Gå til innhold

SIRUS: forskning, dokumentasjon og formidling

2014 6 juni
av LUHM

På Statens institutt for rusmiddelforsknings nettside står det at «SIRUS driver forskning, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger.» Det må kunne forventes at forskningen, dokumentasjonen og formidlingen heves fra diskusjon om «hvor farlig er cannabis?» til det debatten i FN faktisk handler om, så politikerne kan fatte vedtak på riktig grunnlag.

Henvendelse til SIRUS ang forskning, dokumentasjon og formidling

SIRUS arrangerte et fagmøte onsdag 4. juni: «Er «nullvisjoner» tydelige og gode politiske mål, eller gjør de det beste til det godes fiende ved å vanskeliggjøre avveininger mot andre hensyn? Dette fagmøtet ønsker å belyse hvorfor slike spørsmål besvares ulikt avhengig av fagfelt og tema.»

Jeg har vært på flere av møtene som har blitt arrangert hos SIRUS, men valgte å ikke dra på dette da jeg fant det uinteressant med enda en debatt på brukernivå om «rusfrihet og nulltoleranse», mens diskusjonen i FN dreier seg om å endre de internasjonale konvensjonene for å erstatte dagens marked, som er drevet av organisert kriminalitet. Konsekvenser som er et resultat av mangeårig forbudspolitikk med illegale markeder og økonomi, en global trussel som er beviselig større enn bruksskadene.

Det er ikke bare cannabis som blir diskutert i FN, men når bla. The Global Commission on Drug Policy anbefaler at: «Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet» og sier at «denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis» så er det fordi dette er det største markedet for illegale rusmidler. Det gjelder også i Norge.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt anser internasjonal organisert kriminalitet som en av de største truslene mot menneskers sikkerhet, og påpeker at den globale narkotikaindustrien omsetter verdier som trolig er på størrelse med verdens olje- og gassindustri. Vi snakker om milliarder av kroner som går inn i den illegale økonomien. Norske organisert kriminelle sier rett ut at «salg av hasj er melkekua vår». En ny undersøkelse, hvor forskere har analysert kloakk- og avløpsvann i 44 europeiske byer, viser at Norge er på 10. plass i Europa over bruk av cannabis. Noen har nødvendigvis solgt dette, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien.

Bruken er beviselig høy, men uavhengig av høyt/lavt forbruk i Norge så er FN-konvensjonene et internasjonalt rammeverk. Norske politikere burde stille seg solidariske med de landene som krever at konvensjonene endres for å erstatte det illegale markedet, som er drevet av grenseoveskridende organisert kriminalitet, med et lovlig og regulert marked. Det er det som blir diskutert i FN, og som må opp til diskusjon også blant norske politikere.

Det er mulig å ta en beslutning om dette ut i fra opplysninger vi allerede har om at kontrolkostnadene er langt større enn brukskostnadene. Flere og flere land vil komme til å regulere cannabis for å erstatte det illegale markedet, det vil øke presset på Europa, og Norge hvis vi blir stående igjen som et land med et illegalt marked hvor organisert kriminalitet har kontrollen.

Et konkret forslag til SIRUS er at dere arrangerer et møte som går i dybden og forklarer hva «andre hensyn» er. På Statens institutt for rusmiddelforsknings nettside står det at «SIRUS driver forskning, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger.» Det må kunne forventes at forskningen, dokumentasjonen og formidlingen i 2014 heves fra diskusjon om «hvor farlig er cannabis?» til det debatten i FN faktisk handler om, så politikerne kan fatte vedtak på riktig grunnlag.

LUHM har ikke fått svar fra SIRUS på denne henvendelsen.

Se også:
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016
Norsk cannabispolitikk i et globalt perspektiv

 1. januar 30, 2015

  Regjeringen ønsker å avvikle forskningsinstituttet SIRUS og legge det inn under Folkehelseinstituttet (FHI).

  En del av forskningen som SIRUS produserer innenfor rusmiddel- og tobakkområdet, går på tvers av myndighetenes politikk. SIRUS-forskere frykter for sin mulighet for å ytre seg fritt.

  Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI: «Av og til kan det oppleves som forvirrende for publikum når forskere i instituttet mener noe annet enn det offisielle rådet fra Folkehelseinstituttet.» http://forskning.no/2015/01/sammenslaing-vekker-folelser

  Hilde Pape og Ellen Amundsen (SIRUS), utdrag fra Rus & Samfunn:
  Prosessen skal gå raskt. SIRUS og andre etater/instanser under Helse- og omsorgsdepartementet fikk beskjed om dette 5.12.2014.

  Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal presentere et politisk avklart forslag om alternativ organisering av underliggende etater innen ca. 15 februar.

  De knappe tidsrammene tilsier at det ikke er avsatt tid til grundige vurderinger – hverken mht. om omorganiseringen vil innfri de mål regjeringen har satt opp, eller med tanke på mulige negative konsekvenser.

  Folkehelseinstituttet er først og fremst et statlig forvaltningsorgan, men produserer også forskning. Koblingen til offentlig forvaltning er uheldig fordi kritisk forskning på tema som berører FHI’s forvaltningsoppgaver risikerer å bli valgt bort for å unngå konflikt.

  Åpenhet og tilgjengelighet kjennetegner SIRUS’ forskningsvirksomhet. Hvis SIRUS innlemmes i FHI, vil den samfunnsvitenskapelige rusmiddelforskningen etter alt å dømme bli mindre synlig og tilgjengelig.

  Det er overveiende sannsynlig at rusmiddelforskningen vil bli langt mindre tilgjengelig for folk flest enn den er nå. SIRUS’ nettsider, med ca. 60.000 besøk årlig, vil bli lagt ned.

  Rusmiddelfeltet «organiseres bort». For noen år siden ble Helsedirektoratet omorganisert, og da ble «avdeling rus» avviklet som egen enhet. Nå risikerer vi at det samme vil skje med SIRUS. http://www.rus.no/id/927.0

  Det ligger litt i kortene at det blir en sammenslåing, selv om en arbeidsgruppe skal legge frem sine synspunkter og et forslag.
  Det er vanskelig å si hva en sammenslåing vil bety i praksis.

  Det vil være positivt om SIRUS åpenhet inkluderes i FHI, men jeg er redd det ikke vil bli slik. Informasjon som er tilgjengelig på FHIs nettsider i dag er til støtte for myndighetenes politikk, det er ikke motsigelser der på den måten man hos SIRUS kan finne forskning og artikler som er kritiske. Vi får håpe det blir mer debatt i mediene om dette frem til avgjørelsen blir tatt om kort tid.

  Hilde Pape og Ellen Amundsen (SIRUS) skriver:
  «FHI har en sterk helsefaglig dominans, og et biomedisinsk forskningsperspektiv på rusmiddelbruk. SIRUS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, og ved en eventuell sammenslåing er vi redde for at flere av våre sentrale forskningstemaer vil bli nedprioritert.»

  Det er denne forskjellen som gjorde det mulig å sende henvendelsen til SIRUS, det kunne ikke ha blitt gjort til FHI, fordi de har et annet forskningsperspektiv. Derfor er det viktig at SIRUS ikke «forsvinner i FHI» hvis de blir slått sammen.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/820512111354866
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152530624377461

 2. juni 29, 2014

  SIRUS: Hva vet vi om cannabis?:
  http://anitanyholt.no/samfunn/helse-cannabis

  SIRUS: Fagmøte med professor David Nutt.
  David Nutt viste til FN-sesjonen i 2016, der FNs narkotikapolitikk skal opp til revisjon, og oppfordret Norge til å bruke tiden frem mot denne datoen til å stille seg i førersete for å endre FNs politikk slik at den åpner for nasjoner til lovlig å kunne regulere sine markeder, der cannabismarkedet spesielt blir trukket frem. http://anitanyholt.no/samfunn/tid-for-en-evidensbasert-narkotikapolitikk

  Anne-Line Bretteville-Jensen, SIRUS, 17. juni 2014:
  «Det er lovgivningen rundt bruk av cannabis som ofte bidrar til sterkest engasjement. Mange mener mye om dagens kriminalisering av bruk og omsetning. I Norge er trolig en avkriminalisering av cannabisbruk en mer aktuell politikk enn en legalisering.» https://www.facebook.com/luhm.no/posts/694906620582083

  Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet (nasjonalt og internasjonalt). Det illegale markedet er farligere enn bruken i seg selv.

  Avkriminalisering uten å ta kontroll over produksjons- og salgsleddene vil ikke erstatte det illegale markedet, som skaper problemer også for andre land i verden. For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende organisert kriminelle nettverk seg større og sterkere. Det er større grunn til bekymring for det enn at det blir noen flere forbrukere av en lovlig vare.

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS