Gå til innhold

Høringsinnspill til regjeringens Rusreformutvalg

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering og at bøteleggingen skal stoppes, men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres for cannabis.

Høringsinnspill til stortingsmelding om NOU og rusmiddelreform

LUHM har over lang tid varslet om og dokumentert omfattende negative konsekvenser ved forbudspolitikken, og etterlyst en kost-nytteanalyse. Varslene må tas på alvor. Utvalget må gjennomgå, dokumentere og analysere effektene av forbudspolitikken, og de totale kostnadene må veies opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

Høringsinnspill til Oslo kommunes rusmelding

Oslo kommune ønsket økt kunnskap om hvor det er behov for mer systematisk innsats framover, særlig når det gjelder unge, og faktorer knyttet til sosiale/klassemessige forhold, kjønn og etnisk bakgrunn. LUHM svarte om det, og påpekte at når det åpnes for innspill til endring av rusmiddelpolitikken blir mandatene begrenset til å finne løsninger innenfor forbudsrammeverket, men det er uansvarlig å legge en 10-årsplan for hovedstaden uten først å ha veid totalkostnadene ved forbudspolitikken opp mot lovliggjøring med utsalgssteder som alternativ.

Cannabis skal lovliggjøres og selges med aldersgrense

Cannabis skal lovliggjøres og selges i utsalgssteder med aldersgrense, kvalitetssikring og varedeklarasjon. Skatter og avgifter kan brukes bla. på folkehelseopplysning for å redusere bruksskader, slik som for alkohol. Det bør også være tillatt med hjemmedyrking, slik det er for øl og vin, og utesteder feks lignende mikrobryggerier.

Nei til Portugal-modellen

Portugal-modellen er en forbudsmodell som åpner for at noen aktører ser muligheten til å tjene på behandlingsopplegg og drive lobbyvirksomhet for å beholde forbudspolitikk som rammeverk for å øke antall «behandlingstrengende». Selv om om det aldri blir mange nok som velger behandling til at det vil bli noen nevneverdig reduksjon av den totale mengden forbruk og de enorme skadene som det illegale markedet med den tilhørende kriminelle økonomien skaper. Det må skilles mellom de ulike rusmidlene. Cannabis skal lovliggjøres og selges med aldersgrense.

Politisk ansvarsfraskrivelse

Det har vært rapportert om bruk og salg av cannabis på norske skoler i lang tid. Det er et problem som vil bli større og mer alvorlig fordi den illegale økonomien er knyttet til trusler, vold og kamp om salgsområder. I tillegg bidrar det til korrupsjon og hvitvasking, og problemer også andre steder i verden. Det er politikerne som er ansvarlige for den tilstanden vi har på skolene. Problemene forsvinner ikke ved å forsøke å kneble ytringsfriheten og legge skylden på de som tar til orde for å erstatte det illegale markedet med et lovlig. Politikerne må ta ansvar for egen politikk.

Behov for et totalregnskap

For å kunne si at vi fører en kunnskapsbasert politikk må vi ha oversikt over hva den politikken vi fører, koster. De totale kostnadene ved dagens forbuds- og kontrollregime må veies opp mot de totale kostnadene ved lovliggjøring og regulering som alternativ. En slik analyse vil synliggjøre kostnader som vi ikke måler og vektlegger i dag. Det vil kunne føre til endringer som er til gode for samfunnet, både nasjonalt og globalt.

Behov for kunnskapsløft i cannabisdebatten

Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en totalgjennomgang og evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om. Det vil kunne øke kunnskapen om hvordan forbuds- og kontrollregimet skaper store problemer, og hvor skadelig det illegale markedet med den tilknyttede økonomien er – og flere vil forstå hvorfor cannabis må lovliggjøres og reguleres, også i Norge.

Høringsuttalelse til stortingsmelding «Globale sikkerhetsutfordringer»

Selv om det står mye om narkotika i stortingsmeldingen så er det veldig mye som mangler i forhold til narkotikapolitikk og globale sikkerhetsutfordringer. Det er ingen helhetlig gjennomgang av problematikken. Stortinget kan ikke vedta meldingen med alle tiltakene som er foreslått uten først å ha diskutert om strategien er riktig. For hvordan kan man vite om strategien er riktig uten først ha evaluert dagens politikk? Det er behov for et totalregnskap. En kost-nytteanalyse.

Det uoppnåelige målet om et rusfritt samfunn

Avholdsbevegelsen har spilt en sentral rolle i utformingen av både norsk alkohol- og cannabispolitikk. Sammen med politiet er de sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken for cannabis. De ønsker ikke å endre internasjonal eller nasjonal lovgivning, og mener at alternative straffereaksjoner er en bedre løsning enn lovliggjøring og regulering. Det vil ikke gjøre noe med det illegale markedet og forbudsskapte problemer som krig, vold, rasisme, finansiering av terrorisme, korrupsjon, hvitvasking og svekkelse av demokratier.

Høringsuttalelse til «Endring av narkotikaforskriften»

Det må skilles mellom de ulike rusmidlene. Ikke alt forbruk av cannabis er misbruk. Det å tvinge forbrukere av cannabis inn i behandlingsopplegg, gjennom å true med bot el., er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler. Det å lovliggjøre cannabis for en liten gruppe mennesker har ingen nevneverdig innvirkning på det illegale markedet. Hvis man er oppriktig bekymret for illegal omsetning og alt det medfører av problemer (globalt og nasjonalt) bør man ta politiske grep slik at cannabis kan lovliggjøres og reguleres på en måte som ikke bare i teorien, men i praksis kan erstatte det illegale markedet med et lovlig.

Samfunnssikkerhet og feildisponering av ressurser

Det har og blir fortsatt brukt enorme ressurser årlig på å håndheve kontrollregimet for narkotika. Det trengs en helhetlig gjennomgang, en kost-nytteanalyse, for å undersøke hva vi får igjen for investeringene. Hvordan virker lovgivningen inn på samfunnssikkerheten, gjør det Norge tryggere? Og har det innvirkning også på andre lands samfunnssikkerhet?

Klage til Regjeringen om redusert ytringsfrihet

Grunnlovens § 100 sier at en sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en «åpen og oppplyst offentlig samtale». Helseministeren har oppfordret til en åpen og ærlig debatt, men det hjelper lite når folk ikke tør å delta. Frykt for stigmatisering og frykt for straffetrussel gjør at mange ikke tør å bruke ytringsretten og delta i den politiske debatten. Lovgivningen fører til redusert ytringsfrihet. Det er et demokratisk problem.

Cannabis og uetisk behandlingspolitikk

Cannabisavvvenningsprogram blir presentert som et hjelpetiltak for barn og ungdom, men den største gruppen deltakere er unge voksne 18-25 år som er tatt av politiet for å bruke cannabis, og som har valgt alternative straffereaksjoner, det vil si «frivillig» behandling under trussel om straff. Det er uetisk og sløsing med samfunnets ressurser å behandle mennesker for problemer de ikke har. De som får problemer med bruk av cannabis bør få hjelp på samme måte som med lovlige rusmidler. De som ikke har problemer med bruk av cannabis trenger verken hjelp eller straff.

Cannabis, demokrati og ytringsfrihet

Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsretten er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, for uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett. Ytringsretten er ingenting verdt om vi ikke bruker den.

Cannabis og trafikksikkerhet

Det er innført «promillegrense» for cannabis i trafikken, men grensen er satt for lavt. Mange blir dessuten fratatt førerkortet på grunn av «manglende edruelighet» kun på bakgrunn av at de har innrømmet at de av og til bruker cannabis. Det å bruke cannabis er et mindre alvorlig lovbrudd – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er en veldig alvorlig reaksjon.

Ny innsikt i forbruk av cannabis

Datakvalitet har store konsekvenser, feks for utregninger til Nasjonalregnskapet. Til nå har spørreskjemabaserte studier vært den vanligste måten å måle forbruk av cannabis på. Det har vært knyttet stor usikkerhet til kvaliteten på de innsamlede dataene. Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt. Den nye metoden viser at forbruket er langt større enn hva selvrapportering har avdekket.

Norsk cannabispolitikk i et globalt perspektiv

Cannabispolitikk handler om mer enn lovliggjøring av bruk. Den inkluderer også produksjon, frakt og salg. Mye har skjedd siden FN-konvensjonene ble laget i 1961. Det var ikke tenkt at det internasjonale rammeverket skulle føre til problemer som krig, vold, rasisme, brudd på menneskerettigheter, finansiering av terrorisme, korrupsjon, hvitvasking og svekkelse av demokratier. Akseptererer vi kostnadene knyttet til dagens kontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi?

Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

Henvendelser til, og svar fra, regjeringen angående UNGASS 2016. Norge bør stille seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest – men også for vår egen del – og si ja til endring av FN-konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis. Det må nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-nytte-analyse over forbuds- og kontrollregimet, både økonomisk og for samfunnet som inkluderer og vektlegger det internasjonale aspektet. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen med utvikling av ny narkotikapolitikk.

Cannabispolitikken må endres både globalt og nasjonalt

LUHMs kommentarer til NRK Aktuelts cannabisdebatt, hvor det ble spurt: «Fungerer norsk narkotikapolitikk? Eller er det på tide å tenke nytt? Bør det være lovlig å bruke cannabis?» Avkriminalisering, nedkriminalisering og medisinsk lovliggjøring for en liten gruppe (narkomane) ble diskutert. Det holder ikke. Cannabis må lovliggjøres og reguleres for rekreasjonell bruk, og det internasjonale rammeverket må endres.

Det norske cannabismarkedet

Denne siden blir holdt oppdatert med statistikk fra KRIPOS og informasjon fra Politiet og Interpol, om det norske cannabismarkedet. I mangel på lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana vokser organisert kriminelle nettverk seg større og sterkere – og noen tar saken i egne hender for å ikke støtte dem, eller for å konkurrere med dem. Den grenseoverskridende kriminaliteten forbundet med den illegale handelen og trafikken skaper stadig større problemer. Det norske markedet må sees i et globalt perspektiv.

Det vi ikke vet om cannabis

Hvorfor gir landets største avis inntrykk av at det er mindre støtte for endring av cannabispolitikken enn det faktisk er? Aftenposten skriver at kun 13 prosent stiller seg positiv til å gjøre det lovlig å røyke cannabis – det er over en halv million mennesker. Med tanke på all propagandaen som er ført gjennom mange år er det et betydelig antall personer som allikevel ikke støtter forbudspolitikken, men ønsker å fjerne straffetrussel for bruk. Det ville vært enda mer interessant å vite hvor mange som støtter legalisering av cannabis.

Den virkelige debatten om cannabis

Mens det år etter år blir diskutert hvor farlig er hasj?, så vokser problemene knyttet til den globale forbudspolitikken. I FN diskuterer man å endre de internasjonale konvensjonene. Norske politikere burde stille seg solidariske med de landene som krever at konvensjonene endres for å erstatte det illegale markedet med et lovlig og regulert marked. Vi trenger en seriøs debatt om de virkelig alvorlige problemene knyttet til cannabis: Hvor farlig er det illegale markedet?

Det er staten som skal ha kontroll

Cannabis er det største markedet for illegale rusmidler. I dag er det organiserte kriminelle nettverk som har kontrollen, de drives kun av profitt. Staten har ansvar for å hindre illegale markeder som vokser seg store og kraftige og som truer både myndighetene og borgernes helse og sikkerhet. Det ligger et stort folkehelsepotensiale i et regulert lovlig salg og kunnskapsbasert informasjon. Det er staten, ikke kriminelle nettverk som skal ha kontroll over cannabismarkedet.

Det illegale cannabismarkedet er farligere enn bruksskadene

Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet (globalt og nasjonalt). Det er staten, ikke kriminelle organisasjoner, som skal ha kontroll over cannabismarkedet. Anita Nyholt (LUHM) var i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18.

Tilfører samfunnet større skade

Justisministeren sier at han er lei av at «cannabis ikke er farligere enn alkohol» brukes som argument for en liberalisering av narkotikapolitikken, men han har misforstått debatten. Norges representant ved det siste toppmøtet i FN, har stilt spørsmål om dagens forbudspolitikk er hensiktsmessig. Lovliggjøring av det i dag illegale markedet er oppe til diskusjon i FN. Det er en viktig diskusjon som også må tas av norske politikere.

Trappetrinnsteorien er en skadelig myte

Trappetrinnsteorien er en myte som ble tilbakevist av FN for mange år siden, men som fortsatt blir brukt som argument for å opprettholde forbudspolitikken. En av de største farene for å eksperimentere med sterkere stoffer ligger i dagens salgsmodell. De som bare vil ha cannabis kan også få tilbud om å kjøpe andre rusmidler. Markedet fungerer dessuten som et pyramidespill, hvor veldig mange selger litt videre til andre, enten som deltidsjobb og/eller for å finansiere eget forbruk. Pyramidespillet blir holdt i live gjennom forbudspolitikken.

Skremmes til taushet

Politidirektoratet har oppfordret politiet til å «være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.» LUHM får ofte tilbakemeldinger om at det er mange som ikke tør å benytte seg av ytringsfriheten. Som feks: «Frykt for stigmatisering er nok en sentral grunn til at jeg ofte velger å ikke ytre mine meninger, til tross for at de gjerne er både rasjonelle og gode.»

Kontroll med det illegale cannabismarkedet

Cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder. Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Skatter og avgifter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er kriminelle som får inntektene fra det i dag illegale salget.

Utsalgssteder for voksne gjør cannabis mindre tilgjengelig for barn

Det har de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot skoler i Norge, både lovlige og ulovlige. Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder for cannabis i Norge kjøpes og selges det fortsatt privat gjennom venner. Mange av de pågrepne har vært unge voksne over 18 år som er mistenkt for salg, kjøp og/eller bruk av cannabis på fritiden, men de blir pågrepet på skolene. Politiaksjonene og pågripelsene gjør lite med totalmarkedet, og skaper unødvendig stigmatisering.

Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme

Henvendelse til Antirasistisk Senter på bakgrunn av situasjonen vi har med det åpne gatesalget av cannabis i Oslo. Gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet. Politikere og andre i maktposisjoner har krevd «røffere behandling». Oslo-politiet har blitt bøtelagt på grunn av brudd på menneskerettigheter. Oppfordringer om å slå hardt ned på en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg.

Partienes cannabispolitikk

Denne siden blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer, offisielle uttalelser fra partiene, og eventuelle endringer i partienes cannabispolitikk.

USA: Lovliggjøring av cannabis rekreasjonelt

Denne siden blir holdt oppdatert med informasjon om hvilke delstater i USA som har vedtatt, eller holder på med arbeid for, å lovliggjøre og regulere cannabis for rekreasjonell bruk.

Cannabis bør selges som alkohol

Det brukes unødvendige politiressurser på å straffeforfølge mennesker som ikke skader andre, men som forsøker å unngå å støtte organisert kriminalitet ved å ha noen planter til eget bruk. Hjemmedyrking til eget bruk bør tillates, men det er etterspørselen av ferdig produsert vare (i all hovedsak hasj) som skaper det svarte markedet. Det er først ved innføring av lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana for alle voksne man får bekjempet den organiserte kriminaliteten knyttet til det illegale cannabismarkedet.

Verden: Lovliggjøring av cannabis rekreasjonelt

Denne siden blir holdt oppdatert med informasjon om hvilke land som har vedtatt, eller holder på med arbeid for, å lovliggjøre og regulere cannabis for rekreasjonell bruk.

Endring av FN-konvensjonene for narkotika

Denne siden blir holdt oppdatert om FN-konvensjonene for narkotika (cannabis). Regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico tok i 2012 det internasjonale kontrollregimet opp til debatt i FN og ba om en reforhandling av FN-konvensjonene og om internasjonal støtte. FNs medlemsland og det sivile samfunn deltar med innspill og endringsforslag. Konvensjonene kan bli endret i 2019.

Høringsuttalelse til stortingsmelding “Rusmeldingen”

Fjern straffetrussel for bruk og besittelse av cannabis. Produksjon, frakt og salg må også lovliggjøres og reguleres. Latin-Amerika har fremmet forslag om en reforhandling av FN-avtalen, og ber om internasjonal støtte for å få en slutt på krigen. En global regulering av narkotikamarkedet er helt avgjørende for å lykkes. Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at myndighetene må utarbeide et regnskap for å få oversikt over de faktiske kostnadene.

Innspill til Stoltenbergutvalget: se på cannabislovgivningen spesielt

Se på cannabislovgivningen spesielt. Det er en stor diskusjon som trenger en egen debatt. Det er et demokratisk problem at mange ikke tør å delta i den politiske debatten fordi de frykter stigmatisering. Vurder mulighetene for full legalisering, ikke bare avkriminalisering. Uavhengig av forbud og straff vil cannabismarkedet fortsatt eksistere, og det vil ha større samfunnsnytte å få salget inn i lovlige og regulerte former, bla med aldersgrense.

LUHMs innspill til cannabispolitikken

Denne siden blir holdt oppdatert med høringsuttalelser og andre innspill fra Folkeaksjonen LUHM.


 

Les flere innlegg i arkivet