Gå til innhold

Partienes cannabispolitikk

2013 28 juli
av LUHM
Valg


Denne siden blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer og eventuelle endringer i cannabispolitikken.

 

Partienes cannabispolitikk 2017-21

 

Arbeiderpartiet (AP)
Narkotika skal fortsatt være forbudt.

Vil vi endre reaksjonene mot narkotika til eget bruk. Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side.

Alternative reaksjoner vil kunne være helsehjelp, oppfølgingssamtaler, pålagte helse- og sosialfaglige oppfølgingsprogrammer, skriftlige advarsler og i ytterste konsekvens bøter overfor personer som kan sies å åpenbart ikke ha et rusproblem.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Arbeiderpartis program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo AP sier at «Manglende belysning og mangel på synlig politi i gatene kan påvirke både følelsen av utrygghet og den faktiske tryggheten. Vi trenger et mer synlig politi, men vi tror ikke at utfordringene kriminalitet medfører utelukkende kan løses gjennom mer politi. Den beste måten å forhindre kriminalitet er å forebygge at den oppstår. Vi vil derfor styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Vi vil satse på SALTO-samarbeidet, som er et samarbeid mellom kommunen og politiet.» Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Andre uttalelser:
18. mars 2013
Thor Erik Forsberg sa i et innlegg på Stortinget i forbindelse med Rusmeldingen:
«SIRUS kunne allerede i 2003 fortelle oss at over en million nordmenn har forsøkt cannabis. På tross av at mange av oss har erfaringer, er det de færreste som bryter tausheten og deltar i debatten. Det er ikke grunnlag for å sykeliggjøre eller kriminalisere på et generelt grunnlag.»

«Når Stortinget i dag skriver at det ikke er godtgjort at avkriminalisering av bruk og besittelse eller legalisering av narkotika vil redusere narkotikaproblemer, er det en påstand det ikke er belegg for. Jeg mener at Stortinget burde sett på følgende forslag med fordomsfrie øyne: Man bør vurdere legalisering/regulering av rusmiddel som har færre skadelige konsekvenser enn alkoholbruk, slik som cannabis og khat.»

21. januar 2014
Aftenbladet: «Kristoffer Joner og Dag Mossige foreslår på sitt første årsmøte i Stavanger Ap at bruk og besittelse av hasj bør straffes mye mildere enn i dag.» Dag Mossige sier at «forslaget på ingen måte innebærer fri hasj. Vi ønsker ikke legalisering av cannabis, for folk har ikke godt av å bruke det [..] Gi dem en liten bot. En «smækk» på fingeren« mener Joner.

24. mai 2014
Thorvald Stoltenberg, som representerer The Global Commission on Drug Policy, stiller på listen over Oslo Ap sine nominerte til kommunevalget 2015. Stoltenberg sier til VG:
«Det er ikke reelt å tro at det blir null bruk av rusmidler. Men vi må ikke ha et frislipp [..] Cannabis blir legalisert flere steder i USA og andre land [..] dette er viktige eksperimenter for oss i Norge.»

30. juni 2014
Mina Gerhardsen, leder for Actis, uttaler seg ikke som politiker hos NRK Ytring når hun anbefaler at Norge skal si nei til endring av FN-konvensjonene og beholde den globale og nasjonale forbudspolitikken. Hun sier at «behandling og reaksjoner på bruk av cannabis for å hindre videre bruk er en bedre strategi for å svekke det illegale markedet». Det er allikevel tatt med her for å synliggjøre at hun er medlem av Oslo Arbeiderpartis representantskap, som er det høyeste organet for Oslo Ap mellom årsmøtene.

15. januar 2015
Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen sa på NRK om lovliggjøring av cannabis:
«Denne debatten har kommet opp, men vi tror fortsatt på kampen mot narkotika.»

16. september 2015
Thorvald Stoltenberg sa da han ble valgt inn i Oslo bystyre, at narkotikapolitikk kommer til å bli en viktig sak for ham i bystyret.

21. november 2016
Oslo Byråd ønsker innspill til kunnskapsgrunnlaget for den nye Rusmeldingen, som skal danne grunnlag for en ny 10 årsplan for Oslo kommunes cannabispolitikk. Prosjektet ledes av Velferdsetaten i Oslo. LUHM fant den ved en tilfeldighet og fikk gitt innspill før fristen gikk ut.

 

Fremskrittspartiet (FrP)
Tolletaten skal ha en begrenset politimyndighet og settes i stand til å ta en mer aktiv rolle i kriminalitetsbekjempelsen ved grensene.

Narkotikahandel og menneskehandel er områder der tolletaten har kompetanse som i mye større grad bør benyttes for å heve effektiviteten i kriminalitetsbekjempelsen samtidig som politiet blir avlastet. Tolletaten skal ha adgang til å skrive ut forenklede forelegg og således få avgjort de enkleste og minst alvorlige sakene på stedet.

FrP vil ha flere politihunder, deriblant narkotikahunder.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Fremskrittspartis program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo FrP aksepterer ikke omsetning og bruk av illegale rusmidler i det offentlige rom fordi de mener at «det har negative konsekvenser både for rusmiddelmisbrukerne og for byens innbyggere». De vil «gi parkeringsbetjentene flere arbeidsoppgaver som for eksempel bøtelegging av personer som kaster søppel og varsle politi om ulovlige aktiviteter som for eksempel narkotikasalg.» De vil «styrke det kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og ungdom» og la «lokalpolitiet få ansvar for forebyggende arbeid».
Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Andre uttalelser:
7. oktober 2013
Sundvollen: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet.
Om cannabispolitikk: «Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.»

«Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.»

25. mai 2014
Uttalelse fra justisminister Anders Anundsen:
«Jeg ser ingen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.»

27. mai 2014
Justisminister Anders Anundsen var i debatt med Anita Nyholt (LUHM) på NRK Dagsnytt 18 etter LUHMs VG-innlegg om den skadelige forbudspolitikken Tilfører samfunnet større skade, om det grenseoverskridende illegale cannabismarkedet drevet av organisert kriminelle nettverk og endring av FN-konvensjonene. Anundsen ønsket ikke å diskutere det, men brukte debatten til å snakke om mulige helseskader og «riktige» holdninger.

15. januar 2015
Stortingsrepresentant Per Sandberg sa på NRK om lovliggjøring av cannabis:
«Denne debatten har kommet opp, men vi tror fortsatt på kampen mot narkotika.»

13. januar 2016
Justispolitiker Jan Arild Ellingsen svarer på Atle Simonsens (FpU) innlegg om å legalisere cannabis:
«Narkotikapolitikken til FrP og FpU er ulik. FpU går inn for legalisering og regulering av cannabis, mens moderpartiet støtter en videre forbudslinje [..] Lov og orden vil fortsette å være FrPs varemerke i fremtiden. Og selv om FpU mener det stikk motsatte som oss i denne saken, vil vi oppfordre ungdommen til å fortsette med å debattere og utvikle politikk på deres premisser. Den dagen ungdomspartiene slutter med å provosere og opponere, vil politikken bli hakket mer kjedelig.»
 

Høyre (H)
Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt. Alkohol, narkotika og tobakk har helsemessige skadevirkninger for den enkelte, og vi må søke å redusere skadevirkningene.

Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak som ikke er til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon. Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning – inspirert blant annet av portugisiske erfaringer.

Høyre vil overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.

Straff skal være en effektiv, rettferdig og forutsigbar reaksjon på kriminalitet og lovbrudd. Høyre mener et godt straffesystem er statens viktigste virkemiddel for rehabilitering, for preventive signaler og for ivaretagelse av den allmenne rettsoppfattelse i samfunnet. For å opprettholde straffens legitimitet må alle ledd i straffekjeden ha kapasitet til henholdsvis etterforskning, rettsbehandling og frihetsberøvelse.

Høyre vil ha et straffenivå som samsvarer med alvoret i den kriminelle handling. For forbrytelser som drap, grov vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel, terror og alvorlig narkotikakriminalitet skal straffen være særskilt skjerpet.

Høyre vil ha et synlig og tilstedeværende politi som samarbeider godt med lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skoler, kommune og kriminalomsorg. Høyre vil bekjempe åpne rusmiljøer, og vil ha nulltoleranse mot salg av illegale rusmidler i områder der barn og unge ferdes.

Høyre vil videreutvikle og øke bruken av helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, herunder en ungdomskontrakt.

Høyre vil at Norge skal være en pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Høyres program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo Høyre: «Oslo har de siste årene utviklet seg til å bli en storby på linje med andre byer i Europa. Med denne utviklingen kommer det også nye former for kriminalitet, som trafficking, narkotikasalg og organisert tigging. Dette er utfordringer som i norsk sammenheng er helt unike i Oslo, og som krever at staten bidrar med løsninger, blant annet gjennom bevilgninger til politiet. For å styrke Oslopolitiet vil Oslo Høyre derfor: redusere antall driftsenheter i Oslopolitiet, ha flere mindre politiposter rundt i byen der de har kjennskap til lokale forhold, og at bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning skal prioriteres. Det skal stilles krav til at utelivsbransjen skal rapportere omsetning og bruk av narkotika til politiet umiddelbart.» De sier også at de vil «videreutvikle SaLTo». Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Andre uttalelser:
4. april 2013
Ordfører Fabian Stang, svarer på henvendelse fra LUHM: «Jeg har stor forståelse for ønsket om å fjerne noe av kriminaliteten knyttet til narkotikaomsetning, slik de forsøker i København. Når det er sagt, er jeg av den oppfatning at legalisering trolig vil føre til økt bruk, og det er jeg mot.»

5. augst 2013
Henvendelse til Oslo Høyre, hvor det blir vist til prøveprosjektet for lovlige utsalgssteder i København, blir besvart med å lenke til en nettside med overskriften «Nye ideer – bedre løsninger» og stortingsvalgprogrammet som sier at forbudet mot cannabis skal opprettholdes.

22. august 2013
TV2: «For to år siden var ordføreren selv, Fabian Stang, på gata i Oslo og merket hvor lett det var å få tak i narkotika. I dag er situasjonen verre. I sentrum av hovedstaden sjekker TV 2s reporter hvor lang tid det tar før noen tilbyr dop. Ett minutt og førti sekunder senere blir TV 2 tilbudt både hasj og marihuana, helt åpenlyst på gata i Oslo.»

Ordfører Fabian Stang (H) sier til TV2 at kriminaliteten kunne vært fjernet med strengere straffer:
«Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.»

7. oktober 2013
Sundvollen: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet.
Om cannabispolitikk: «Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.»

«Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.»

5. desember 2013
Høyre på facebook: «Det er ikke tvil om at narkotika er et onde i samfunnet. Det ondet kan vi kanskje ikke fjerne, men vi kan begrense det. Derfor er legalisering og avkriminalisering feil vei å gå. Vi må heller bruke krefter på å hjelpe narkomane.»

18. januar 2014
Høyre på facebook: «Medisinsk cannabis er vi ikke avvisende til.»

26. februar 2014
Erik Skutle, som er Erna Solbergs vikar på Stortinget, etterlyser debatt: «Det er et stort flertall i den amerikanske befolkningen som støtter en legalisering av narkotika. Det er bare snakk om tid før dette blir gjeldende i Europa også.»

«Cannabis bør selges over disk. Jeg tror at hvis vi hadde brukt prismekanismer, åpningstider og de andre virkemidlene som vi har på alkohol, så tror jeg vi kunne redusert bruken. Vi må kunne reflektere rundt om forbudslinjen fungerer eller ikke. Det er veldig få som tar til orde for forbud mot alkohol, selv om det også er skadelig.»

13. mars 2014
Astrid Nøklebye Heiberg stilte i FN spørsmål på vegne av Storting og Regjering: «Aksepterer vi kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi? – er det en suksess eller en svikt?» Hun viste spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet. Hun understreket også at det er et ansvar for alle medlemsland og berørte parter å ikke true FN-konvensjonene ved å prøve å kvele kommende og legitime diskusjoner.

29. oktober 2014
Utdrag fra svar til LUHM fra regjeringen (Høyre og FrP), ved helseminister Bent Høie:
«For regjeringens politikk på dette området henvises til den politiske plattformen hvor det fremgår at regjeringen vil opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika. Bruk av cannabis medfører helserisiko.»

«Majoriteten av både unge og voksne i befolkningen støtter det norske forbudet. Forbudet mot besittelse og bruk støtter opp holdninger til narkotikabruk og kan bidra til at stoffene blir mindre akseptert og attraktive. Mine kollegaer og jeg er imidlertid ikke ukjent med diskusjonene rundt kostnader som kan følge av kriminalisering, og at enkelte mener at naturlig konsekvens av disse kostnadene er legalisering av besittelse og bruk. Mitt syn er imidlertid et annet, jeg mener at vi med all sannsynlighet vil tape mer enn vi vil vinne ved en slik linje.»

«Regjeringen vil i løpet av 2015 legge frem en stortingsmelding om globale sikkerhetsutfordringer. Flere av de forhold som tas opp i deres brev vil bli omhandlet der.»

19. mai 2015
Helseminister Bent Høie «oppfordrer til en åpen og ærlig debatt i forkant av FNs generalforsamlings spesialsesjon om narkotika (UNGASS) som skal avholdes i april 2016 i New York».

4. juni 2015
Sveinung Steinsland (H) sa i et Stortingsmøte at «Høyre anser ikke at det er noe behov for en utredning av norsk narkotikapolitikk, fordi forbud er grunnleggende for at det skal føres en vellykket politikk».

 

Kristelig Folkeparti (KrF)
Narkotikakriminalitet utgjør en stor andel av anmeldt kriminalitet.

KrF mener det bør satses mer på alternative straffereaksjoner, samtidig som man bør vurdere nye straffereaksjoner som ivaretar rehabiliteringen av den enkelte straffedømte.

KrF mener det er viktig å bevare troen på at det enkelte menneske kan ha nytte av behandling og bli rusfri.

KrF vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning.

KrF vil styrke kapasiteten til politiet ved å ansette flere politifolk i operativ tjeneste og etterforskning.

KrF vil utdanne flere narkohunder til bruk i politiet og Tollvesenet.

Straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.

Internasjonal kriminalitet spres over grensene i stadig større omfang og undergraver viktig arbeid for bedre sikkerhet, utviklingsarbeid samt forebyggende tiltak mot radikalisering og terrorvirksomhet. Menneskesmugling, narkotikasmugling, illegal våpenhandel og miljøkriminalitet utgjør noen av de viktigste sektorene [..] Militære løsninger alene vil ikke kunne løse disse utfordringene. Fokus på å styrke menneskerettigheter, skape utvikling og redusere fattigdom og konflikter vil være viktig for å redusere terrorisme og bekjempe internasjonal kriminalitet.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Kristelig Folkepartis program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo KrF: «Oslo skal være en by der innbyggerne kjenner trygghet. Selv om mange piler peker i riktig retning, viser undersøkelser har vist at mange kjenner seg utrygge i deler av byen på bestemte tider av døgnet. Vi vil bekjempe åpenlys narkotikaomsetning. Videreføre et langsiktig arbeid for å hindre åpne omsetningssteder for narkotika og hindre rekruttering inn i rusmiljøer.»

 

LIB Liberalistene (LIB)
Liberalistene vil legalisere både bruk, salg, kjøp og produksjon av samtlige narkotiske stoffer.

Et av de mest aktuelle eksemplene på forbrytelse uten offer, er bruk og salg av narkotiske stoffer. Liberalistene vet at narkotika kan ha til dels store skadevirkninger for den som inntar slike stoffer, men siden disse skadevirkningene i utgangspunktet ikke omfatter andre enn brukeren selv, kan ikke bruk av slike stoffer etter vårt syn defineres som kriminelt. Hvert menneske eier sin egen kropp, og har dermed en grunnleggende rett til å behandle kroppen sin slik han eller hun vil, selv om dette kan medføre fysiske eller mentale skader.

Videre konstaterer Liberalistene at den langvarige krigen mot narkotika for lengst er tapt, og at den heller ikke kan vinnes. Vi mener at den strenge forbudslinjen ikke bare er nytteløs, men at den skaper mange flere problemer enn den løser. For eksempel bidrar forbud i stor grad til å både opprettholde og styrke kriminelle miljøer som livnærer seg av narkotikasalg, og som ofte bedriver alvorlig, reell kriminalitet, som vold, drap, utpressing og ran.

Forbudet har også negative konsekvenser for brukere av narkotiske stoffer. Siden de kriminelle har «monopol» på salg av narkotika, og for å kompensere for risikoen ved å selge et ulovlig produkt, settes prisene vesentlig høyere enn de ville vært i et lovlig marked. Det fører igjen til at brukere ofte selv må ty til kriminelle handlinger for å finansiere forbruket. Kriminelle har heller ingen insentiver til å garantere for kvaliteten til det narkotiske stoffet, og det medfører større risiko for brukeren. Det at brukere tvinges til å oppsøke kriminelle miljøer for å få tak i stoff, er i seg selv risikofylt.

Narkotikaforbudet bidrar til å fylle opp fengslene med mennesker som ikke begår reell kriminalitet. Ved å fjerne forbudet, kan man dermed få ned soningskøene betraktelig, og rydde plass for dem som er blitt dømt for reell kriminalitet. Det å la narkotikabrukere være i fred frigjør politiressurser, som heller kan settes inn i kampen mot den reelle kriminaliteten i samfunnet.

Siden bruk av narkotiske stoffer ikke kan anses som kriminelt, mener Liberalistene at heller ikke salg av slike stoffer bør være kriminelt. Selv om legalisering av narkotikasalg kan høres ut som en skremmende idé, har Liberalistene tillit til at eventuelle selgere utviser god dømmekraft når det gjelder hvor og hvordan slike stoffer blir tilgjengelige. Det er ingen grunn til å tro at vanlige butikker, som har en egeninteresse i å bevare omdømme, kommer til å tilby produkter av denne typen. I stedet vil narkotiske stoffer mest sannsynlig tilbys av spesialiserte butikker, på samme måte som hasj og marihuana tilbys i for eksempel Nederland. Aldersgrensen for kjøp av narkotiske stoffer settes til myndighetsalder, altså 18 år.

 
• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken.

 

Miljøpartiet de grønne (MDG)
Rusavhengighet er et helseproblem som bør forebygges, behandles og møtes med kunnskap og respekt. Forebygging er i stor grad knyttet til andre politikkområder enn helse, som familiepolitikk, skole, miljø og oppvekstvilkår. Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir rusmiddelavhengige.

I september 2014 la The Global Commision on Drug Policy (GCDP) frem sin rapport om effektene av de siste tiårenes ruspolitikk. Rapporten konkluderte med nødvendigheten av grunnleggende reformer, både for å ivareta de som bruker og misbruker rusmidler, for å redusere rusbruk blant unge og for å knekke det illegale markedet.

De Grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Den enkelte rusavhengige skal tilbys faglig god støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger. Derfor går vi – i tråd med GCDPs anbefaling – inn for avkriminalisering av rusbruk, noe som vil spare både brukere og samfunnet for belastninger.

Rusproblemer skal møtes med helsetilbud og omsorg, ikke straff. Vi ønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

De Grønne vil:
Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon, samt på frivillige og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige.

Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger.

• Partiet skiller mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil kanskje/kanskje ikke evaluere forbudspolitikken.
• Vil utrede ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler.

Oslo Miljøparti De Grønnes program 2015-19 bygger på partiets program. I valgprogrammet til Oslo MDG for 2011-15, skrev Harald A. Nissen og Rasmus Hansson: «Hasjsalget langs Akerselva er et uttrykk for feilslått politikk, både når det gjelder narkotika og integrering. Istedenfor politiaksjoner, som i beste fall bare kan flytte eller spre problemet, vil vi lytte til kjøpere, selgere og innbyggere for å komme frem til løsninger som tar problemet ved roten. Vi vil arbeide for en statlig utredning av konsekvenser ved lovlig, kontrollert omsetning av cannabis, slik flere ledende rusforskere i Norge og internasjonalt nå tar til orde for.»

Alt om cannabispolitikk er fjernet i det nye programmet til Oslo MDG for 2015-19.
Det er programfestet på nasjonalt nivå at MDG ønsker en utredning før et prøveprosjekt med legalisering av cannabis. Det hadde vært en ypperlig anledning til å utdype hvorfor i Oslo-programmet – hvis man virkelig mener det. LUHM la inn en henvendelse om dette på Oslo MDGs facebookside den 18. mars 2015. De har ikke svart.

Oslo MDG sier også at «Den beste måten å unngå kriminalitet på er å forebygge det. Derfor må Oslo og Oslopolitiet fortsatt prioritere oppsøkende virksomhet, bedre opplyste offentlige områder, og politibesøk i skoler. De vil «videreføre SaLTos forebyggende arbeid gjennom å styrke samarbeid mellom politi, skole, barnevernstjeneste og andre aktører.» Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Andre uttalelser:
1. august 2013
Hanna E. Marcussen, talsperson for MDG: «Offentlig kontrollert omsetning av hasj kan være en mulighet for å begrense tilgangen til stoff for yngre brukere. [..] Vi trenger nytenkning, fordi dagens politikk åpenbart ikke fungerer. I dag selges hasj åpenlyst langs Akerselva i Oslo uten at noen har klart å begrense tilgangen. Det er på tide at noen tar den litt vanskelige debatten.»

30. august 2013
Rasmus Hansson: «Det vi skal utrede er om det skal være en ordning under streng statlig kontroll, hvor man løfter noen av de narkotiske stoffene ut av kriminalitet og over i en formidlingsform som gjør at det går an å få tak i det for de som absolutt må. Det er overhode ikke snakk om legalisering. Det er en forskjell, og det som er poenget med det faglige forslaget. Så skal vi se på det. Jeg vet ikke hva jeg mener. Jeg vil lære, og det er poenget med De Grønnes punkt.»

26. november 2013
Miljøpartiet De Grønne på facebook: «Det stemmer at vi har programfestet at vi ønsker se på cannabisproblematikken med litt nye øyne. Men vi har programfestet svært mye, og vi er nødt til å prioritere veldig strengt.»

10. september 2014
MDG på facebook: «Konkret ønsker vi å avkriminalisere bruk av illegale rusmidler, samt besittelse av mindre mengder til eget bruk, men med en fortsatt streng håndheving av forbudet mot import og salg. Unntaket er cannabis, hvor vi ønsker en solid faglig og fordomsfri gjennomgang av regler og praksis, med legalisering og statlig kontrollert salg som ett mulig utfall.»

5. september 2015
MDGs nettside: «Forsøk, ikke legalisering. Miljøpartiet De Grønnes utgangspunkt er at dagens ruspolitikk ikke fungerer. Bruken av rus i Norge er urovekkende høyt i forhold til andre europeiske land. Vårt mål er å redusere den.

Miljøpartiet De Grønne ønsker en mer effektiv og human ruspolitikk der kontinuitet i tilbudet til rusavhengige, og ikke minst respekt for den enkeltes situasjon, autonomi og behov er i sentrum. Vi ønsker en forsknings- og kunnskapsbasert og ikke en moralistisk ruspolitikk.

Vi har programfestet at vi vil utrede en strengt regulert statlig omsetning av cannabis. Forutsetningen er at dette skal gi en skadereduserende effekt, både for samfunnet, og de unge det gjelder. I dag er det ingen kontroll med stoffet som selges på gata, og mange nye brukere som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer.

Vi ser at det er et problem at mange som kjøper cannabis kommer i kontakt med tyngre stoffer gjennom kriminelle miljøer, og at den strenge forbudslinjen ikke har ført til at Norge har en lavere andel ungdom som forsøker cannabis enn land som har en mer liberal politikk.

Vi ønsker at færrest mulig skal bli avhengig av rusmidler, derfor ønsker vi mer kunnskap om dette området. Forskning viser at dersom det eksisterer et stort illegalt marked for et rusmiddel, vil strengere håndhevelse av forbudet ha liten effekt.»

«Den norske debatten om ruspolitikk baserer seg på for mye på velment moralisme, og for lite på forskning. De Grønne legitimerer ikke bruken av cannabis med dette forslaget, men anerkjenner at rusmisbruk i utgangspunktet er et helseproblem og ikke et kriminalproblem. Vi må være for tiltak som virker, og slutte å legge lokk på debatten fordi temaer er kontroversielle.»

9. september 2015
VG skriver: «Slik vil suksesspartiet gjøre din hverdag grønnere.» «Ja til hasj-forsøk».

9. september 2015
VG skriver: «Rasmus Hansson er frustrert over at De Grønnes forslag om forsøk på statlig salg av cannabis igjen omtales stort – som på forsiden av VG, og ber om å få utdype partiets standpunkt om forsøk med offentlig salg av cannabis:

– Miljøpartiet De Grønne er ikke tilhengere av å legalisere narkotika. Vi er dypt bekymret over at narkotikapolitikken har gjort at Norge har relativt sett høyest antall overdosedødsfall. Vårt forslag er derfor å søke løsninger for folk som har havnet i narkotikahelvetet, sier Hansson.

VG skriver «Dette betyr ikke at alle som ønsker det skal få kjøpe hasj og annen cannabis».
Rasmus Hansson: – Vi vil forsøke en metode som også mange andre land har forsøkt. Det er å kontrollere tilgang på hasj, strengt regulert av offentlig myndighet, for å bekjempe at de folk skal måtte begå lovbrudd for å skaffe seg det. Etter å ha gjennomført slike forsøk, og i tett samarbeid med fagfolk, vil vi gjøre oss opp en mening om dette.

9. september 2015
TV2 skriver: «Miljøpartiet har programfestet at de vil utrede offentlig hasj-dyrking.»

9. september 2015
Det er fortsatt usikkert hva MDG egentlig mener med det de har programfestet. Om lovliggjøring kun vil gjelde for en liten gruppe.

20. mai 2017
MDG på facebook: «De Grønne ønsker fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart. Men at politiet bør bruke ressursene på å bekjempe organisert kriminalitet fremfor å straffeforfølge brukerne.»
 

Partiet De Kristne (PDK)
Partiet De Kristne vil ikke ha en dogmatisk tilnærming til denne problematikken. Vi mener målet om redusert bruk av rus er det viktigste, og vil løpende evaluere virkemidlenes effekt. Samtidig tror vi det er riktig å tale med en tydelig røst også i lovverket, da det gir viktige signaler til samfunnet om at rusmisbruk ikke er greit. Dette vil også støtte foreldre og foresatte i å skape gode holdninger hos barn og unge.

Partiet De Kristne mener private og frivillige aktører har en viktig rolle å spille både i forebyggende og behandlende arbeid og i recovery. Vi vil derfor gi stor frihet til å utvikle tilbud som er tilpasset hver enkelt bruker, og legge til rette for at institusjoner som kan vise gode resultater får gode arbeidsvilkår.

Partiet De Kristne vil kriminalisere både bruk, besittelse og omsetning av all narkotika også i framtiden.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo PDK har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

 

Pensjonistpartiet (PP)
Pensjonistpartiet har ikke lagt ut nytt partiprogram etter 2013-17.

Vi mener at den øvre strafferammen for overlagt drap skal økes til fengsel for livstid. Strafferammene for voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser må økes tilsvarende.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Pensjonistparti har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

 

Piratpartiet (PIR)
Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse og bruk av brukerdoser.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Piratparti har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

 

Rødt (R)
Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, der målet er å gi behandling til rusavhengige og forebygge rusavhengighet.

Rødt vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal.

Rødt sier nei til narkotikarazziaer i skolen.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Rødt Oslo har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

 

Senterpartiet (Sp)
Portugal har opprettet en nemndordning som følger opp personer som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk. Nemndene er tverrfaglige og vurderer den enkeltes rusproblematikk og hvilken form for hjelp eller oppfølging hver og en har behov for. Ved gjentatte pågripelser har nemnden mulighet til å ta i bruk ulike sanksjoner som bøter, meldeplikt eller samfunnsstraff.

Personer som ivaretas gjennom nemndordningen, vil slippe påtale og videre straffeforfølgelse dersom de følger opp anbefalinger og beslutninger som tas av nemnden. Denne formen for «ruskontrakter» som reaksjonsform bør tilbys rusbrukere over hele landet, som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret.

De som tas for kjøp og salg av narkotika, sendes ikke til nemndene, men straffeforfølges av politi og rettsapparat.

Senterpartiet vil opprettholde lovforbudet mot besittelse og bruk av narkotika som et instrument for å kunne gripe inn tidlig.

Innsatsen må målrettes for å hindre produksjon, innførsel og omsetning.

Tilgangen på ulovlige narkotiske stoffer må reduseres for å hindre nyrekruttering og økt bruk.

Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet må styrkes.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Senterparti har ikke et eget program for 2015-19, men felles program med moderpartiet.

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)
SV vil avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne. I størst mulig grad bør brukere holdes unna kriminelle miljøer.

• Partiet skiller ikke mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil ikke evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo SVs program 2015-19 skiller ikke mellom ulike ulovlige rusmidler og sier at: «det skal slås hardere ned på det illegale salgsapparatet for narkotiske stoffer og politiet må få økte midler til å ta bakmennene og ikke brukerne.» De sier at de «vil øke tilstedeværelsen av politi og kommunale bymiljøvakter i særlig utsatte områder», «legge opp til tett samarbeid mellom politi og kommunale virksomheter for å forebygge og hindre kriminalitet, og «styrke kriminalitetsforebyggende tiltak i bydelene som SaLTo-prosjektet». Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Andre uttalelser:
29. februar 2012
Dette er fra før SVs program for 2013-17 ble vedtatt, men det bør nevnes fordi en artikkel i Aftenposten fra februar 2012 fortsatt blir delt og lest: «Hasjmonopol? St. Hanshaugen SV ønsker å legalisere».
Kim Andre Åsheim, leder for lokallaget la inn et forslag om lovliggjøring av cannabis til Oslo SVs landsmøte i mars 2012, men det ble nedstemt. Mange trodde at det var SV som ønsket å legalisere cannabis, og SVs forslag til ny narkotikapolitikk (samme løsning for heroin og hasj): «alternative straffereaksjoner» fikk derfor lite kritikk i høringsprosessen med Rusmeldingen i 2012 (vedtatt i 2013). Forslag om lovliggjøring av cannabis ble ikke sendt inn av noen i forbindelse med utarbeidelse av nytt partiprogram for SV 2013-17.

I forbindelse med stortingsvalget året etter var det fortsatt mange som trodde at SV ville legalisere cannabis, mens de derimot hadde innført alternative straffereaksjoner i mars 2013, sammen med Ap og Senterpartiet, og lagt det inn i partiprogrammet for 2013-17.

30. august 2013:
TV2: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell: «At vi skal legalisere eller noe sånt, eller til og med utrede noe om narkotika, det mener jeg er helt feil. Det er viktig å ha et tydelig symbol eller signal overfor unge – narkotika er farlig rus og det må de holde seg unna!»

 

Venstre (V)
Krigen mot narkotika har feilet. Den har hatt forferdelige konsekvenser for både individer og samfunn over hele verden. Det må gjøres grunnleggende endringer i norsk og internasjonal narkotikapolitikk. Misbruk må møtes med behandling fremfor straff og vi må se på andre modeller for regulering av rusmidler.

Forbud fører til at lettere stoffer blir en døråpner inn i kriminelle miljøer, og til tyngre stoffer. I tillegg har dagens politikk store negative følger for land hvor illegale rusmidler produseres eller smugles igjennom.

Venstre ønsker en kunnskapsbasert tilnærming til ruspolitikken hvor vi reduserer skadevirkninger gjennom strenge reguleringer og alle stoffer vurderes individuelt.

Venstre vil:
Gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk.

Utrede alternative måter å regulere rusmiddel som i dag er forbudt med mål om å minimere skade for brukere og samfunn.

Klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet.

• Partiet skiller mellom sterke og svake ulovlige rusmidler.
• Vil kanskje/kanskje ikke lovliggjøre privat bruk og besittelse av cannabis.
• Vil kanskje/kanskje ikke lovliggjøre produksjon, frakt og salg av cannabis.
• Vil evaluere forbudspolitikken og veie kostnadene opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Oslo Venstres program 2015-19 bygger på partiets program. Oslo Venstre vil ikke «tillate kameraovervåkning eller generelle søk med narkotikahund i skoletiden.»
De vil «videreføre og styrke det kriminalitetsforebyggende SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.» Mer om SaLTo og cannabisavvenningsprogram.

• Andre uttalelser:
14. april 2012
Dette er fra før stortingsprogrammet ble utarbeidet. Erlend Horn, nå bystyrerepresentat i Bergen, ønsket å diskutere et felles forslag fra Bergen og Trondheim Venstre på Venstres landsmøte. Temaet lovliggjøring og regulering av cannabis ble ikke prioritert tatt opp til debatt. «Den internasjonale krigen mot narkotika har vært mislykket. Derfor er diskusjonen nødvendig – også om hvordan vi griper det an her hjemme. Cannabis er den største illegale narkoøkonomien. Og derfor bør vi heller regulere omsetningen enn at den skal gi kriminelle fortjeneste.» Han varslet at han ville ta saken opp igjen i tilknytning til arbeidet med stortingsprogrammet for 2013-17, men så ble det bare snakk om en «norsk Portugal-modell».

 

Fordeling av stemmer ved Stortingsvalget 2013

De partiene som er tatt med i listen over er de partiene som fikk mer enn ca 10 000 stemmer ved det forrige Stortingsvalget. I tillegg er Liberalistene tatt med fordi de har som (realistisk) mål å kunne få så mange stemmer.

Arbeiderpartiet (AP): 874 769 (30,8 %)
Høyre (H): 760 232 (26,8 %)
Fremskrittspartiet (FRP): 463 560 (16,3 %)
Kristelig Folkeparti (KRF): 158 475 (5,6 %)
Senterpartiet (SP): 155 357 (5,5 %)
Venstre (V): 148 275 (5,2 %)
Sosialistisk Venstreparti (SV): 116 021 (4,1 %)
Miljøpartiet De Grønne (MDG): 79 152 (2,8 %)

Rødt (R): 30 751 (1,1 %)
Partiet De Kristne (KRISTNE): 17 731 (0,6 %)
Pensjonistpartiet (PP): 11 865 (0,4 %)

Piratpartiet (PIR): 9869 (0,3 %)
Kystpartiet (KYST): 3311 (0,1 %)
Demokratene i Norge (DEMN): 2214 (0,1 %)
Kristent Samlingsparti (KSP): 1722 (0,1 %)

Det Liberale Folkeparti (DLF): 909 (0,0 %)
Norsk Kommunistparti (NKP): 611 (0,0 %)
Sykehus til Alta (SJALTA): 467 (0,0 %)
Samfunnspartiet (SFP): 295 (0,0 %)
Folkeliste mot oljeboring (AKSJOLJE): 268 (0,0 %)
Folkemakten (FOLKEM): 175 (0,0 %)

Valgdeltakelse: 78,2 %

Ingen kommentarer ennå

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS