Gå til innhold

Avkriminalisering vs lovliggjøring

2016 23 februar
av LUHM
Avkriminalisering og lovliggjøring


Begrepsforvirring og undervurdering av kulturforskjeller gjør veien til lovliggjøring og regulering av cannabis ekstra lang.

Midt i UNGASS-prosessen hvor lovlig regulering av cannabis for rekreasjonell bruk står på agendaen, har avkriminaliseringsdebatten blusset opp igjen. Til avholdsbevegelsens og andre forbudstilhengeres glede, fordi de vet at endringsforslag vil være under dagens rammeverk – forbudspolitikk.

Kulturforskjeller

Portugal trekkes ofte frem som løsningsforslag, at vi bør gjøre som dem. Det viser manglende forståelse for at det overordnede målet om nulltoleranse og rusfrihet, innført gjennom arbeidet med Rusmeldingen (inkludert alternative reaksjoner) 2009-13 av Ap, SVg Sp og senere videreført av H og Frp i samarbeid med V og KrF, vil være styrende for norsk politikk selv om vi adopterer lovendringer fra andre land.

Portugal har avkriminalisert med alternative straffereaksjoner for alle typer narkotika. Ordningen ble innført med tanke på å hjelpe narkomane. Derfor vil man nok kunne finne folk som er pågrepet for bruk og privat besittelse av cannabis, men som ikke blir sendt til en nemd som avgjør om man har problematisk bruk og trenger rådgivning eller behandling fordi politiet ser gjennom fingrene med lovbruddet, eller nemden avgjør at saken henlegges m/u prøvetid istedenfor å gi et forenklet forelegg. At det er innført nemder åpner for at aktører ser muligheten til å tjene på behandlingsopplegg og drive lobbyvirksomhet for å øke antall «behandlingstrengende», slik det allerede er mye av her. Portugal har ikke legalisert, de har fortsatt problemene med det illegale markedet.

Tsjekkia avkriminaliserte bruk og besittelse av alle rusmidler i 2010, med forenklet forelegg. De har ikke innført ordningen med alternative straffereaksjoner. De har også problemene med det illegale markedet.

Det blir også noen ganger vist til Nederland, som ikke har avkriminalisert, men hvor de fører det de selv kaller en toleransepolitikk. Selv om lovverket sier at besittelse opp til 30 gram cannabis er et lovbrudd som kan straffes med fengsel eller en høy bot er det ingen reell straffetrussel for besittelse av små mengder cannabis som er kjøpt fra en coffeeshop. Selv om de tolererer utsalgsstedene så har de problemer med det illegale markedet, fordi varene er ikke lovlig produsert og importert.

Uansett hva de har lovfestet i Portugal, Tsjekkia og Nederland så er kultur avgjørende for hvordan det blir i praksis. De har ikke et overordnet mål om nulltoleranse og rusfrihet. Hadde det vært politisk vilje til å se igjennom fingrene med lovbrudd så kunne det ha vært gjort i dag – det overordnede målet endres ikke med avkriminalisering.

Hva betyr avkriminalisering?

På samme måte som med legalisering vet vi ikke hva avkriminalisering vil innebære hvis det ikke spesifiseres. Legalisering betyr lovliggjøring og regulering, men det kan være en medisinsk ordning for en liten gruppe eller det kan være for rekreasjonell bruk.

I avkriminaliseringsdebatten ser vi at det er ulike meninger om hva det vil innebære i praksis. Noen tror at det betyr lovliggjøring eller at all straff blir fjernet for privat bruk og besittelse. Andre sier at det er et delmål, et skritt i riktig retning. Alternative straffereaksjoner og urinkontroll blir kritisert – det er bra og nødvendig – men debatten må ikke styres vekk fra lovliggjøring og regulering.

Når politikerne skal avgjøre hva avkriminalisering innebærer vil de se til hva EMCDDA og andre sier: Noe som har vært kriminelt er ikke lenger kriminelt. Det er fortsatt forbudt, det er fortsatt et brudd på lovgivningen, og man kan fortsatt bli pågrepet av politiet og straffes, men lovbruddet anses ikke lenger for å være kriminelt.

Avkriminalisering betyr altså verken lovliggjøring eller at straffetrussel fjernes, men at straffen ikke lenger vil være et forelegg (som kommer på rullebladet), men et forenklet forelegg (som ikke kommer på rullebladet).

Alternative straffereaksjoner fjernes ikke med avkriminalisering

Alternative straffereaksjoner er en tilleggsordning, som ikke fjernes med avkriminalisering.

I Norge innebærer alternativ straffereaksjon for cannabis at de opp til 25 år kan velge mellom forelegg og behandling (med urinkontroll).

En avkriminalisering vil bety at man kan velge mellom forenklet forelegg og behandling (med urinkontroll), og at ordningen med stor sannsynlighet utvides til å gjelde også de over 25 år.

De færreste har problemer med forbruk av cannabis og trenger verken straff eller hjelp. Når behandling blir valgt, men det i praksis ikke er reell frivillighet, er det mange som endrer bruk til NPS fordi det ikke oppdages på kontroll. Selv om WHO skulle be alle land om å slutte med urinkontroller – kan det erstattes av feks «frivillige» psykologsamtaler. På grunn av nulltoleransen for bruk av cannabis vil avkriminalisering bli et valg mellom forenklet forelegg og (en eller annen type) behandling.

Fordi bøtesats kan settes like høyt for et forenklet forelegg som for et forelegg vil det ikke bli store endringer. Det er ikke bare trussel om merknad på rullebladet som gjør at enkelte velger behandling, det er også den økonomiske trusselen. Uavhengig av bøtesats vil det aldri bli mange nok som velger behandling til at det vil bli noen nevneverdig reduksjon av den totale mengden forbruk og de enorme skadene som det illegale markedet med den tilhørende kriminelle økonomien skaper, både globalt og nasjonalt.

Politiet vil fortsatt pågripe folk for brudd på lovgivningen, fordi det de gjør er fortsatt ikke lovlig. Det er selvsagt mindre alvorlig å få et forenklet forelegg enn et forelegg, men alt annet av problemer vil kunne bestå.

Lovliggjøring og regulering (rekreasjonelt) vil fjerne straffetrusselen, og det vil føre til endringer som er til gode for samfunnet, både nasjonalt og globalt.

Avkriminalisering er under dagens rammeverk: forbudspolitikk

Global Commission on Drug Policy og andre anbefaler lovliggjøring og regulering, med avkriminalisering som strakstiltak. Det er forståelig med tanke på at det finnes land hvor straffereaksjonen for bruk og privat besittelse er fengselsstraff. Mengdegrense for hva som defineres som privat besittelse er ulik fra land til land. Den settes uavhengig av avkriminalisering eller ikke, og den kan settes veldig lavt slik at man i praksis risikerer fengsel for besittelse av små mengder allikevel. I Norge er grensen for cannabis 15 gram, det er ikke fengselsstraff for bruk og det er liten risiko for fengselsstraff for privat besittelse. Smådealere vil fortsatt risikere fengselsstraff selv om vi avkriminaliserer.

Når WHO anbefaler avkriminalisering er det fordi det er så langt de kan strekke seg i forhold til FN-konvensjonene slik de er per i dag, fordi det er en ordning under forbudsrammeverket.

FN anbefaler selvsagt heller ikke ordninger som bryter med konvensjonene. Medlemslandene, inkludert det sivile samfunn, er fortsatt i en innsamlingsprosess av informasjon og tilbakemeldinger – FN har ikke vedtatt endringer ennå. Derfor er det viktig at de som ønsker lovliggjøring og regulering av cannabis for rekreasjonell bruk løfter den debatten.

Det er lite hensiktsmessig å holde debatten under dagens rammeverk – forbudspolitikk. De som ønsker at bruk og besittelse av cannabis skal bli lovlig og markedet regulert bør kreve nettopp det: lovliggjøring og regulering.

Vi må kreve det vi faktisk ønsker, ellers kan vi ende opp med mer av det vi ikke ønsker.

Se også:
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016
Eksempler på avkriminalisering og lovliggjøring

 1. oktober 10, 2016

  Stoltenbergutvalget foreslo i 2010 å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, og de fleste trodde at det betydde at straffetrussel skulle fjernes. Lureriet virket så godt at Høie gjentar det i 2016.

  VG skrev den 5. oktober at «Helseminister Bent Høie (H) vil ha en radikal omlegging av narkotikapolitikken. Han vil ikke lenger straffe personer som tas for bruk av narkotika. Han vil at ansvaret overføres fra politi til helsevesenet og at bøteleggingen stoppes.»

  Forslaget har skapt så stor entusiasme blant legaliseringstilhengerne at de helt glemmer å kreve lovliggjøring.

  I debatt på NRK ble det sagt:

  Hadia Tajik: – Jeg vil gjerne forstå hva Bent Høie sier. Sier du nei til bot?
  Bent Høie: – Ja. Jeg sier nei til bot.
  Hadia Tajik: – Så du ønsker ikke den portugisiske modellen, du ønsker en annen modell.
  Bent Høie: – Den portugisiske modellen har jo et mildt press på at hvis du blir tilbudt behandling/oppfølging, ikke møter i kommisjonen, blir tatt gjentatte ganger, så vil på en måte reaksjonsformen være at den flyttes over i justissektoren. Det er jeg åpen for å diskutere.

  NRK skrev i 2011: Arbeidsgruppa har fulgt opp Stoltenbergutvalgets forslag om å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

  Arbeidsgruppa foreslår at personer som blir tatt for mindre narkotikalovbrudd nå skal få tilbud om alternative reaksjoner, framfor bøter og fengsel.

  Personer som blir tatt for å bruke, være i besittelse av eller selge mindre kvanta av narkotika, skal få tilbud om motivasjonssamtaler eller lengre intervensjonsprogrammer.

  Motivasjonssamtalene er rettet mot personer som kun har brukt narkotika noen få ganger, og arbeidsgruppa mener én til tre samtaler vil være med på å gi en preventiv effekt.

  Fra rapporten Alternative reaksjoner, 2011: Hvis lovovertrederen ikke samtykker til alternative reaksjoner, eller gjentatte ganger bryter vilkårene i igangsatt avtale eller program, kan vedkommende ilegges alminnelige straffereaksjoner som i dag.

  Dette er et skuffende dårlig forslag fra Høie, som innebærer at politiet fortsatt vil pågripe folk for brudd på lovgivningen, fordi det de gjør er fortsatt ikke lovlig.

  At reaksjonsformen ikke skal være bot eller straff, men hjelp, er allerede innført og kalles alternative straffereaksjoner.

  En radikal omlegging ville vært et forslag om lovliggjøring.

  En god start ville vært om Høie foreslo en totalgjennomgang og evaluering av dagens politikk.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1220179811388092
  http://anitanyholt.no/samfunn/radikal-endring-uten-endring

 2. oktober 5, 2016

  Helseminister Bent Høie (H) vil ikke lenger straffe personer som tas for bruk av narkotika. Han vil at ansvaret overføres fra politi til helsevesenet og at bøteleggingen stoppes.

  – Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justis- til helsetjenesten, sier Høie til avisen.

  Høie understreker at endringen ikke betyr at narkotika blir lovlig.

  – Jeg vil være veldig klar på at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Politiet skal fortsatt ha en rolle og reagere når de oppdager narkotikabruk, men reaksjonsformen skal ikke være bot eller straff, men hjelp, sier han. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/hoeie-vil-ha-radikal-omlegging-av-narkotikapolitikken/a/23812011

  Dette var et skuffende dårlig forslag fra Høie, som innebærer at politiet fortsatt vil pågripe folk for brudd på lovgivningen, fordi det de gjør er fortsatt ikke lovlig.

  At reaksjonsformen ikke skal være bot eller straff, men hjelp, er allerede innført og kalles alternative straffereaksjoner.

  En radikal omlegging ville vært et forslag om lovliggjøring.

  En god start ville vært om Høie foreslo en totalgjennomgang og evaluering av dagens politikk. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1220179811388092

  Dette var et skuffende dårlig forslag fra Høie, men som forventet.
  Forslaget vil utvide dagens ordning med alternative straffereaksjoner til å gjelde også de over 25 år. Jeg har skrevet en del om det tidligere, blant annet: «De som ønsker at bruk og besittelse av cannabis skal bli lovlig og markedet regulert bør kreve nettopp det: lovliggjøring og regulering. Vi må kreve det vi faktisk ønsker, ellers kan vi ende opp med mer av det vi ikke ønsker.»

  Høie burde foreslått å nedsette et offentlig utvalg for å evaluere dagens politikk. Det høres nok kjedelig ut for mange, men er det som skal til for å få en radikal omlegging – og derfor er det det forslaget som forbudstilhengerne frykter mest. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10153789916727461

 3. mai 18, 2016

  Aksel Braanen Sterri skriver i Dagbladet om FN-konvensjonene og cannabis. http://www.dagbladet.no/2016/05/18/kultur/meninger/kommentar/narkotikapolitikk/ungass/44261001

  I utgangspunktet et interessant innlegg i debatten, men det er problematisk at det gis inntrykk av at avkriminalisering vil fjerne straffetrusselen for privat bruk og besittelse av cannabis, og at det vil fjerne politiets insentiv til å bøtelegge og jage lovbrytere.

  Avkriminalisering betyr at «Noe som har vært kriminelt er ikke lenger kriminelt. Det er fortsatt forbudt, det er fortsatt et brudd på lovgivningen, og man kan fortsatt bli pågrepet av politiet og straffes, men lovbruddet anses ikke lenger for å være kriminelt.»

  Avkriminalisering betyr altså verken lovliggjøring eller at straffetrussel fjernes, men at straffen ikke lenger vil være et forelegg (som kommer på rullebladet), men et forenklet forelegg (som ikke kommer på rullebladet), og det er selvsagt bra – men alle andre problemer består.

  I de land hvor det er fengselsstraff for privat bruk og besittelse vil en avkriminalisering bety at de ikke lenger får fengselsstraff for lovbruddet – det er veldig bra.

  Alternative straffereaksjoner er en tilleggsordning, som ikke fjernes med avkriminalisering. Når Sterri skriver at «det vil forhindre unge menneskers liv fra å bli kjørt inn på en kriminell løpebane etter møter med politiet i ung alder» så er det litt vanskelig å forstå hva han mener med det, fordi da feks Erik Skutle fikk valg mellom alternativ straffereaksjon (urinkontroll for å bli «rusfri») og forelegg, og valgte forelegg – så kom valget på bakgrunn av at han var pågrepet av politiet fordi han var en lovbryter.

  Etter en avkriminalisering ville akkurat det samme skjedd, han ville vært en lovbryter og fått et forenklet forelegg (som sannsynligvis ville vært like høyt som et forelegg) og han kunne valgt bort alternativ straffereaksjon ved å akseptere å betale det forenklede forelegget.

  Det hadde vært fint om alle de som ønsker at privat bruk og besittelse av cannabis ikke lenger skal være et lovbrudd sier det i klartekst – og gjentar og gjentar det – og heller lar forbudstilhengerne ta til orde for avkriminalisering (som helseminister Høie har sagt ikke vil fjerne ordningen med alternative straffereaksjoner).

  Hvis vi krever avkriminalisering så vil det ikke resultere i lovliggjøring (og regulering) – men hvis vi krever lovliggjøring (og regulering) kan det resultere i avkriminalisering (uten alternative straffereaksjoner).

  Vi må kreve det vi faktisk ønsker.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1090762030996538
  https://www.facebook.com/aksel.sterri/posts/10156918119305634

 4. februar 23, 2016

  «Avkriminalisering vs lovliggjøring» ble sendt til Dagbladet etter at de hadde sluppet til mange innlegg med krav om avkriminalisering, men de ønsket ikke å publisere det. Avisinnlegg begrenses av antall tegn. Det er lagt til noen setninger i dette innlegget. https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/996248950420913

  Det er mange som ønsker å fjerne straffetrusselen for bruk og besittelse av cannabis (og regulere med lovlige utsalgssteder), men når de tar til orde for/deler innlegg med krav om avkriminalisering vil det i praksis være støtte for en utvidelse av ordningen med alternative straffereaksjoner (selv om det kan stå mye bra i selve innlegget ellers).

  Definisjonen er lik over hele verden, slik EMCDDA sier om det, problemet er at det legges mye inn i begrepet avkriminalisering som ikke automatisk følger med avkriminalisering. Mange mener lovliggjøring – og hvis de gjør det så bør de kreve lovliggjøring – det vil gi en mer redelig debatt. Da slipper man å lure på hva som egentlig blir sagt. Og slippe å føle seg lurt når det man har støttet fører til noe helt annet. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1029370630469012

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS