Gå til innhold

Partienes cannabispolitikk

2013 28 juli
av LUHM

Denne siden blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer, offisielle uttalelser fra partiene, og eventuelle endringer i partienes cannabispolitikk.

les mer…

Innspill om demokratiske problemer med NNPF

2023 11 januar
av LUHM

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte den 16. september 2021 et utvalg som skulle vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Bakgrunnen for vurderingen som skulle gjøres, er at det fra flere hold er stilt stilles spørsmål ved NNPFs virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i politiet. Det har også vært flere medieoppslag om forholdet mellom Politidirektoratet (POD) og NNPF.

Folkeaksjonen LUHM sendte innspill om at NNPF er en avholdsorganisasjon, og at rollesammenblandingen med politiet er et demokratisk problem.

les mer…

Høringssvar til forslag om å gjennomføre Rusreformen 46 L (2021-22)

2022 2 februar
av LUHM

Den 7. desember 2021 ble det fremsatt et representantforslag fra Høyre, MDG, Rødt, SV og Venstre i Stortinget om å gjennomføre Rusreformen. LUHM har sendt høringssvar.

les mer…

Høringssvar til NOU om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

2020 15 oktober
av LUHM

Straffelovrådet er et sakkyndig råd som utreder og legger fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådets innstillinger kan legges til grunn for ny lovgivning. Straffelovrådet ble reetablert i fjor, etter mange år i dvale.

Rådets første oppdrag var å utrede og avgi innstilling om deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper kan og bør kriminaliseres. les mer…

Høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

2020 31 mars
av LUHM

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26

Folkeaksjonen LUHM takker rusreformutvalget for å ha levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU 2019:26. Fra straff til hjelp.

Folkeaksjonen LUHM har ellers disse kommentarene: les mer…

Høringsinnspill til regjeringens Rusreformutvalg

2019 1 mars
av LUHM

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering og at bøteleggingen skal stoppes, men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres for cannabis. les mer…

Høringsinnspill til stortingsmelding om NOU og rusmiddelreform

2018 2 februar
av LUHM

Regjeringen har varslet en radikal omlegging av rusmiddelpolitikken.

Det er lovet at det vil bli gjort et grundig forarbeid for å sikre bred forståelse for den kommende reformen, og at det offentlige utvalget skal få et godt mandat å jobbe ut i fra.

Det er tre representantforslag som skal behandles i Stortinget, etter en åpen høring.

Folkeaksjonen LUHM sendte den 28. januar et notat, i forkant av høringen, til to av representantforslagene: en norsk offentlig utredning av narkotikapolitikken og en ny rusmiddelreform; 8:99 S fra Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Geir Adelsten Iversen (SP) og 8:29 S fra Une Aina Bastholm (MDG).

Den 2. februar 2018 deltok LUHM på høring hos Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Stortingets helse- og omsorgskomite skal overlevere sin innstilling med anbefalinger til Stortinget senest 12. april. Stortinget skal debattere og fatte vedtak i saken den 24. april. les mer…

Høringsinnspill til Oslo kommunes rusmelding

2017 4 juli
av LUHM

På oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo ble Velferdsetaten bedt om å utarbeide kunnskapsgrunnlag for en bystyremelding om rus, den såkalte rusmeldingen.

Den 21. november 2016 ble gruppen «Debatt om kunnskapsgrunnlaget for ny rusmelding i Oslo» opprettet på facebook. I presentasjonen sto det blant annet «I denne facebook-gruppen ønsker Velferdsetaten å innhente kunnskap og innsikt til den nye rusmeldingen for Oslo kommune, som skal ferdigstilles i 2017. Her kan du være med på å danne grunnlaget som fremtidens ruspolitikk skal hvile på.»

På Byrådets nettside står det «at de legger vekt på behovet for et kunnskapsgrunnlag som kan gi føringer på hvor det er behov for mer systematisk innsats framover, særlig når det gjelder unge.

Kunnskapsinnhentingen skal også bidra til økt opplysning og debatt, blant annet om faktorer knyttet til sosiale/klassemessige forhold, kjønn og etnisk bakgrunn.

Innledningsvis skal prosjektet samle og redegjøre for statlige føringer på rusfeltet. Videre skal det gis en oversikt over bruk av legale og illegale rusmidler, trender og utvikling.»

LUHMs innspill til kunnskapsinnhentingen ble postet på facebooksiden den 10. mars 2017. Da det ikke ble nevnt noe fra innspillet i Velferdsetatens kunnskapsgrunnlag som ble overlevert til Oslo kommune ble innspillet (link til denne nettsiden) også sendt direkte til Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester. Det ble senere bekreftet mottatt. les mer…

Cannabis skal lovliggjøres og selges med aldersgrense

2017 15 juni
av LUHM

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana krever at cannabis skal lovliggjøres og selges i utsalgssteder med aldersgrense, lignende vinmonopolordningen.

Både alkohol og cannabis er rusmidler som gir glede, men som også har skadepotensiale. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere. Det er større grunn til bekymring for forbudsskapte problemer enn at det blir noen flere forbrukere av en lovlig vare. Skatter og avgifter kan brukes bla. på folkehelseopplysning for å redusere bruksskader, slik som for alkohol. les mer…