Gå til innhold

Høringsinnspill til regjeringens Rusreformutvalg

2019 1 mars
av LUHM

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering og at bøteleggingen skal stoppes, men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres for cannabis.
Regjeringen oppnevnte den 23. mars 2018 et rusreformutvalg som har fått et mandat for å forberede gjennomføringen av en rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utvalget skal blant annet utrede mengde som skal falle inn under definisjonene av bruk og besittelse til eget bruk og hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis ut, og avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Det står i invitasjonen at man selv bestemmer hvilke forhold eller problemstillinger ved reformen man ønsker å gi innspill til.

Folkeaksjonen LUHM har sendt dette høringsinnspillet:

Om folkeaksjonen LUHM

Jeg har med folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana deltatt i den politiske debatten om lovliggjøring av cannabis siden 2009, blant annet med flere høringsinnspill.

Folkeaksjonen LUHM krever at cannabis skal lovliggjøres og selges i utsalgssteder med aldersgrense, kvalitetssikring og varedeklarasjon. Skatter og avgifter kan brukes bla. på folkehelseopplysning for å redusere bruksskader, slik som for alkohol. Det bør også være tillatt med hjemmedyrking, slik det er for øl og vin, og utesteder feks lignende mikrobryggerier.

Om utvalgets mandat

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering, hvor samfunnets reaksjon på bruk og besittelse til eget bruk skal flyttes fra justis- til helsesektoren, og det er lovet at bøteleggingen skal stoppes. Men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Det holder ikke bare med avkriminalisering/de facto lovliggjøring, alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres.

Om avkriminalisering

Det er 40 år siden Nederland startet sin ordning med coffeeshops for å gjøre cannabis mindre tilgjengelig for barn, og det er mer naturlig å se dit eller til andre land som har lovliggjort cannabis enn til Portugal, feks Canada og delstater i USA.

Folkeaksjonen LUHM støtter ikke en rusmiddelreform etter modell fra Portugal. Vi trenger ikke nemder for å avgjøre om de som handler alkohol trenger behandling. Slik skal det også være for cannabis. Det å tvinge forbrukere av cannabis inn i behandlingsopplegg, gjennom å true med bot el., er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler. Det skaper også klasseforskjeller mellom de som har råd til å betale bot, og de som ikke har det og derfor velger behandling de ikke trenger.

FORSLAG:
Ved pågripelse av personer over 18 år som er i besittelse av inntil 30 gram cannabis skal det ikke gis noen annen reaksjon enn at politiet gir vedkommende et informasjonshefte om skadevirkninger ved bruk, med kontaktinformasjon om hvor man kan henvende seg om man ønsker hjelp.

Det samme gjelder ved pågripelse av mindreårige personer, men da skal i tillegg cannabisen konfiskeres og foreldrene kontaktes.

Om utredning

Det har over lang tid blitt varslet om og dokumentert hvor skadelig forbudspolitikken med det illegale markedet med den tilhørende økonomien er, og fordelene ved at staten tar kontroll med lovliggjøring og regulering. Det er derfor sterkt kritikkverdig at regjeringen fortsatt vil opprettholde det illegale markedet når det er så mye positivt med et lovlig.

Mangelen på lovlige utsalgssteder vil bare forsterke konkurransen i det illegale markedet, med konflikter, vold og andre problemer. Når Politiet pågriper noen fra ett nettverk så gagner det noen andre. Det blir solgt like mye hasj, importert mer ved store beslag, og staten oppnår bare å hjelpe noen for å ta andre.

Lovliggjøring og regulering vil gjøre det mindre tilgjengelig for barn, og selv om det skulle bli flere voksne forbrukere av en lovlig vare så er det lite problemer knyttet til det i motsetning til at staten opprettholder det illegale markedet med alle de problemene som det medfører.

Folkeaksjonen LUHM mener at regjeringen nå ikke trenger mer kunnskap for å lovliggjøre cannabis for rekreasjonell bruk.

FORSLAG:
Regjeringen nedsetter et offentlig utvalg for å utrede en modell for lovliggjøring og regulering av cannabis.

I lys av korrupsjonsskandalen i Oslo bør ikke Politiet delta i et slikt utvalg. Politiet skal håndheve lovene som politikerne lager, de skal ikke utforme dem.

Se også:
Høringsinnspill til Oslo kommunes rusmelding
Høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

 1. desember 19, 2019

  Rusreformutvalget overleverte sin rapport til helseminister Bent Høie i dag. Den er på over 400 sider, så det vil ta litt tid å få lest alt som er relevant i forhold til cannabis. Jeg skal sende innspill fra LUHM til høringen av NOU’en.

  Kort oppsummert, ut i fra det som ble sagt på pressekonferansen, har flertallet i utvalget, anbefalt avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk, på den måten at det fortsatt ikke vil være lovlig, men hvis man blir tatt av politiet og får henvisning til samtale om forbruk så vil det ikke gi noen sanksjoner om man ikke møter. Det er logisk ettersom man skal vekk fra stigmatisering og straff. Grenseverdiene for hva som regnes for eget bruk er ikke bestemt, men flertallet i utvalget anbefaler å beholde dagens grense på 15 gram.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/3334467453292640

 2. juni 18, 2019

  Jeg har lagt inn denne kommentaren til politimester Sjøvolds debattinnlegg i VG:

  Så langt ser reformen, spesielt for cannabis, ut til å bare bli en gjentakelse av den forrige som gjorde at man kunne velge bort en bot med en annen form for straff. Fordi utvalgets mandat er, i likhet med den forrige regjerings utvalgs mandat, begrenset til å se til Portugal og foreslå løsninger under et forbudsrammeverk. Ikke lovliggjøring og regulering, som ville vært mer samfunnsnyttig.

  Vi får se, men jeg antar at politimesteren har mer informasjon om hva som vil bli foreslått enn vanlige folk, for politiet deltar jo i det regjeringsnedsatte rusreform-utvalget. Jeg har kritisert det i høringsinnspillet fra folkeaksjonen LUHM; politiet skal håndheve lovene som politikerne lager, de skal ikke utforme dem.

  Det er heldigvis flere nå som ser det problematiske ved å utforme politikken under et forbudsrammeverk, og som ønsker lovliggjøring og regulering. Men dessverre er det ikke så mange som tør å si det, fordi de er engstelige for konsekvenser blant annet fra politiet. At det er så mange som ikke tør å bruke ytringsretten når det gjelder dette er et demokratisk problem.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/2799981220074602
  https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/K3b75M/rusreformen-hvor-gaar-vi

 3. mai 7, 2019

  Folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) «lover å ikke bli noe moralpoliti».
  https://www.facebook.com/listhaugfrp/posts/1111545352350356

  Jeg har kommentert hos henne:
  Forhåpentligvis vil det også gjelde for cannabis. Restriksjoner som aldersgrense og sannferdig informasjon er et mye bedre alternativ enn forbudspolitikk og moralpoliti-tankegang. Men det gjelder ikke bare bruk, vi trenger lovlige utsalgssteder. Så raskt som mulig takk.

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS