrP sier om seg selv: «Vår politikk bygger på den liberalistiske ideologi som gir alle mennesker rett til å leve som frie og selvstendige individer, så lenge de ikke uberettiget griper inn i andre menneskers rett til fri og selvstendig livsutfoldelse. «Min frihet slutter der din begynner» er for oss en leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sitt eget liv, så lenge det ikke går ut over andre.»

  I motsetning til FpU sier justisminister Anders Anundsen at han «ikke ser noen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis».

  En totalgjennomgang og evaluering av dagens politikk vil øke kunnskapen om hvor store problemer forbuds- og kontrollregimet skaper, blant annet finansiering av organisert kriminalitet og terrorisme, korrupsjon, hvitvasking og svekkelse av demokratier. Forbudsskapte problemer som i høyeste grad går ut over andre ikke bare her, men også i andre land.

  Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om. http://www.minervanett.no/behov-for-kunnskapsloft-i-cannabisdebatten

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/a.560107057395374.1073741828.122971301108954/1005506152855460

  • januar 13, 2016

   Det er også sendt melding til Atle Simonsen som er formann i FpU og rådgiver for FrP, og bedt ham om å løfte opp det som står i LUHMs kronikk i Minerva:

   Etter et debattinnlegg i VG om at forbudspolitikken og det illegale markedet er en stor samfunnstrussel, var jeg i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18. Han sa at han ikke kunne se noen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.

   Når helseminister Bent Høie på NRK sier at norsk politikk ikke har innvirkning andre steder i verden, at det ikke har noe med oss å gjøre, viser det tydelig hvorfor det er behov for at det blir nedsatt et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse som inkluderer og vektlegger det globale perspektivet.

   Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om.

 4. september 14, 2015

  I dag er det kommunevalg. Snart starter alle partiene arbeidet med å lage nye arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-21. Det blir spennende.

 5. september 9, 2015

  Førstesideoppslag VG 9. september 2015:
  MDG sier JA til hasj-forsøk».

  På spørsmål om hvordan de skal gjennomføre et forsøksprosjekt så er det siste jeg har sett at de har sagt om saken dette: «Vi ønsker en solid faglig og fordomsfri gjennomgang av regler og praksis, med legalisering og statlig kontrollert salg som ett mulig utfall.»

  MDG stemte nylig ja i Stortinget til at et utvalg skal gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk». Dessverre var det bare MDG og SV som stemte ja til det. Det er synd fordi det ville vært naturlig, med tanke på UNGASS, at et utvalg ville ha inkludert og vektlagt det internasjonale aspektet i en utredning.

  Det er synd at VG fokuserte på «forsøksordning» istedenfor «evaluering av politikken».

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/a.560107057395374.1073741828.122971301108954/939062482833161

 6. juni 9, 2015

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt kontrollhøring i Stortinget den 6. juni 2015 om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

  Det har og blir fortsatt brukt enorme ressurser årlig på å håndheve kontrollregimet for narkotika. Det trengs en helhetlig gjenomgang, en kost-nytteanalyse, for å undersøke hva vi får igjen for investeringene. Hvordan virker lovgivningen inn på samfunnssikkerheten, gjør det Norge tryggere? Og har det innvirkning også på andre lands samfunnssikkerhet?

  Samfunnssikkerhet og feildisponering av ressurser: http://luhm.no/?p=6287

 7. juni 3, 2015

  Forslag som blir behandlet av Stortinget 4. juni 2015:

  Ketil Kjenseth, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad (alle fra V) har i et representantforslag fra 17. februar 2015 foreslått at:

  “Stortinget ber regjeringen utrede en endring i norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, med sikte på å tilby rusmisbrukere behandling og ikke straff.”

  De ønsker å beholde forbudspolitikken, de ønsker ikke lovliggjøring, men sier:

  “Norge har mulighet til å bli et foregangsland på alternative straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser.”

  Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen (alle fra SV) har i et representantforslag fra 3. mars 2015 foreslått at:

  “Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk.”

  De sier: “I Norge føres en rusmiddelpolitikk som på mange måter er vellykket. En restriktiv alkoholpolitikk og forbud mot narkotika bidrar til lavere konsum og at færre rekrutteres til avhengighet.”

  “Forslagsstillerne mener det trengs en ytterligere vending bort fra straff som reaksjon mot rusmiddelavhengige, til fordel for behandling og hjelp.”

  De ønsker å beholde forbudspolitikken, de ønsker ikke lovliggjøring, men vil at: “Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å erstatte bøter og fengsel som straffereaksjon for bruk og besittelse av brukerdoser med reaksjoner som har bedre helse og rehabilitering som mål.”

  Ettersom det ikke skilles mellom de ulike rusmidlene så vil begge forslagene også gjelde for cannabis. Forslagene blir behandlet i Stortinget torsdag 4. juni 2015.

  Det er noe positivt her, og det er forslaget om å “nedsette et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk” – men LUHM ønsker å presisere at dette er viktig og bør nevnes av noen i en kommentar på Stortinget:

  Det må være åpenhet rundt prosessen slik at vi får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem i utvalget.

  “Effektene av dagens narkotikapolitikk” må også ta for seg hvor farlig er det for samfunnet å ha et illegalt marked? med tanke på krig, vold, rasisme, korrupsjon, hvitvasking mm.

  Analysen må selvsagt også inkludere og vektlegge det internasjonale aspektet.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/886991728040237

  • juni 4, 2015

   Da er sakene ferdigbehandlet, forslagene fra V og SV ble diskutert under ett fordi de var så like. Det var forslaget om å «sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk» som det var interessant å høre hva de kom til å si noe om. Det ble bare nevnt en gang, av Sveinung Steinsland (H) som sa at Høyre mener det ikke er grunnlag for å nedsette et utvalg som skal gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk. Det å ha et forbud mot narkotika er i seg selv et av de mest sentrale virkemidlene i dagens ruspolitikk.

   Helseminister Bent Høie (H) sa at bruk av politi og ungdomsprogrammer er viktige verktøy, og at man må ha et lovverk som hindrer rekruttering til rusavhengighet.

   Kjersti Toppe (Sp) mente at det ikke var så mye nytenkning i det som ble diskutert på dagens møte i Stortinget, fordi det meste allerede er vedtatt gjennom Rusmeldingen.

   Ellers var det mye snakk om «rusfrihet», «rusfrihet» og «rusfrihet». Norsk narkotikapolitikk er et ord som ble brukt flere ganger, men den nasjonale lovgivningen og politikken ses dessverre ikke i et globalt perspektiv.

   Oppsummering: Forslaget fra SV om å «sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk” og forslaget om “å erstatte bøter og fengsel som straffereaksjon for bruk og besittelse av brukerdoser med reaksjoner som har bedre helse og rehabilitering som mål” var mindretallsforslag som ble nedstemt. Det siste forslaget er i praksis det samme som ble vedtatt som en del av Rusmeldingen av Ap, SV og Sp i 2013 (alternative reaksjoner).

   Det ble ikke votert over Venstres forslag “utrede en endring i norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal.” Men det står fortsatt i partiets arbeidsprogram. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/886991728040237

   Redigert, lagt til:
   Om Portugal-modellen: http://luhm.no/?p=6401

   • juni 9, 2015

    Greit å vite:

    På forslag nr. 14 «Sette ned et utvalg som får i oppgave å gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk» var det bare SV og MDG som stemte for, alle de andre partiene stemte mot. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152787393632461

    • juni 9, 2015

     Helseminister Bent Høie ønsker en åpen og ærlig debatt om FN-konvensjonene for narkotika, men Høyre ønsker ingen utredning av norsk narkotikapolitikk.

     Sveinung Steinsland (H) sa i Stortinget 4. juni 2015:
     -Høyre mener det ikke er grunnlag for å nedsette et utvalg som skal gjennomgå og dokumentere effekten av dagens narkotikapolitikk.

     Global og nasjonal politikk bør sees i sammenheng.

    • juni 10, 2015

     Kommentar lagt inn hos Venstre:
     Norsk politikk må sees i et globalt perspektiv, og det er derfor forslaget om en utredning var viktig – de andre tingene ligger innenfor forbudsrammeverket, og slikt har man kunnet diskutere i snart 50 år – nå ett år før UNGASS så er det det internasjonale rammeverket, som konvensjonene er, som trengs å diskuteres – og ved å stemme nei til en utredning nå frasa man seg en gyllen anledning til å gå inn i den diskusjonen. https://www.facebook.com/groups/venstre.aktiv/10153030838122266

 8. juni 3, 2015

  Alle partiene har nå hatt landsmøte, og jeg har gått igjennom alle arbeidsprogrammene for å få se om det er blitt vedtatt noen endring i forhold til cannabispolitikk. Det har det ikke, det er valgprogrammene for 2013-17 som gjelder.

  Jeg har også gått igjennom partienes lokallag for Oslo, og lagt inn informasjon i innlegget om hva de går til valg på. Programmene gjelder for perioden 2015-19. Det er dessverre ingen positive nyheter å melde om der heller.

 9. mai 28, 2015

  Oslo Arbeiderparti
  Oslo Fremskrittsparti
  Oslo Høyre
  Oslo MDG
  Oslo SV
  Oslo Venstre

  Vi vil satse på SALTO-samarbeidet
  Vi vil videreutvikle SaLTo
  Vi vil videreføre og styrke det kriminalitetsforebyggende SaLTo

  Oslo kommune: SaLTos samarbeid med hasjavvenningsprogrammet “Ut av tåka” skal videreutvikles.

  Det er vanskelig for politikerne å ikke støtte prosjekter som blir presentert som et hjelpetiltak for barn og unge, men den største gruppen deltakere er unge voksne 18-25 år som er tatt av politiet for å bruke cannabis, og som har valgt “alternative reaksjoner”, det vil si “frivillig” behandling under trussel om straff.

  Om SaLTo og cannabisavvenningsprogram: http://luhm.no/?p=6057

 10. januar 15, 2015

  Takk til Ung.no og Rustelefonen som viser til Folkeaksjonen LUHMs side.

  Spørsmål hos Ung.no: «Er det noen som stemmer for at hasj burde bli lovlig i Norge? Nå tenker jeg på politikere?» http://www.ung.no/oss/rusmidler/hasj/137408.html

  Svar fra Rustelefonen:
  «I Norge er det Stortinget som bestemmer hvordan narkotikalovgivningen skal være. Det er ulike meninger blant partiene/politikerne, men noe flertall for legalisering vil det ikke bli med det første.

  Men det er stadig en debatt om temaet. I denne debatten er det ofte en del forvirring om hva man mener med «legalisering.» Betyr det at hasj skal være lovlig for alle å kjøpe når som helst (på samme måte som melk og gulrøtter)? Eller skal det være regulert på samme måte som alkohol (aldersgrenser/eget utsalg osv)? Eller skal cannabis være godkjent for noen pasienter som medisin? Som du ser, «legalisering» kan bety veldig mye forskjellig.

  Når noen snakker om «legalisering» mener de ofte «avkriminalisering av bruk.» Det betyr f.eks. at hasj er forbudt å selg/kjøpe, men de som bruker det straffes ikke.

  Som du skjønner er dette et stort felt, og det er mange meninger. «Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana» har laget en oversikt over partienes cannabispolitikk 2013-2017. Her har de samlet alle partienes uttalelser om narkotikapolitikk.»

 11. november 13, 2014

  Svar til LUHM om «Norges arbeid frem mot UNGASS 2016» fra Regjeringen ved helseminister Bent Høie: http://luhm.no/?p=4714

 12. juli 7, 2014

  Audun Lysbakken (SV) spør: «Til høsten vil SV fremme en rekke forslag til ny ruspolitikk i Stortinget. Jeg har klare tanker om hva slags forslag det skal være, men før jeg lager dem ferdig vil jeg gjerne høre dine. Hva slags råd vil du gi oss? Hva slags endringer trenger vi i norsk ruspolitikk?» http://www.audunlysbakken.no/en-ny-ruspolitikk

  Jeg har lagt inn denne kommentaren:

  Folkeaksjonen LUHM har tidligere fått dette som svar, og hovedargument fra myndighetene, om hvorfor cannabis ikke kan legaliseres: «For det første er Norge forpliktet av internasjonale konvensjoner. Ved å legalisere cannabis ville vi sette oss utenfor dette samarbeidet. Omkostningene ved det er for store.»

  Det å hindre både tilbud og etterspørsel har vært hovedstrategien i FN-konvensjonene om narkotika i snart 50 år. Allikevel er det nærmere 200 millioner mennesker i verden som bruker cannabis, og handelen utgjør størstedelen av det totale narkotikamarkedet, også i Norge.

  I FN blir det nå diskutert om det illegale markedet skal lovliggjøres og reguleres. Man ser på hvorvidt et regulert marked kan erstatte det enormt store illegale markedet som fører til krig og elendighet – med tusenvis av drapsofre og en mafia som vokser seg stadig større og sterkere.

  For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere. Global mafiavirksomhet har en omsetning lignende multinasjonale konsern, til og med stater. Med denne slagkraften kan mafiaen gå fra mer tradisjonell kriminalitet til å infiltrere samfunnet på enda mer snikende og varig vis. Det de tjener mest på er narkotikahandel, med omsetning estimert opp mot 3000 milliarder kroner årlig. «Hasj er melkekua vår» sier også norske kriminelle nettverk. Det er ingen fordeler ved at det er organisert kriminalitet som står for produksjon/import og salg.

  Handel med cannabis utgjør størstedelen av denne økonomien. Dette er årsaken til at Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg og Global Commission on Drug Policy, så innstendig oppfordrer Regjeringer til å utforske modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet, og sier at denne anbefalingen gjelder spesielt for cannabis.

  Colombias president Juan Manuel Santos Calderón om «Report on the Drug Problem in the Americas», som blir diskutert i FN: «This document should be known, publicized and analyzed not only in the hemisphere, but worldwide. We are very pleased, because the quality of the Report is truly exceptional. This was what we wanted, empirical evidence without prejudice, and now the real work begins, which is the discussion at the political level.» http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-007

  Fra oppsummeringen av rapporten, presentert i Bogota, Colombia, 17. mai 2013: «Criminal violence associated with production and transit is carried out primarily by organized transnational crime gangs, which can carry out acts of extreme violence and have diversified their activities to cover a wide range of offenses in addition to drug trafficking (smuggling of people, weapons, money, organs, intellectual piracy, smuggling, kidnapping and extortion).

  Criminal activity associated with the production, but mainly with the trafficking of drugs to the end-use countries and markets is overwhelmingly greater and more alarming than that associated with retail and consumption.» http://www.oas.org/documents/eng/press/highlights.pdf

  Astrid Nøklebye Heiberg (H), stilte i mars spørsmål i FN, på vegne av Storting og Regjering, om vi aksepterer kostnadene knyttet til dagens forbudspolitikk, eller om vi bør velge en ny strategi. Hun viser spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet. http://luhm.no/?p=1707

  Krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking er et globalt problem. Det er behov for et annet rammeverk enn forbudspolitikk. Avkriminalisering uten å ta kontroll over produksjons- og salgsleddene vil ikke erstatte det illegale markedet, som skaper problemer også for andre land i verden.

  Norge bør, med vår erfaring med fredsskapende arbeid, stille oss ikke bare solidariske med de land som krever endring, men i førersetet for å endre FNs politikk, slik at den åpner for nasjoner til lovlig å kunne regulere sine markeder slik de finner det mest hensiktsmessig, for å erstatte det illegale markedet. http://www.nrk.no/ytring/den-virkelige-debatten-om-cannabis-1.11795352

 13. juli 5, 2014

  Ketil Vestrum Einarsen skriver i Venstres gruppe på facebook:
  «Det er litt vanskeligere å legalisere enn man skulle tro. Jeg skulle gjerne ha sett hvordan legaliseringsforkjempere tenker at dette skal reguleres prismessig, og i praksis. Cannabis er pr dags dato billig. Skal vi selge det billig over disk også, for å konkurrere med svartebørsmarkedet? [..] Så hvordan skal man gjøre dette, i praksis? Gjerne med helt konkrete tiltak og gode beskrivelser, gjerne kunnskapsbasert.»
  https://www.facebook.com/groups/venstre.aktiv/permalink/10152290806752266

  SVAR:
  Sannsynligvis vil en norsk kommisjon sette seg ned og finne en løsning på hvordan et lovlig marked bør innføres, i den hensikt å erstatte det illegale markedet. Jeg vil tro at en løsning ala vinmonopolordningen er det som kommer til å bli innført, fordi vi har erfaringer med det fra alkohol.

  Når det gjelder prissetting så har Colorado gjort det på den måten at statens «Liquor Control Board» overvåker markedet. Det vil si at de til enhver tid skal vite hva prisen i det illegale markedet er og ha konkurransedyktige priser. Uruguay har valgt en annen strategi, de har satt prisen så lavt at det ikke er mulig for det illegale markedet å konkurrere med dem på pris.

  Det vil kreves en del utredninger for hvordan et lovlig marked i Norge skal være, det er en oppgave for politikerne. Myndighetene må gjerne starte med dette allerede nå, da har de mulighet til å kunne påvirket den internasjonale politikken med gode forslag (UNGASS 2016).

 14. mai 17, 2014

  Den 17. mai er Norges nasjonaldag. Denne dagen i 1814 ble medlemmene av Riksforsamlingen på Eidsvoll enige om den endelige versjonen av landets grunnlov. § 100 i Norges grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

  «Ytringsfrihed bør finde Sted. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.»

  Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsretten er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, for uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett.

  Vi mennesker er feilbarlige, men ved å undersøke sakene og ved å høre på hverandre kan vi lære mer og se tingene på andre måter, slik at vi får bedre funderte oppfatninger. En slik meningsutveksling skal tjene den bedre innsikt og den bedre beslutning.

  Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for å treffe politiske valg.

  Dette fremmes ved at de politiske partiene er aktive i samfunnsdebatten, gjennom organisasjoner og deltakelse i det sivile samfunn, frie og uavhengige medier, åpenhet og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, og formell og reell ytringsfrihet for borgerne. http://anitanyholt.no/samfunn/ytringsretten-er-ingenting-verdt-om-vi-ikke-bruker-den

  Gratulerer med dagen!

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152023648017461

 15. april 30, 2014

  NRK: “Styremedlem Michaela Hansen refset i går Hamar Frp under et ekstraordinært årsmøte. Hansen føler seg trakassert av flere partikollegaer. Bakgrunnen for sjikanen skal være en langvarig legaliseringsdebatt om cannabis i partiet. I flere av meldingene NRK har sett, omtales Hansen og hennes støttespiller som «Hasj- og cannabis-gjengen».” http://www.nrk.no/ho/–mobbet-etter-cannabis-krangel-1.11693138

  De som mener at hun “tilhører en liten gjeng” kan umulig ha fått med seg at det samme blir sagt av bla. Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg. http://luhm.no/?p=1735

  Hun har trukket seg fra alle verv i partiet. Hun har tidligere uttalt til NRK:
  “Vi ønsker å legalisere cannabis, i hovedsak til medisinsk bruk, men også for andre som ønsker å bruke det.” http://www.nrk.no/ho/onsker-legalisering-av-cannabis-1.11584695

  Se også: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/663176253755120

 16. april 24, 2014

  Forslag om programendringer til MDGs landsmøte 2014

  Fra Vestby Miljøpartiet De Grønne
  Programpunkt nr. 19 under kapittel 3.6 En bedre helsepolitikk, lyder slik: Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana.

  Forslag til ny tekst:
  19. Føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.

  Begrunnelse:
  Programpunkt om utredning og forsøk ble vedtatt av et knapt flertall på landsmøtet 2013 uten noen forutgående helsefaglig drøfting, og det var ikke foreslått av programkomiteen. Dette programpunktet ble brukt mot oss av SV i valgkampen med påstander om at vi gikk inn for ”fri hasj”, og det var veldig vanskelig for våre tillitsvalgte å forsvare.

  Fra å ligge over sperregrensen på 4 prosent på meningsmålingene raste vi nedover. Trolig tapte vi minst 6-7 mandater på dette punktet.

  Vi foreslår derfor at punktet erstattes med det samme punktet som står under kapittel 4.5 Justispolitikk og beredskap. Det er nå en mangel at det ikke står i Helsekapitlet at vi ønsker en human narkotikapolitikk. Dessuten vil det være klargjørende at samme tekst står i begge kapitler, slik at velgerne også ser hva vi fortsatt mener skal være straffbart. Vi var mange i valgkampen som snakket med sinte velgere, som ville stemt på oss hvis det ikke var for forsøk med offentlig produksjon og salg av narkotika. Vi har problemer vi med å gå inn i en ny valgkamp med et slikt programpunkt. Velgernes hukommelse er kort, og vi må være forberedt på at SV og kanskje også andre partier bruker det mot oss på nytt.

  Fra Akershus Miljøpartiet De Grønne
  Programpunktet nedenfor under programkapitlet 3.6 En bedre helsepolitikk, ble vedtatt av landsmøtet 2013 uten noen forutgående drøfting, og det var ikke foreslått av programkomiteen. Dette punktet ble løftet frem av SV i valgkampen på det tidspunktet MDG lå over sperregrensen på flere meningsmålinger. Hvis disse hadde blitt valgresultatet, ville vi kommet inn med minst 7 mandater på Stortinget. SVs ”aksjon” førte til at vi falt som en sten på målingene, og vi fikk bare inn Rasmus på direktemandat fra Oslo. Selv møtte jeg mange rasende velgere som lurte på hva dette hadde med grønn politikk å gjøre, og som ikke ville stemme på oss før vi endret dette punktet:

  19.Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana. Cannabispunktet er i strid med at vi ellers ønsker en streng ruspolitikk når det gjelder alkohol og tobakk, og at vi vil vurdere nye, gradvise innstramninger i røykeloven.

  Under programkapitlet 4.5 Justispolitikk og beredskap, har vi et punkt om narkotikapolitikken, som delvis er i strid med punkt 19 under Helsekapitlet:
  15. Føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.

  Situasjonen ute i verden er nå slik at flere land har innført en lovgivning i tråd med vårt programpunkt nr. 19. Det er land hvor bruken og omsetningen av narkotika er mye mer omfattende enn i Norge. Etter min mening bør vi som et miljøparti ikke ta belastningen ved å ligge i front med en så omstridt narkotikapolitikk. Vi kan heller legge vekt på å føre en kunnskapsbasert politikk og høste erfaringer fra andre land i stedet for å gjennomføre slike eksperimenter selv.

  Jeg mener vi også under helsekapitlet bør si noe om en human narkotikapolitikk og avkriminalisering slik som under justiskapitlet, og at det kan gi grunnlag for en endring av dette omstridte punktet.

  Forslag til endret punkt 19 under Helsekapitlet:
  19. Føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk avkriminaliseres og behandles som et helseproblem.

  Fra Oppland Miljøpartiet De Grønne
  På bakgrunn av de erfaringer vi gjorde i valgkampen, ber vi innstendig om at ruspolitikken tas opp av landsstyret. Denne henstillingen kan på formelt grunnlag oversees siden vi er i et mellomår og det strengt talt da bare er vedtektene som behandles, men Oppland MDG mener at det haster å ta grep i saken. Det er kommet mange historier til styret om folk som i valgkampen gav uttrykk for at de ville stemme MDG, men ikke kunne pga. ruspolitikken.

  Det er smertelig å høre for alle dem som sto hardt på for partiet i valgkampen, og det er grunn til å tro at ruspolitikken slik den nå er formulert, var medvirkende årsak til at partiet ikke brøt sperregrensen. Oppland MDG er enig i at det må endres på lovgivningen knyttet til narkotikabruk men vi mener programpunktene slik de står i arbeidsprogrammet i dag er uklare og åpne for tolkning. Derfor ønsker vi en intern diskusjon rundt disse punktene i partiet, som bør resultere i en klargjørende tekst som kan legges ved arbeidsprogrammet. Vi ber om at Landsstyret diskuterer saken og vedtar videre saksgang.

  http://www.mdg.no/mdglm/landsmotepapirer

  • april 26, 2014

   Vårt Land: «Fylkeslaget til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Akershus vant ikke frem. Et stort flertall på landsmøtet ville ikke hurtigbehandle forslaget deres om å endre partiprogrammets omstridte cannabis-punkt. Dermed blir følgende formulering i MDGs program stående: «Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana».» http://www.vl.no/samfunn/de-gronne-vil-ikke-slukke-cannabis-royken

   MDG er det eneste partiet som skiller mellom de ulike stoffene, og sier noe konkret om cannabis. De viser at de forstår at det illegale markedet må under kontroll. Det var mange som stemte på MDG nettopp på grunn av dette. Før valget var det mange på facebook som kommenterte at de ville bruke stemmeretten sin for første gang, nettopp på grunn av dette valgløftet. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151984952112461

 17. april 21, 2014

  Jeg kunne ønske at de politikerne som ønsker endring kunne slått seg sammen og arbeidet for dette i en tverrpolitisk gruppe. http://www.bt.no/meninger/debatt/Blaser-opp-enkeltfunn-3102991.html#comment-1348681589

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/663176253755120

 18. mars 9, 2014

  Fra Dagbladet papir, 6. mars 14:
  «Det reageres sterkere mot hasjrøyking enn mot det å kjøre for fort, til tross for at det siste er et farligere lovbrudd for omgivelsene. Øverenget tror politiske ledere styres av medienes reaksjoner på lovbrudd. Mediene er jo til tider det mest moraliserende som finnes i Norge. Og deres reaksjoner smitter over på politikerne.» http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151882523462461

 19. februar 26, 2014

  Aftenbladet: Kristoffer Joner og Dag Mossige foreslår torsdag på sitt første årsmøte i Stavanger Ap at bruk og besittelse av hasj bør straffes mye mildere enn i dag.

  – Det skal fortsatt være bøter for både bruk og besittelse av hasj, men ikke bøter på et slikt nivå at folk risikerer fengsel og å havne i strafferegisteret. Nivået bør være omtrent som en parkeringsbot.” http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Kristoffer-Joner-med-hasj-forslag-pa-Ap-arsmote-3338698.html

  De får ikke “parkeringsbot” i Nederland, Colorado, Washington og Uruguay, og det er heller ikke foreslått i København hvor de ønsker lovlige utsalgssteder.

  Det er ikke så mye som skiller fra det tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) sa i forbindelse med utformingen av den “nye” narkotikapolitikken at “nå må vi ikke legge oss i skyttergravene, men heller diskutere løsninger innenfor det rammeverket vi har”.

  Arne Johannessen tok til orde for «alternative straffereaksjoner» nå nylig, som ble innført med AP etter Rusmeldingen. Hvis Joner med dette forslaget mener å vise at AP må endre holdning tilbake til at «det kriminelle» bare skal straffes og ikke måtte velge mellom straff og behandling, så er det jo tilbake der man var, men kanskje med lavere straffegrad. Men så lenge noe er straffbart så vil graden kunne økes/senkes innenfor en «kriminaliserings-modell» og derfor må selve rammeverket endres.

  Lagt til senere, som presisering:
  Det er mindre alvorlig å få et forenklet forelegg enn forelegg, fordi man da ikke får det på rullebladet – men alt annet av problemer vil kunne bestå (inkl. det illegale markedet og økonomien). Ordningen med alternativ straffereaksjon (velg mellom forelegg/forenklet forelegg eller «frivillig» behandling for å bli rusfri) vil fortsatte gjelde, det forsvinner ikke. Trusselen ligger i det økonomiske. De med god råd, som feks Erik Skutle, har større valgfrihet enn de med dårligere økonomi. I tillegg er det andre trusler som ikke forsvinner, som det å miste samværsrett for barn og sertifikat ol., fordi det man gjør er fortsatt ikke lovlig.

 20. januar 29, 2014

  Til meg, fra en politiker:
  «Du burde melde deg inn i et parti, å ta kampen der.»

  Svar:
  Som talsperson for en tverrpolitisk aksjon ville jeg mistet troverdighet om jeg hadde meldt meg inn i et parti, dessuten som jeg skriver «om meg»:

  «Politisk uavhengig. Setter pris på ytringsretten, og bruker den. Jeg har aldri hatt noen partitilknytning, jeg har ikke tro på partisystemet. Jeg er opptatt av sak.»

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151832183922461

 21. januar 27, 2014

  Jacob Handegard (uV):
  «Fjern straffereaksjoner for bruk av all narkotika og legaliser cannabis. Forbudet har gjort stoffet farligere, og kriminelle bakmenn tenker lite på brukernes helse. Vi hadde samme tilstander under forbudstida for alkohol: De kriminelle brydde seg ikke om innholdet, og alkoholen ble langt farligere. Restriksjoner på bruk er langt å foretrekke fremfor forbud. Eksempelvis fungerer det slik på tobakksbruk i dag. Jeg vil opprette et monopol for salg av cannabis, slik kan vi regulere tilgjengelighet gjennom åpningstider og priskontroll. Jeg tror vi løser disse utfordringene gjennom regulering framfor kriminalisering.»

  Lederen for ungdomspartiet la dette frem som et forslag på Arendal Venstres årsmøte, men det ble nedstemt. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/616988561707223

 22. januar 18, 2014

  Høyre på facebook, 18. januar 2014:
  1. De fleste er enige om at legalisering øker tilgjengeligheten og dermed bruken av stoffet. Det ser man tilsvarende med alkohol, der konsumet øker jevnt med dagens regulerte salg. Selv om den ulovlige bruken har økt er ikke det et argument for å gjøre det lovlig.
  2. Bakgrunnen for høy bruk i USA er høy aldersgrense på alkohol som gjør at mange prøver andre rusmidler.
  3. Selv om folk nyter det for seg selv, så påfører de seg selv skade slik man gjør med for eksempel tobakk, som gir samfunnet større helseutgifter etc.
  4. Medisinsk cannabis er vi ikke avvisende til.

  LUHM:
  1. Etter at forbudet mot alkohol ble erstattet av vinmonopolordningen/butikk så har bruken økt, men det er allikevel ikke et argument som blir brukt for å legge ned ordningen. Det gir bedre folkehelse å regulere (det illegale) markedet med restriksjoner som aldersgrense, åpningstider og kvalitetssikrede varer. Tilby gjerne hjelp til de som måtte trenge det, på samme måte som for tobakk og alkohol. Skatter og avgifter på salget kan brukes til fornuftig folkeopplysning. http://luhm.no/?p=3170

  2. Når det gjelder tallmaterialet, som blir brukt som argument for å opprettholde dagens forbudsregime, hersker det fortsatt tvil om kvaliteten på dataene. http://anitanyholt.no/samfunn/darlig-journalistikk-og-talltull-i-cannabisdebatten

  EMCDDA viser til Nederland som det landet i Europa som har kommet lengst når det gjelder lovliggjøring av cannabis. “Nederland har siden 70-tallet regulert cannabismarkedet med aldersgrense, kvalitetskontroll og “lovlige” utsalgssteder.” [..] “Cannabis er ikke et helt harmløst rusmiddel, så det trengs noe kontroll.” http://luhm.no/?p=1721

  3. Ved å fjerne straffetrussel for privat bruk/besittelse (på samme måte som for tobakk og alkohol) vil det gjøre livet enklere for mange, både friske og syke. Syke mennesker blir ikke friskere av å bli straffeforfulgt og friske mennesker kan bli syke av det.

  4. Cannabis kan sikkert ha medisinske egenskaper, men en ny norsk reguleringsmodell vil forhåpentligvis ikke gjøre at folk må sykeliggjøre seg for å slippe å være kriminelle. At en liten gruppe mennesker får cannabis på resept er ikke det som skal til for å stoppe krigen mot narkotika og all elendighet som følger med den politikken. http://luhm.no/?p=1707

  Høyres side: http://www.facebook.com/hoyre/posts/10152139479087931
  LUHM: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/612507575488655

  • januar 20, 2014

   Høyre på facebook, 5. desember 2013:
   «Det er ikke tvil om at narkotika er et onde i samfunnet. Det ondet kan vi kanskje ikke fjern, men vi kan begrense det. Derfor er legalisering og avkriminalisering feil vei å gå. Vi må heller bruke krefter på å hjelpe narkomane.»

   Kommentar lagt inn til Høyre:
   Når man poster et innlegg om lovliggjøring og regulering av det i dag illegale cannabismarkedet så er det en fornærmelse å få til svar at «Vi må heller bruke krefter på å hjelpe narkomane. Ærlig talt, man forventer et bedre svar i 2013.» http://www.facebook.com/hoyre/posts/10152047537092931

 23. desember 6, 2013

  Fredrik publiserte et bilde på Folkeaksjonen LUHM sin tidslinje.
  «Jeg forsøker å spørre MDG om noe, Kunne være fint med litt støtte.» http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10153471082045062

  Fredrik Ståhl Woldseth til MDG:
  «Heisann! Har dere kommet i gang med den utredningen av lovlige utsalgssteder som de snakket om før valget? Hvis ikke NÅR skal dere begynne å snakke om det i stortingssalen? og når vil vi se at stemmen dere har fått ikke gikk til spille? Jeg foreslår første og beste spørretime.» http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153470564590062&set=o.46818767155

  Miljøpartiet De Grønne svarer 26.11.13:
  «Det stemmer at vi har programfestet at vi ønsker se på cannabisproblematikken med litt nye øyne. Men vi har programfestet svært mye, og vi er nødt til å prioritere veldig strengt. Spesielt siden vi kun har én person på Stortinget, hvor det er mange møter (andre kan sende forskjellige folk til forskjellige møter, mens vår mann må få med seg alle) og mye å gjøre. Den siste tiden har vi f.eks. ikke hatt kapasitet til å gjøre mye annet enn å jobbe med vårt alternative statsbudsjett http://www.mdg.no/budsjett

  I disse tider, når vi nylig har hatt både ekstremvær her i Norge, og ufattelige lidelser har blitt påført av tyfonen på den fattige befolkningen i Filipinene, håper vi dere har forståelse for at det er andre ting vi vil prioritere med vår ene stortingsrepresentant nå.»

  Anita Nyholt, LUHM, 6. desember 13:
  Jeg er også blant de som stemte på MDG fordi partiet ikke bare snakket om å lovliggjøre og regulere det i dag illegale cannabismarkedet, men også har programfestet at de ønsker en utredning av «salg av cannabis». http://luhm.no/?p=2483

  Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres, på bakgrunn av de problemene som nå blir innrapportert. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder. http://luhm.no/?p=1707

  Jeg forventer ikke at Rasmus Hansson, som nybakt stortingrepresentant, skal gå på talestolen og spørre: «Hei, skal vi ikke bare lovliggjøre cannabis og regulere det som vi gjør med tobakk og alkohol, for å få salget under kontroll?». Selv om det strengt tatt holder å si det, i første omgang. Men han kan kanskje spørre om «hva Norge skal foreta seg i forbindelse med at FN-konvensjonen om narkotika er under endring – og eventuelt hvilken rolle skal Norge ha i utformingen av ny internasjonal politikk?»

  Det kan jo være at Stortinget ikke vet at konvensjonen er under endring, eller at det er noen som allerede jobber med det, bare at vi vanlige folk ikke har hørt om det ennå, og hvis det stemmer så ville det være interessant å få vite mer om hva Norge har sagt til FN så langt.

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. http://luhm.no/?p=3075

  Rasmus Hansson kan også spørre om «hva grensen er, eller om det ikke finnes noen grense?»

  Forbudet gjør at mange ikke tør å å benytte seg av ytringsretten fordi de frykter konsekvenser. Dette er meldt inn som et demokratisk problem til myndighetene gjennom høringssvar.

  Stigmatiseringen, gjennom forbudspolitikken, hindrer også politikere fra å delta i debatten. Vi har et politi som deltar som politisk aktør, det er også meldt som et demokratisk problem. http://luhm.no/?p=1671

 24. oktober 14, 2013

  Vi levet i dragsuget mellom folk som er våkne og folk som ønsker å lukke øynene og sove videre. Det er knalltøft. Det hadde vært så mye bedre hvis vi kunne vært en samlet gjeng med våkne folk som jobbet for en bedre verden. Men verden er ikke slik vi forestiller oss at den er. Aldri var den det, og aldri blir den det. Den blir slik den selv vil i sin egen tid,som en snegle. Norge er som en egen planet, der mange mennesker ikke har fått med seg at det finnes liv andre steder i universet, der de har løst problemer og fått en bedre hverdag. Man kunne få lyst å skrike, men ingen hører at man roper i verdensrommet.

 25. Sebastian permanent lenke
  september 16, 2013

  Alle dere som ikke vil avkriminalisere det ser på det helt feil. Alle som ikke ønsker det sier det samme. Det samme vi har hørt hundre ganger. Dere er vel alle klar over at ruspolitikken ikke har virket i det hele tatt? Hvorfor? Fordi jo mer dere strammer det inn. jo mer vil folk prøve å ta tilbake sin frihet. Prosenten av folk som røyker i Norge i 2003 var på 1 million. Det har bare steget etter det. Det er bevist at det er mindre skadelig enn alkohol, og har på mange tester bevist at det kan være en faktor for å kurere flere kreftformer. THC-spray er lovlig, men gir ingen «rus». Hvorfor legalisere stoffet, men ta ut virkemiddelet? Det er en plante som vokser i jorda helt naturlig, og den hjelper faktisk mer enn den skader. Tror dere virkelig at det var naturen som tok feil, og ikke en gjeng med korrupte politikere i 1937? Jeg tror ikke det er så mange som bryr seg, og det kommer til å skje til slutt uansett, la oss ikke alltid være et av de siste landene i Europa som endrer/utvikler reglene litt. Det er faktisk en del å hente fra hemp industrien, olja kommer til å ta slutt en dag. Vel.. Legaliser det eller ikke. Jeg røyker det uansett.

 26. september 12, 2013

  Ja til legalisering av cannabis..
  http://karibua.wordpress.com/2012/09/11/moralens-slakter

  En annen ting som skal sies er at det farligste med å røyke cannabis er nettopp det, man røyker det. Om man også oppfordrer de som bruker/kjøper det til å f.eks. kjøpe inhalers, eller bake kaker av det evt, og kanskje utdanne de litt så vil det ikke ha noen andre helseskader enn at folk som bruker det for mye kan utvikle milde former for paranoia etc. Spesielt om man er sterkere utsatt for det. Men det kan man jo også av legemidler som staten pusher, så man må se hele bildet før man velger å kritisere.

  En annen god grunn man kan se på er at man eliminerer en stor inntektskilde for organisert kriminalitet, en inntekt som har en eskalerende negativ effekt. Man kan også beskatte stoffet selv og bruke pengene til eventuell behandling eller forsking. Man får også bedre kontroll over hvem som får tak i stoffet (forhåpentligvis) og brukere generelt. Man får altså en mye bedre oversikt over bruken blandt unge/voksne osv, og man kan også lettere foreta forskning på skadevirkninger. Om man i tillegg går så langt som å delvis legalisere de mest aktuelle formene for narkotika og da spesielt marihuana (fordi det er et VELDIG høyt antall unge som bruker det. Jeg er ganske sikker på at vi har høyere prosenttall en f.eks. nederland.) og heroin fordi det pdd er det stoffet som fører til flest dødsfall. Heroin bør behnaldes på den måten at man må se på det som et helseproblem og ikke en kriminell handling. Da kan man lettere gi effektiv behandling til brukerne, samtidig som man avstigmatiserer de (dette skjer også med unge førstegangsbrukere av cannabis. Ser man på seg selv allerede som kriminell er det lettere å foreta flere forseelser). Man MÅ også slutte med metadonbehandling som skader mer enn det hjelper. For de fleste narkomane ender det opp med at man blir avhengig av enda et farlig rusmiddel, og metadon er vanskeligere å kvitte seg med en heroin. Jeg vil helst ikke komme frem med at jeg anbefaler andre å prøve cannabis men slik jeg ser det, og slik realiteten er, så er det et mye mindre skadelig (bortsett fra innhalering av sigarettrøyk) og samfunnsødeleggende enn alkohol, som er det sterkeste sentralstimulerende stoffet på markedet. Dette er det få som vet, fordi alkohol selvsagt er lovlig mens cannabis ikke er det.

  Folkets generelle holdning til narkotika er at det er fysj fysj, og ulovlig og derfor er det automatisk forferdelig. De fleste som blir spurt om legalisering sier: Nei, det vi vil ikke ha flere rusmidler. Når de blir spurt om begrunning har de ingen svar, annet enn at det faktisk er ulovlig. Kanskje det vil være sjokkerende for noen, men faktisk så er cannabis ulovlig fordi i USA, på 18- 1900-tallet så gjorde de det ulovlig for å kontrollere og kue den meksikanske arbeidsinnvandringen til USA. Det samme gjorde de en god del år tidligere med kineserne og opium. Før den tid var det fult lovlig, kontrollert og man hadde også behandlingssentre for de som tok skade. Lovene er altså i utgangspunktet rasistisk motivert, og etter USA følger alle andre. Narkotika er et problem som ikke vil forsvinne uansett om vi vil eller ikke. Spørsmålet er bare hvordan man skal løse det, og her tror jeg De Grønne og faktisk Venstre er inne på noe.
  Takk for oppmerksomheten.

 27. Øyvind permanent lenke
  september 11, 2013

  Ifølge valgbrosjyren til NKP ønsker de: «En ruspolitkk hvor misbrukerne får hjelp fra Helsevesenet i stedet for fengselsstraff. Avkriminalisering av cannabis for medisinsk bruk.» Jeg ga beskjed til deg Anita forrige gang når du lagde denne oversikten over partienes narkotikapolitikk, håper at du denne gangen tar til deg informasjonen og endrer punktet for NKP til det som egentlig er politikken deres, ikke deres gamle politikk.

  https://www.google.no/search?q=nkpavkriminalisere+rus&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=KZAwUsPOEqjw4QTXiICQDQ#q=nkp+avkriminalisere+rus&rls=org.mozilla:nb-NO:official&spell=1

  • september 11, 2013

   11. september 2013, til leder for NKP:
   Denne siden inneholder en oversikt over partienes cannabispolitikk: http://luhm.no/?p=2483

   Jeg har fått en tilbakemelding om at det er gjort endringer i NKPs cannabispolitikk, men finner ikke informasjon om dette på partiets nettside. Dette er hentet fra NKPs nettside, stemmer dette, eller er det endringer?:

   «Samfunnet må aktivt bekjempe alle former for rusmisbruk og rekruttering til slike miljøer blandt barn og ungdom.
   Vi går inn for: Fortsatt kamp mot illegal omsetning og bruk av narkotika. Streng grensekontroll.»

   Lagt til senere:
   Mail ble sendt til e-posten som sto oppgitt på partiets nettside, men jeg fikk aldri svar, og går dermed ut i fra at det er det som står på partiets nettside som er partiets politikk.

 28. august 26, 2013

  MDG:
  Endringsforslag fra Grete Antona Nilsen og Lars K. Giæver, MDG Oppland:
  «Vi vil avkriminalisere bruk og besittelse av Cannabis og vil ha Cannabis fjernet fra «FOR 1978-06-30 nr 08: Forskrift om narkotika m.v. §4.» MDG vil innføre utsalgsplasser for Cannabis på linje med vinmonopolene, med aldersgrense og kontroll av varer.»

  Landsstyrets innstilling: Diskuteres på landsmøtet.
  Landsmøtets innstilling: Avvises.

  VENSTRE:
  Tilleggsforslag fra Tine Brubak Jahren (Fet, Akershus) og Jens Dahle-Granli (Bærum, Akershus):
  «Nedsette en kommisjon som skal utrede ulike former for regulert omsetning av de mildeste rusmidlene for å raskest mulig få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med dette markedet.»

  Kommentar/begrunnelse:
  Markedet for de mildeste rus stoffene i dag er enormt, på grunn organisert kriminalitet (Dahle-Granli). I flere land er de allerede i gang med arbeidet med å utrede ulike modeller for regulert omsetning. I USA har Washington og Colorado allerede legalisert omsetning av cannabis og flere stater skal behandle forslag om dette i tiden framover. Vi bør se på hvilke modeller som kan være aktuelle å innføre i Norge (Brubak Jahren).

  Landsstyrets innstilling: Avvises

  Det var kun i disse to partiene det ble lagt inn endringsforslag om cannabis.

 29. Nikolai Dragnes permanent lenke
  august 20, 2013

  MDG vil: «Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk», da blir det ikke riktig å påstå: «Ønsker ikke å fjerne straffetrussel for privat bruk/besittelse av cannabis, men vil avkriminalisere heroin», ståstedet er å fjerne straffetrusselen for all narkotika, helsedebatten/helseproblematikken dreier seg såklart hovedsakelig om de tyngre stoffene. Dessverre er det noen sprikende meninger blant topp-kandidatene, det er ikke i samsvar med programmet, i en kontekstuell sammenheng vil de måtte stemme i tråd med arbeidsprogrammet for 2013-2017 og det er uenigheter som dessverre må sees i sammenheng med valgfokus og at ikke alle kandidatene har lang fartstid i MDG, men de som altså har lengre tids aktivt medlemskap er helt i tråd med programmet i personlig mening, men jeg er overbevist om at forståelsen vil bli hamret ut innad i en eventuell stemmesak slik at alle kandidatene stemmer i tråd med hva landsmøtet og dermed flertallet av partiet har vedtatt, det er verdt å merke seg at det *er* kandidater som vil ta opp temaet i Stortinget.

  • august 26, 2013

   Det om avkriminalisering står i forbindelse med «bedre helsepolitikk for rusmiddelavhengige», men under punktet om «justispolitikk», som kan tyde på at MDG ønsker å gjøre noe med lovverket for narkotika generelt – men avkriminalisering behøver ikke bety at straffetrussel blir fjernet. Jeg hadde gjerne sett at de var litt tydeligere om hva de egentlig mener. En forsøksordning for cannabis kan også vise seg å bli en apotek-modell med resept, for en liten gruppe. Det beste ved forslaget er at det skilles mellom rusmidlene, og at de ønsker en utredning for lovlig kontrollert omsetning av cannabis.

   Når begge talspersonene og førstekandidaten i Oslo viser til «Akerselva-problematikken» som utgangspunkt for utredning virker det veldig lovende. http://www.facebook.com/aftenposten/posts/10151756161535516

   Teksten er oppdatert til:
   • Partiet skiller mellom de ulovlige rusmidlene.
   • Ønsker kanskje/kanskje ikke å fjerne straffetrussel for privat bruk/besittelse av cannabis.
   • Ønsker å utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana.

   • juni 9, 2015

    Teksten i innlegget er endret (gjelder alle partier).

    fra eksempel:
    • Ønsker å fjerne straffetrussel for privat bruk/besittelse av cannabis
    • Ønsker å legalisere cannabis

    til eksempel:
    • Vil lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis
    • Vil lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis

 30. Kristian permanent lenke
  august 9, 2013

  Ja DLF peker til Portugal som et godt eksempel fordi at å slutte å straffeforfølge brukere har hatt en stor suksess, men det betyr ikke at DLF ønsker å ha den samme ruspolitikken som er i Portugal, DLF ønsker at bruk, besittelse, salg og produksjon skal være tillat for alle voksne, på samme måte som at det er tillat for alle voksne å besitte, drikke og brygge sin egen øl, om voksne har lov til å selge sin egen øl uten noe tillatelse er jeg usikker på.

  • august 10, 2013

   Svar fra Vegard Martinsen, talsperson for DLF, er lagt inn over: «Vi mener at alt som har med bruk og salg av narkotika å gjøre skal være tillatt, dvs. lovlig (dette gjelder voksne, selvsagt).»

   Angående salg av eget øl:
   § 6-2. Vilkår for tildeling av tilvirkningsbevilling:
   http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html#map010
   Departementet kan gi forskrifter til utfylling av denne paragrafen.

   De færreste brygger øl eller vin selv, fordi de heller ønsker å kjøpe ferdig vare: http://p3.no/dokumentar/gronn-glede

  • april 10, 2015

   Til informasjon:
   DLF er fjernet fra partilisten over, da den ble redigert til å inkludere kun de partiene som har fått ca mer enn 10 000 stemmer ved siste Stortingsvalg.

   • mai 5, 2015

    Liberalistene (Lib) er et nytt parti som vil ha samme politikk som Det Liberale Folkeparti (DLF), når det gjelder narkotikapolitikk.

    «Liberalister er av den oppfatning at hvert individ eier sin egen kropp, og dermed kan gjøre hva han eller hun vil med den, så lenge dette ikke initierer tvang overfor andre mennesker. Dette gjelder også kjøp, salg og inntak av narkotiske stoffer.»

    «Mange av de voldelige problemene med narkotika vil fordufte av seg selv. Det viktigste for en legitim selger er å tilby et godt produkt under fredelige omstendigheter, slik at forretningene kan blomstre.» http://liberalistene.org/kunnskap/legalisering-av-narkotika

    «Vil det bli monopoler som kan styre prisene i et fritt samfunn?
    I et fritt samfunn vil ingen selskaper kunne få en slik rett, da dette er i strid med rettighetene til de andre innbyggerne. Det er innbyggernes rett å tilby varer og tjenester på markedet, og bare i et samfunn hvor staten krenker individers rettigheter kan man ha monopoler. I dag har vi for eksempel Vinmonopolet og Posten, som begge er statlige monopoler som staten har bestemt at det er forbudt å konkurrere med.

    Hvis det er slik at et selskap har klart å utkonkurrere alle andre innen samme bransje, så er ikke dette et monopol. For at et selskap skal ha monopol, må de ha enerett, gitt av staten. Staten i et fritt samfunn vil ikke gi noen en slik rett.» http://liberalistene.org/politikk/faq

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS